GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Particuliere Synode van Zuid-HoUahd.

(Noordelijk gedeelte).^

De vergadering der Particuliere Synode van Zuid-Holland (Noordelijk gedeelte) zal D. V. gehouden worden Dinsdag 20 Juni e. k. te 's Gravenhage in de consistoriekamer der Westerkerk.

Punten voor het agendum en opgave van de namen der afgevaardigden worden ingewacht vóór 21 Mei a. s. aan het adres van den eerstondergeteekende, Schuylstraat 58.

'Namens' den kerkeraad der roepende kerk van 's Gravenhage:

D. RINGNALDA, praeses. C. LioN CACHET, scriba.

's-Gravenhage., 3 April.

Aan de Geref. Kerken in Nederland.

L. S.

De classis Breukelen heeft in hare buitengewone vergadering van 5 April j.l. den heer K. Winkelman, theol. cand. te Kampen, praeparatoir oirderzocht en beroepbaar gesteld voor de Geref. Kerken, (Zijn adres is te I^enen a, d. Vecht).

L. S.

De Geref. Kerk van Tienhoven roept de Kerken van Utrecht saam ter Particuliere Synode, welke D. V. zal gehouden worden Woensdag 14 Juni a. s. te Zeist, Oosterlokaal, Slotlaan, aanvangende te 9J^ uur.

Opgave van de namen der afgevaardigden en van punten voor het agendum wordt ingewacht vóór 21 Mei bij den eerst-ondergeteekende. Namens den Raad der roepende kerk

Ds. A. C. HEIJ, praeses. G. V. D. WILD, scriba.

Tienhoven, 29 Maart 1916.

Classis Axel.

Ingevolge art. 8a van de Huishoudehjke Regeling brengt de roepende Kerk van Schoondijke ter Uwer kennisse, dat de Classicale Vergadering D. V. zal gehouden worden in de Geref. Kerk te Ter Neuzen op Donderdag 4 Mei a. s., aanvangende om Zy^ ure.

Punten voor het Agendum worden bij den eerst ondergeteekende ingewacht voor 13 April e. k. Met heilbede en broedergroet.

Namens den Raad dier Kerk,

H. BROUWER H. MZ., Ptaeses. A. J. LEENHOUTS, Scriba.

Schoondijke., 28 Maart 1916.

Vet strooide Gereformeerden op Sumatra.

Het bestuur der Gereformeerde Vereeniging te Medan (S. O. K.) deelt ons mede, dat door de Gereformeerden op Sumatra, voor een eventueel door de .kerken van Nederland uit te zenden reizend predikant voor Sumatra, werd toegezegd een jaarlijksche bijdrage van ƒ3700 (waarvan alleen door Sumatra's Oostkust en Atjeh /'3S00.)

Bovendien ontving* de Vereeniging ten geschenke van Zijne Hoogheid den Sultan van Deli, een zeer waardevol en bijzonder gunstig gelegen terrein voor den bouw van kerk, school en pastorie. Het ligt in de bedoehng, dat met den kerkbouw zal begonnen worden, zoodra bekend is, welke classis bereid is, de zaak der uitzending van een reizend predikant voor Sumatra en omliggende eilanden ter hand te nemen.

Met de 'uitzending van een predikant voor Sumatra waar een 100-tal Geref. wonen, zal . dan ook het vraagstuk betreffende de geestelijke verzorging der verstrooide gereformeerden buiten Java, belangrijk nader tot oplossing zijn gebracht.

De Secretaris der Gereformeerde Vereeniging te Medan. P. A. COLIJN.

Kort verslag van de vergadering der classis Axel der Geref. kerken, op 10 Februari 1916 te Terneuzen.

1. Namens de roepende Kerk opende Ds. H. Z. de Mildt de vergadering op gebruikelijke wijze.

2. In het moderamen nemen zitting-; Ds. H. Z. de Mildt, Praeses; Ds. H. P. M. de Walle, scriba; Ds. H. van der Wal, assessor.

3. De notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.

4. De credentiebrieven worden nagezien. Het blijkt dat alle kerken wettig vertegenwoordigd zijn. Ds. H. Brouwer van Schoondijke is wegens familieomstandigheden afwezig.

5; Ingekomen stukken: ,

a. Verzoek van het Militair Tehuis te T. om finantieelen steun. Op de volgende vergadering zal over deze aanvraag beslist worden, nadat inlichtingen zijn gevraagd aangaande den finantieelen toestand van genoemd Tehuis.

b. Schrijven van Depp, der Generale Synode, inzake verbetering van predikantstractementen. Kerkvisitatoren zullen inlichtingen geven.

6. Rondvraag art. 41 D.K.O. Een vraag van Axel wordt beantwoord.

De kerk van Z. vraagt, met het oog op groote uitgaven, welke zij voor eigen emeritus-predikant heeft, ontheffing van het classicale quotum.

Een commissie wordt aangewezen om een onderzoek in te stellen naar den financieelen toestand in de kerk van Z. •

7. Pauze. Afdoening van geldeUjke zaken.

8. Heropening der vergadering.

9. Axel vraagt één Zondag yacaturedienst. Wordt toegestaan.

De aanwijzing van den consulent voor Terneuzen, door de roepende kerk, wordt door de classis goedgekeurd.

10. Rapporten :

Ds. de Walle rapporteert aangaande een tuchtzaak. Dit rapport zal in de kerken der classis in studie worden genomen en op dê volgende vergadering opnieuw behandeld worden.

Gerapporteerd wordt door de verschillende kerken aangaande militaire zaken.

Het blijkt, dat de arbeid onder militairen nogal op teggnstand stuitte.

Ook de opkomst onder den predikdienst heeft niet aan de verwachting beantwoord. Wenschelijk wordt geacht, zich nogmaals tot de commandanten te wenden met verzoek, om den arbeid onder militairen zooveel mogelijk te willen steunen.

11. De overgebleven rapporten zullen ter wille van den tijd op de volgende vergadering worden uitgebracht..

12. Ds. Lammertsma deelt mede, dat hij volgens opdracht de classis heeft vertegenwoordigd bij het afscheidnemen van Ds. J. F. vai) Pulsteyn van de kerk van Terneuzen.

13. De volgende vergadering zal gehouden worden op Donderdag 4 Mei.

Aanvang der vergadering half negen.

Roepende kerk Schoondijke.

14. Het Kort Verslag wordt gelezen en vastgesteld.

15. De vergadering wordt gesloten met dankzegging door den Assessor.

Op last der Classis, H. VAN DER WAL.

V. D. WILD

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 april 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 april 1916

De Heraut | 4 Pagina's