GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De vastbsid van Gods Woord. De vastheid van Gods Woord, — die ligt voor het geloof hierin, dat dit Woord in de hemelen is. Ja, het is ook op de aaride. Het móét juist op aarde zijn, want bij het licht daarvan hebben wij hier beneden te leven. Gods Woord mag niet in ...

De Reformatie
V. A.
845 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De richting. Zoo wij de levensrichting van den Christen mogen voorstellen door een lijn, dan wordt die lijn bepaald door twee vaststaande punten, — de opstanding van Christus, en Zijn hemelvaart.„Met ChrisUis opgewekt", — zietdaar het éérste punt. Toen het H ...

De Reformatie
V. A.
795 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

In Priesterkleeding. Slechts aldus heeft David die grootsche daad kunnen verrichten van het opvoeren der ark naar de hoogte zijner stad.Want waarlijk, — een grootsche daad is dit geweest. Immers is de Verbondsark de troon Gods onder Israël; zij is de plaats ...

De Reformatie
V. A.
770 woorden
Een verterend vuur.

Een verterend vuur.

Onze God.Men verzuime dat eerste woord niet.Menigmaal wordt de uitdrukking, dat God een verterend vuur is, gebruikt als dreiging voor den onbekeerde en goddclooze. En ongetwijfeld ligt er ook dan waarheid in, eene waarheid die eenmaal vreeselijk blijken zal. Maar over dat vuur is re ...

De Reformatie
V. A.
817 woorden
De GroGtbeld Gods.

De GroGtbeld Gods.

Het is niet zonder groote oorzaak, dat de Heilige Schrift oiis dea proleet Elisa hier laat zien jn tweeërlei omstandigheden, die oiuniddellijk op elkaar volgen, en toch zoo diep onderscheiden zijn.Eeist treffen wij hem aan in den veldtocht tegen Moab; dan is hij de groote man in het publie ...

De Reformatie
V. A.
636 woorden
Behouden.

Behouden.

Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veelmeer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. Romeinen 5:10.Het is eene verootmoedigende gedachte, dat de met God verzoende mensch nog behouden moet worden.Behouden worden, — ...

De Reformatie
V. A.
629 woorden
Toor bet publiek.

Toor bet publiek.

elk moment van 't O.T., js toch weer betrekkelijk arm; daarom is er VOORUITGANG, als Elisa, schoon zelf nóg '„vader" heetend, een gewoon sterfbed heeft, en - als de Dooper (die immers „Elia" heet) straks sterft in een kerker, tegenbeeld van hemelvaart; want alle oud-testamentische aristocratische ...

De Reformatie
K.S.
V. A.
1294 woorden
Genade aan de heiligen.

Genade aan de heiligen.

Het is wel een ongemeen-hooge naam, die hier aan de gemeente wordt toegekend, — „de heiligen".Heiligheid geeft immers den uitersten stand van het geestelijk leven aan. Geloof en rechtvaardigmaking mogen rijke en onmisbare weldaden van Gods genade zijn, maar goed bezien blijven ze toch slec ...

De Reformatie
V. A.
743 woorden
Verscheidenheid en Eenheid.

Verscheidenheid en Eenheid.

Paulus en Timotheus, — opmerkelijke saamvoeging van personen.Paulus is het monumentale voorbeeld in de Schrift van een, die op krachtdadige wijze van een vijand Gods omgezet werd in een kind des Heeren, Kent ge eene opvallender en feller bekeering dan die op den weg naar Damascus? En welk ...

De Reformatie
V. A.
713 woorden
Vrijwillig lijden.

Vrijwillig lijden.

De Gemeente des Heeren beschouwt ia dezen tijd wederom met geloovige aandacht den smartenweg, dien haar Heiland voor haar heeft betred'en. Laat ze dan ook altijd weer oog hebben voor de volkomen vrijwilligheid, waarmede dat lijden werd ondergaan.Van deze vrijwilligheid geeft Jezus zelf zul ...

De Reformatie
V. A.
776 woorden
van 3