GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Jezus op het schip.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Jezus op het schip.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

.....„en nederzittende, leerde Hij de scharen uit het schip.” Lukas 5:3.

Het is daar aan den oever van Gennesarefh's : , meer, in. den morgen, een druk tooneel. Zoo straks zijn een paar sciiepen teruggekeerd van hun naclitelijken toclit. ter viscllivangst, en de visscliers hebben ttiun pinken gedeeltelijk opihet strand getrokken. Maar de mannen zijn niet naar huis gegaan om te rusten; neen, er was werk te. doen. Ze hebben : hun netten opgehaald, en zijn nu druk bezig die te reinigen, te herstellen en uit te spoelen. Want ze moeten straks weer uit, ïjjet water op. En alles moet voor den volgenden tooht in gereedheid gebracht. Hunne huisgenooten zijn uitgeloopen om te zien of de vangst gelukt is en bieden hun bij het werk de behulpzame hand. Een tooneel, gelijk de aankomst van een-3S, Ê%ipi in, een.-vissdhersdorp te zien geeft.

Wij zien daar het leven, het bedrijvig leven; een stukje maatschappij; een tafereeltje uit den strijd om het bestaan.

Altijd belangwekkend!. Of het daar in het Oosten plaats vond, eeuwen geleden, of hier in het Westen, in onzen tijd; of het plaats vindt bij een schip of in een fa, briek — altijd belangwekkend!

En wat geschiedt nu volgens dit verhaal? Daar komt nu Jezus, de Christus, en Hij gaat redht op dat tooneel af. Hij komt tot die mensehen daar druk in hun werk, daar in hun dagelij ksch leven eu Hij gaat er midden in staan. Hij klimt in hun schip en Hij gaat van daaruit, van uit 'dat dagelijksch leven prediken tot de wer'I.

Jezus is de Zoon van crod, de Zaligmaker der wereld. Hij openbaaxt het Evangelie, het eeuwige leven, de Goddelijke, geestelijke dingen.

Nu — - dan is Zijn plaats op het spreekgestoelte in ide synagoge, of in de gewijde zalen van den Tempel. .Daar hoort Hij. Hoogstens op een stil grasveld of eene eenzame berghelling, veriaiMi., ; . het druk gewoel der wereld.

Zeker, daar hoort Hij en daar heeft Hij ook gepredikt.

Maar nu is dit het schoone:

Jezus heeft óók gepredikt op! een schip. Hij is ingegaan in het drukke, bezige, dagelijksche leven, iiel leven van broodwinning en strijd; Hij is gegaan op een schip, in een werkplaats der menschen. Hij heeft Zich niet afgezonderd gehouden, maar is gaan staan midden in het leven van allen dag. En Hij is daar niet wat gaan kijken en heeft niet nieuwsgierig daar rondgewandeld, — maar Hij heeft van die visscherswerkplaats Zijn werkplaats gemaakt; Hij heeft van dat bedrijf daar - Zijn tribune gemaakt, om te spreken, om te getuigen van God en de eeuwige dingen, om Zijn Woord daar te brengen en Zijne genade daar te openbaren. Jezus is midden in het leven, midden onder het volk gegaan. Wij lezen: „en nederzittende, leerde Hij de scha.ren'van uit het schip”.

Zoo deed de Heiland.

Zoo doet Hij nog.

En wij, wat hebben wij te doen?

Wij hebben te doen gelijk Simon Petrus deed. Zie, daar nadert Jezus den vissch.er, en Hij vraagt tiem of Hij gebruik mag maken van zijn schip. En Petrus staat het hem gaarne toe'.

Zoo komt Jezus bij elk onzer persoonlijk.

Wij hebben niet allen een kansel, of een spreekgestoelte, of een blad om in te schrijven.

Dat behoeft ook niet. Jezus wil ook spreken v, aa een schip.

En een schip hebben wij allen.

Ons schip, dat is voor ons, gelijk voor Simon, de plaats • waar wij eiken dag leven en arbeiden. Onze dagelijksche positie.

Uw schip — dat is uw-huisjiamer en uw winkel, uw kantoor en uw karwei.

Daarvan wil de Christus gebruik maken. Hij komt \ tot u, gelijk tot Petrus, en vraagt u, of gij Hem ' vergunnen wilt uw schip' te gebruiken als een middel tot prediking.

Moet gij daar dan gaan staan preeken?

Volstrekt niet! Het kan zijn, dat ge in 't geheel niets behoeft te zeggen, en dat Jezus tóch predikt. Ge moet Christus alleen binnenlaten, zooals Petrus Hem op zijn schip liet; en da, n komt het andere vanzelf. Dan hebt ge verder geene aanwijzing nopdig. Als wij Christus maar waarlijk toelaten op de pla-ats, waar wij eiken dag leven en arbeiden, — dan spreekt Hij veel meer dan wij denken. Dan spreekt Hij eenvoudig en ongezocht; •door onze houding, door ons gedrag, door ons correcte werk, door een woord op zijn pias, door heel onze levensopenbaring; en zóó spreekt Hij 't beste.

Laat Christus dan toe op uw schip!

Ziet, er was in Jezus' dagen eene breede iShare^ die Hij in den Tempel en in de synagoge niet meer bereikte. Er waren tollenaren'en ongeloövigen, 'Ro-' meinsche soldaten en S.amarita, nen. Die kwamen niet in de kerk. Die hoorden den Heiland daar niet spreken.

En daarom ging Jezus op een schi'p. Daar hoorden zij Hem. Er was ook in ons verhaal eene schare, die daar om Hem heen kwam staaai. En zóó bereikte Hij hen.

Is het niet als voor onze dagen geschreven ? Zijn er niet velen in uwe' omgeving, in uw bedrijf, die naar de kerk niet meer omzien? Er is alle eeuwen door, ook nu nog, eene schare, die op Jezus aandringt om het Woord Gods te hooren, (vs 1), maar die van den kansel niet meer is te bereiken. En is 't geen sohoone gedachte, dat Jezus hen bereiken wil vanaf uw schip? Daar hooren en zien ze Hem nog wel. Welnu, christen en christin, Jezus komt eiken dag bij u, om u te vragen of Hij van uw schip mag gebruik maken.

Laat Hem toe op uw schip, en laat door u eene stille voortdurende sprake van Hem uitgaan, waardoor de 'dienst van den Heiland wordt aa.ngeprezen als een liefdedienst, die nooit verdriet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 augustus 1923

De Reformatie | 4 Pagina's

Jezus op het schip.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 augustus 1923

De Reformatie | 4 Pagina's