GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Slot.)

Zuid-Af an ka. Stichting e en er Geref. kerk onder het kruis.

In zake de 'eerediensf is ook het Geref, beginsel losgelaten, omdat men de ambten miskent, door ongeordende personen te laten optreden en nieuwe ambten in te voeren, die door de Geref. kerken nooit erkend zijn, zooals »evangelisten", iwerkersvereenigingen", »vrouwenbond" en dergelijke. De venvaarloozing der tucht is van zoo algemeene bekendheid, dat op geene bijzonderheden behoeft gewezen te worden. De geschiedenis bewijst, dat de kerk machteloos is de tucht op ontrouwe leeraren toe te passen, en zoo een gemeente van hen niet meer gediend wil zijn, omdat zij de waarheid bestrijden, dan is zij genoodzaakt hen voor groote geldsommen af te koopen. Herinnerd wordt aan de predikanten Burger en Kotze, die openlijk de leer aangaande 's menschen verderf en den persoon van Christus loochenden. Hoewel de laatste in zijn afscheidsrede zoo sterk mogelijk de verzoening door Christus loochende, moest men hem toch nog een eervol ontslag geven en moet de kerk hem zijn pensioen betalen.

In de kerkregeering heeft men menschelijke bepalingen boven Gods Woord geplaatst, want Art, 58 van haar reglement zegt, dat de Synode > de hoogste wetgevende, rechtsprekende en besturende macht is."

Verder wordt in dezen open brief gezegd, dat de kerkgeschiedenis overvloedig geleerd heeft, dat het onmogelijk is de kerk in de kerk te hersteilen, wanneer de kerk zoover is afgeweken, dat het fundament is losgelaten, en daarom hebben zij hunne gemeenschap met de Nederd. Geref, kerk opgezegd en eene Geref. kerk onder het kruis gesticht. Zij hebben daarmede niet bedoeld de stichting van een nieuw kerkgenootschap, maar de terugkeering tot de ware leer van Dordrecht.

Zij achten zich geroepen zich tot alle geloovigen in de Nederd, Geref. kerk te wenden en hen op te roepen, om óf zich mede af te zonderen en zich bij hen te voegen, ót in de kerk blijvend te strijden voor het geloot eenmaal den heiligen overgeleverd.

Het stuk eindigt met de Gereformeerden te herinneren aan hun afkomst. Zij zijn van echt Gereformeerden^ bloede zoo uit Nederland als uit Frankrijk, kinderen der Geuzen en der Hugenoten die gestreden en geleden hebben voor die schoone Geref. belijdenis.

Het schijnt dat de broeders Liebenberg c, s, het standpunt van doleantie wenschen in te nemen, trouwens het eenige wat ons in hunne omstandigheden, volgens Gods Woord, geoorloofd schijnt.

Toch hebben wij in het doen der broederen eenig bezwaar. En het is dit. Waarom hebben de broeders Liebenberg c. s. zich niet gewend tot hun kerkeraad met de bede om het juk van een onschriftuurlijke organisatie af te werpen ? .

Zij wenschen zich niet af te scheiden van hun kerk, als wij hen wel begrepen hebben, maar alleen van hetgeen er verderfelijks en schadelijks in hun kerk geslopen is, zij verklaren de Ned. Geref. kerk te Z.-Afrika niet voor eene valsche kerk, waarom dan de ambten in die kerk niet erkend en gezocht ambtelijk het onschriftuurlijk juk te verbreken. Wilde de kerkeraad van Strij denburg niet, dan had men ten slotte die afwerping moeten bewerkstelligen krachtens het ambt der geloovigen

Ook is het ons niet duidelijk waarom die kerk bij haar eerste optreden zich eene Geref, kerk »onder het kruis" noemt wanneer de overheid of de menschen eene kerk vervolgt, kan men zeggen dat zij «onder het kruis" is. Maar wanneer de kerk aanvankelijk tot de vrijheid mag komen, die zij behoeft om hare roeping te kunnen volbrengen, dan noemt zij zich de» vrijgemaakte" en niet de kerk »onder het kruis". Ook de omstandigheid dat de kerk in het onderhoud van haar eigen leeraren moet voorzien is geen reden om van de kerk te verklaren dat zij »onder het kruis" zucht. Immers is dit de roeping der Kerk, die zij blijmoedig heeft te volbrengen.

Voorts deed het ons leed dat de broeders Liebenberg c. s. met geen enkel woord deden uitkomen dat ook mede door hunne schuld, de toestand van de Nederd. Geref, kerk in Zuid-Afrika zoo bedroevend geworden is,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 oktober 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 oktober 1897

De Heraut | 4 Pagina's