GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

L. S.

Namens den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk alhier, verzoekt ondergeteekende vriendelijk, maar toch met eenigen aandrang aan de ouders, voor hunne kinderen, die naar elders gaan, doopattesten aan te vragen. • Belijdende leden behooren dit zelf te doen.

Telkens merken we, dat dit niet geschiedt. Vooral heeft dit verzuim plaats bij doopleden, die als militair worden opgeroepen.

Wij hopen, dat aan dit verzoek voor de goede orde en vooral in het belang der kinderen zal worden voldaan.

J. A. G. DE WAAL,

Scriba, v. d. Bjz. Kerkeraad.

Kampen.^ Nov. 1916.

Kort Verslag der Classis Vergadering «Klundert* op 8 Nov. 1916.

Na psalmgezang en lezing van Filip. 2 : 1—11 gaat Ds. Basoski als praeses voor in gebed en opent de vergadering.

Alle Kerken hebben wettig afgevaardigd en zijn door de primi of secundi vertegenwoordigd. Twee Kerken komen wegens reisgelegenheid wat later.

De vergadering keurt goed, dat de scriba en assessor der vorige vergadering heden nogmaals fungeeren. Ds, Nomes neemt dus 't scribaat weder waar.

De assessor vertolkt aan Ds. Basoski de blijd-.schap der CL over Z.Ew.'s besluit om te Moerdijk en in ons midden te blijven.

Ds. Nomes leest de Notulen der vorige vergadering die na goedkeuring zijn geteekend.

Ingekomen is weder een verzoek der Classis 's Bosch om vacatuur-hulp. Daar op verzoejc der K.K. Klundert en Drimmelèn haar respectievelijk 2 en 3 vacatuur Zondagen worden gegeven, zullen 2 Zondagen aan de vragende Classis worden toegestaan.

Voorts wordt van de mededeeling der Cl. Winschoten, een losmaking van een V). d. W. betreffende, kennis genomen.

Van de behandelde rapporten komt later in bespreking de Kas van Hulpbehoevende K.K. die op 't oogenbhk, geholpen door den Cl. omslag f 32.42 in kas heeft, volgens rapport van br. L. Punt.

Aangaande den Evang.-arbeid worden enkele mededcelingen gedaan daar in 't pas verschenen jaarverslag een overzicht over geheel 't jaar is gegeven. De vraag: „Of alle Kerken dezer Cl. de extra collecte voor het te kort hielden, " kon bevestigend worden beantwoord.

Gunstig en verblijdend ludt liet rapport over den Evang.-en Zendingsdag in Sept. te Moerdijk gehouden. Aan de commissie van voorbereiding, , aan de broeders en zusters te Moerdijk en den sprekers wordt hartelijke^, dank gebracht. Uit de thans gegeven mededeeling uit alle K.K. blijkt, dat het resultaat is: Een aangename indruk werd meegedragen; de zaak van Evangelisatie en Zending is verlevendigd; voor een volgende samenkomst zijn goede verwachtingen te constateeren. Met 't oog op dit laatste wordt de commissie voor voorbereiding bestendigd.

Rapport van de Kerken visitatie stemt over 't algeriieen tot ootmoedigen dank aan den Heere en toont voortgaande r-eformatie noodig.

In betrekking tot de vraag over optreden van oefenaars, waarbij de bedoeling der Gen. Syn. 1914 is toegelicht, oordeelt de Classis, dat zulk een broeder door eene Classis geëxamineerd, van eene andere Classis*, waarin hij wenscht op te treden, de noodige toestemming moet vragen en ontvangen.

t Uit wat de visitatores rapporteerden bleek tevens, dat de steun voor Htdpbehoevende K.K. reeds grooter omvang heeft, dan de collecten voor dit doel thans geven. Waar de behoefte aanmerkelijk grooter wordt, besluit de Classis:

a. aan de kerken van haar ressort vóór elke Class, vergadering mededeeling te doen van het bedrag, dat deze naar percentage hebben op te brengen voor de kas voor Hulpbeh. K, K., als zij in dezen haar plicht willen doen;

b. aan elke Kerk over te laten, op welke wijze zij dit bedrag wil bijeenbrengen, in het vertrouwen dat zij, zoo uit de collecten niet dit bedrag wordt verkregen, het ontbrekende uit hare kas zal aanvullen." Eindelijk wordt nog gevraagd de visitatie voor Aug. te houden.

Benoemd worden vervolgens opnieuw of bij wijziging, tot: ., Class. correspondent, L. G. Goris, sec. Ds. W. T. V. Dam. K.K. voor tusschentijdsche approbatie en losmaking tot de e.v. vergadering : Fijnaart en Moerdijk. Dep. voor Kerkenvisitatie: D.D. J. J. Koopmans-en W. T. v. Dam, sec. H. Hummelen en P. Nomes. Ad. Examina: Ds. v. Dam, Hummelen en Nomes. Voor Hulpbeh. K.K.: Ds. Koopmans en de oud. L. Punt en J. Korteweg Maris. Vóorvacatuurdiensten: Ds. H. N. Basoski, sec. A. L. Ruijs. Voor de Zending met Zeeland: Ds. W. T. v. Dam, sec. L. G. Goris. Quaestor: Ds. W..-T. v. Dam, sec. oud. J. Korteweg Maris. Class, corresp. voor de Theol. School: D. P. Nomes. Corresp. \oor Rhijnpruissen: Ds. A. L. Ruijs.

Des Quaestors boeken zijn door de kerk van Fijnaart nagezien en voor accoord geteekend. Aan deze kerk wordt opnieuw dit werk opgedragen. *

Bij de rondvraag volgens art. 41 K.O. wordt hulp en, advies aan enkele Kerken gegeven. 'Wegens het late uur wordt punt 14 van het agendurn aangehouden.

Des Quaestors boeken zijn door de kerk van Fijnaart nagezien en voor accoord geteekend. Aan deze kerk wordt opnieuw dit werk opgedragen. *

Voor een nieuw voorstel wordt aan Ds. Koop^ mans. en oud. W. J. Zijlmans opgedragen, op de e'k. vergadering een advies en ontwerp voor te leggen. Wijl door uitbüjven der correspondentie geen najaarsvergadering van de Zendingsdep. is gehouden, kan geen rapport worden uitgebracht.

De e.k. vergadering, samen te roepen door de kerk van Drimmelèn, zal D.V. op nader te bepalen Donderdag in iFebruari om 11 uur te Klundert worden gehouden.

Toepassing van art. 43 is niet npodig. De korte mededeelingen voor het persverslag worden door den assessor gelezen.

Nadat in dankgebed de assessor is voorgegaan, sluit de Praeses de vergadering.

Namens de Classis,

L. G. GORIS, h.t. assessor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 december 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 december 1916

De Heraut | 4 Pagina's