GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officiele Berichten

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officiele Berichten

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Geref. Traktaat-Genootschap „Filippus".

Hst bestuur van „Filippus" brengt hierdoor ter algemeene kennis:

1. dat met het oog op de tijdsomstandigheden, dit jaar geen algemeene /ergadcring wordt be-

2. dat de administratie der gratisverspreiding met ingang van 1 Juli is opgedragen aan Ds.J. Mulder te Gorinchem ;

3. dat de derde zending-191S van traktaten aan de leden en corporaties wordt verzonden door den uitgever P. Mobach te Breukelen.

Namens het bestuur van „Filippus".

J. TER BORG, Ie secr.

IVolvega., 26 Juni 1915.

Classe Gouda.

Aan de betrokken kerken wordt bekend gemaakt, dat de e.k. classicale vergadering D.V. zal gehouden worden op Dinsdag 3 Aug.

Punten voor 't agendum worden ingewacht tot op 19 Juli a.s. aan het adres van den eerst ondergeteekende.

Namens de roepende kerk:

Ds. RoLLOOS, praeses.

A. J. VERHOOG, scriba.

Lckkerkerk, 1 Juli 1915.

iCorte Notulen van de Vergadering der Part. Synode van Zeeland, gehouden te Middelburg, 2 Juni 1915.

Art. 1. Namens de roepende kerken van Middelburg opent Ds. Wielenga de vergadering ; laat zingen Ps. 25 : 2, leest Filipp. 2 : 1—11, en gaat voor in gebed. Daarna spreekt hij een woord van hartelijk welkom, daarbij den wensch uitende, dat, wanneer de Synode een volgenden keer hier vergadert, dan niet een gedeelde, maar een vereenigde kerk haar gastvrouw moge zijn.

Art. 2. Uit het onderzoek van de credentiebrieven blijkt, dat behalve van de Classe Tholen, waarvan één der afgevaardigden ontbreekt, alle Classes wettig vertegenwoordigd zijn. De lastbrieven' van Zierikzee en Tholen behelzen instructies.

Art. 3. Het Moderamen wordt als volgt samengesteld: Ds. L. Bouma, praeses; Ds. F. Kerkhof, assessor; Ds. J. H. Lammertsma, Ie scriba; Ds, A. P. Lanting, 2e scriba. Ds. Wielenga wordt verzocht als adviseerend lid zitting te nemen.

Art. 4. De notulen worden gelezen en, na een enkele vraag om inlichting, gearresteerd.

Art. 5. Rapporten:

a. Broeder H. v. Driel rapporteert namens deputt. van de Prov. Kas tot ondersteuning van diakoniën om behoeftige idioten etc. te verplegen, dat van de patiënten die in verschillende stichtingen verpleegd worden, rapporten zijn ingekomen, die allen bevredigend zijn. Aan de diakonie van Vrouwepolder is f 25, — meer toegestaan. De ontvangsten zijn ƒ 1058, 07J^, de uitgaven ƒ 679, 05 batig saldo f 379, 021.

In verband met dit rapport stelt de praeses voor, aan B. o. Z. de gevraagde subsidie toetestaan. Aldus besloten. Enkele kerken, die niet collecteerden, zullen door de afgevaardigden ter Classe er mee in' kennis worden gesteld, dat wanneer men deze kas opzettelijk niet steunt. ook geen subsidie uit deze kas kan worden genoten.

b. Ds. V. d. Veen rapporteert als Curator van de Theol. School, dat aan 't begin van den cursus 28 studenten waren ingeschreven, waarvan 9 voor 't eerst. Besloten werd, dat Ethiek voortaan ook examenvak zal zijn. Om tot het candidaatsexamen (B) toegelaten te worden, moet de aspirant ten minste sinds een jaar tot het Heilige Avondmaal toegelaten lid zijn van een der Geref. Kerken.

c. Ds. Lammertsma rapporteert als dep. voor Art. 13 D. K. O., dat de ontvangsten ƒ 2783, 16 zijn, de uitgaven ƒ 2170, 16, batig saldo ƒ 613, —. Voorts wijst hij op de noodzakelijkheid, dat de Classes en kerken in de Provincie hem geregeld op de hoogte houden van al de Emeriti, met de bedragen die zij ontvangen.

d. Namens deputt. voor de Zending rapporteert Ds. Doekës, dat de arbeid van br. Merkelijn aanvankelijk gezegend wordt. Besloten werd tot bouw van twee Zendingsscholen. Voor de colportage is de courant van den miss. dienaar een niet onbelangrijk element. De totale ontvangsten zijn ƒ 6788, 571^, de uitgaven /" 5759, 07^4, batig saldo ƒ 1029, 50.

