GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gesticht voor Melaatschen. Wij lezen in De Wachter:

In The A. R. Presbyterian" deelt Mej M Alexander mede, van haar bezoek dat zij bracht aan het gesticht voor melaatschen te Bawa Lukham, twaalf mijlen van Sialkot, waaraan wij het volgende ontleenen:

In dit gesticht worden thans 30 patiënten verpleegd:17 mannen, 10 vrouwen en 3 jongens. De patiënten zagen er goed uit, en waren bezig met den dagelijkschen arbeid. Zooals bekend is, vallen de door melaatschheid aangetaste leden van het lichaam af; de een mist een of meer vingers of teenen, een ander heeft den neus verloren, terwijl de huid grauw gekleurd is en gerimpeld. Een melaatsch lid is gevoelloos, zoodat het meermalen gebeurt dat deze ongelukkigen zich branden zonder het gewaar te worden dan door den reuk.

In dit gesticht waren een bruid en bruidegom, beide op jaren. De man was er al eenige jaren geweest; de vrouw betrekkelijk kort. Zij gevoelden betrekking op elkander en werden in het huwelijk verbonden. De vrouw had alle vingers' verloren, maar was met de palmen der handen in staat om haar brood te bakken. De man had van zijne voeten niet meer dan stompen overgehouden, waarop hij zich voortbewoog op de wijze der vrouwen in China. Deze twee waren Christenen, maar het meerendeel zijn Mahommedanen en Hindoes. Met diep medelijden gevoelden zich de bezoekers, toen zij een blinden Hindu zagen en hem begonnen te vertellen van den Zaligmaker. Heftig ontstak zijn toorn en met luide stem prees hij de goden der Hindoes en liet zich minachtend uit over Jezus. Hij zeide, dat zijne goden alles voor hem doen konden en wilden, en dat hij daarom geen behoefte aan Jezus had.

De drie jongens in dit gesticht verpleegd, zijn kinderen van melaatsche ouders, die ook in het gesticht zich bevinden. Verder zijn er nog onderscheiden kinderen, die niet door de melaatschheid zijn aangetast, maar de ouders kunnen er niet toe komen om deze kinderen vrijheid te geven zich elders te vestigen.

Een Indisch meisje is al veertien jaar in het gesticht werkzaam. Haar speciaal werk bestaat hierin, dat zij de hoofden rein moet houden. De melaatschheid heeft haar vooralsnog niet aangetast.

De heer Ballantine, een der zendelingen, heeft opzicht over dit gesticht. De Engelsche regeering heeft een voldoende som gelds beschikbaar gesteld om voor den heer Ballantine en zijn gezin een woning te bouwen. .

Onkunde in den Bijbel. Eenigen tijd geleden — zoo schrijft iemand in The Epworth Herald — werd in een der colleges een onderzoek ingesteld naar de kennis der H. Schrift bij de leerlingen der laatste twee jaren, de junior en de senior klas. De vragen waren opgesteld door vijf professoren, en terstond gegeven na de opening der lessen, zoodat er geen gelegenheid bestond om vooraf een en ander te onderzoeken.

De uitslag van dit examen was bedroefd. De vraag werd onwillekeurig gedaan : uWat mag toch de oorzaak zijn, dat het opkomend geslacht zoo bitter weinig van den Bijbel afweet ? « Op de vraag: wie waren de tollenaars? werden de volgende antwoorden gegeven: «Het waren menschen, die voorgaven, dat zij Christus liefhadden, en die geminacht werden, omdat zij in hun eerdienst te publiek waren. Tollenaars waren halve Joden, die daarom bitter gehaat werden, Zij maakten die secte uit, die Christus liefhad. Het waren menschen, die zoo genoemd worden, omdat ze beter gevoelen dan andere lieden. — Het waren Joden en ze werden gehaat omdat zij zondaren waren. — Het waren de publieke aanbidders « Op de vraag: Welke zijn de historische boeken des Bijbels, gaf één ten antwoord : Genesis, de Psalmen, de Apostelen.

Eigenaardige antwoorden werden gegeven op de vraag: waarom werd Daniël in den leeuwenkuil geworpen ? »0.i; dat hij een Christen was. — Ter oorzaak van zijne prediking. —-Omdat hij het Woord van Christus predikte. — Zijn broederen wenschten hem te dooden en hij werd daar geplaatst voor veiligheid — (Bij de leeuwen voor veiUgheidI) Omdat hij een maand lang drie maal daags bad. — Hij werd daar in geworpen om zijne misdaden. — Omdat hij Christus aanbad — Omdat hij weigerde wijn te drinken."

Een andere vraag: Wat is de beteekenis van het Pascha? werd beantwoord: »De tijd toen zij Christus doodden. — Het heeft betrekking op een oud Egyptisch feest. — Het doelt op cfin doodsengel, die op zekeren tijd over Israül vloog."

Sommigen wisten zelfs geen weg met de Wet der Tien Geboden. Een hunner verklaarde, dat men daaronder moest verstaan: de Tien Boeken van den Apostel Mozes. Een ander schreef neer: De decaloog (de 10 wet woorden) zijn de eerste tien boeken van het Nieuwe Testament.

Op de vraag: Wie was Barabbas? werden de volgende antwoorden gegeven: »Hij was een Joodsch schriftgeleerde, die het volk onthaalde — Hij was een van de vele dieven, die met Jezus gekruisigd werden. — Hij was een bekende hoogepriester bij de Romeinen. — Hij was een berucht man om zijne verdrijving. — Hij was een rijk man, die er openlijk voor uit kwam, dat hij niet in Jezus geloofde. —

Hij was een schrikkelijke deugniet, die naast Jezus werd opgehangen toen deze gekruisigd werd«. Onder anderen werd ook gevraagd: Hoe verkreeg Jacob zijns broeders eerstgeboorterecht ? Ziehier de antwoorden: »Ter wille van zijn krachtige prediking. — Omdat zijn oude vader blind was. — Door aan Ezau een kooksel te verkoopen, dat hij terug wilde nemen. — Jacob doodde een jong schaap en e bracht het naar zijn broeder, die blind was. — Doordat hij boos werd en zijn broeder doodde. — Door een schapenvacht om te doena.

Iemand meende, dat de naam «geliefde discipel« niet aan Johannes maar aan Paulus gegeven was. Velen verklaarden, dat Jezus drie en dertig jaren niet op aarde had geleefd, maar onder het volk werkzaam was geweest. Sommigen gaven aan Maria's echtgenoot den naam van Jacob en Johannes.

WINCKEL,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 maart 1908

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 maart 1908

De Heraut | 4 Pagina's