Nadat, enkele vragen, naar aanleiding van het rapport, zijn beantwoord en aan deputt. " inoverweging is gegeven, door busjes te doen werken voor de Med. Zending, deelt Ds. Doekes mede, dat destijds besloten is, een huis voor Ds. Merkelijn te bouwen; de uitvoering daarvan was echter verschoven. Nu is er een huis te koop ; en moet er spoedig worden gehandeld. Deputt., adviseeren tot koop over te gaan, mits het geld verkrijgbaar zij 'tegen een billijke rente. De Synode kan zich vinden in de gedachte van deputt. indien ten hoogste 5 pCt. rente betaald moet woj-den ; eerst het advies van een betrouwbaren deskundige is ingewonnen, en de som voor opknappen de ƒ 1200 niet te boven gaat. Deze zaak wordt in handen gesteld van deputaten met zendende kerk.

e. Ds. van der Kooi rapporteert namens deputt. art. 19 D. K. O.

Enkele wijzigingen in de regeling voorgesteld, worden door de Synode aangenomen. De ontvangsten voor de kas Art. 19 D. K. O. zijn met inbegrip van 't saldo ƒ2295, 39, de uitgaven ƒ 325, 793/^ alzoo een batig saldo van ƒ 2069, 59J4. De rente van het uitgeleende geld zal verhoogd worden tot 414 pCt.

f. Als provinciale quaestor rapporteert Ds. V. d. Kooi, dat ontvangen is /'lS03, 54i^, uitgegeven ƒ 1074, 06, dus in kas ƒ 429, 483^.

g. Namens deputt. naar Art. 49 D. K. O. rapporteert Ds. V. d. Kooi, dat bij een gehouden examen gunstig kon worden geadviseerd.

h. Ds. Lanting rapporteert i. z. ontwerp voor eeii fonds voor Hulpbeh. kerken in de Prov. Zeeland. De Part. Synode besluit deze regeling met instructie in de acta der Synodeaf te drukken, terwijl de volgende Synode definitieve beslissing in dezen zal nemen.'

Art. 6. Ingekomen stukken: Een schrijven van de Generale Synode a. i. z. grensregeling tusschen de kerken, van Gapinge en Veere; b. i. z, protest Serooskerke; wordt gelezen en voor kennisgeving aangenomen.

Een schrijven van Ds. M. zal beantwoord worden.

Art. 7. Br. Donner rapporteert, dat de onderscheidene kasboeken in orde zijn bevonden. Den quaestores wordt dank gebracht voor hun accuraat beheer.

Art. 8. De subsidie-aanvragen van de kerken Domburg en Westkapelle worden toegestaan.

Eene aanvrage om steun door de Cl. Zierikzee voor den Evangelisatie-arbeid op Schouwen-en Duiveland wordt, na toelichting en bespreking, ingetrokken.

De aanvrage van de kerken Poortvliet en Tholen om de gewone en buitengewone subsidie voor Art. 13, wordt toegestaan, onder deze opmerking, dat in 't vervolg een gemotiveerde aanvrage gedaan worde, met gedetailleerde opgave van wat door de kerken van de classe Tholen zelve wordt bijgedragen.

Een schrijven van Ds. P. v. A. wordt gelezen. Naar aanleiding hiervan herinnert de Synode de classes aan 't geen door de Gener. Syn. in dezen is besloten.

Art. 9. Een missive van deputt. voor oef. v. h. verb. v. d. Geref. kerken met de Theol. fac. der V. U. te Amsterdam, wordt gesteld in handen van Deputaten naar art. 49 D. K. O.

Art. 10. De verschillende deputaten worden gecontinueerd ; enkele vacatures aangevuld. Voor Art. 19 D. K. O. worden benoemd: Ds. Lammertsma, primus, Ds. Hulsteijn, sec.

Tot archief bewarende kerk wordt aangewezen de kerk van Middelburg C.

Art. 11. Nadat besloten is ook het volgend jaar de predikanten-Conferentie te houden; een en andere beslissingen genomen zijn betreffende de gedrukte handelingen der Part. Synode; de roepende kerk voor de e. v. Part. Synode is aangewezen, benevens tijd en plaats; wordt de vergadering, na een kort slotwoord van den praeses, dat dooc den assessor beantwoord wordt, gesloten, waarna Ds. Kerkhof voorgaat in dankgebed.

Op last van de Part. Syn.,

A. P. LANTING, 2e scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 juli 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Officiele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 juli 1915

De Heraut | 4 Pagina's