GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STEL8EL —  ONS TEN VOORBEELD.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STEL8EL — ONS TEN VOORBEELD.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het groot aantal kerkgeliouwen is niet alleen te verklaren uit de talrijkheid v: ui de „denominations", maar niet minder draagt het streng doorgevoerde parochiestelscl het zijne ertoe bij.Om drieërlei reden ontstaat er een nieuwe parocliiekerk.Fo. omdat een kerknel)ouw te klein wordt voor do steeds groeiende gemoenlc. 2o. omdat ergens een nieuwe wijk ontstaat. 3o. omdat tengevolge van het Amerikanisalie-proces het sterk toenemende Engelscli sprekende deel der gemeente om eigen diensten vraagt.

III.

Om de tweede reden ontstaat vafeer nog paK.chiekcrk da.n om de eerste.

Amerika groeit sterk.

Niet zoo sterk als vóór de immigratie-wetten.

Maar de jaarlijksche .toeneming is toch nog belangrik.

Sneller nog dan in onze groote steden worden Wf daar geheel nieuwe wijken aangebouwd.

Wonen ev in zöo'n wijk eirkele Gereformeerden, • dan komt bij den kerkeraad, waartoe ze beliooren ol mceteg beliooren, al spoedig de vraag, om daar \ een nieuwe kerkformatie ter hand te nemen.

De kerkeraad mag nog even tegensputteren, maar hij is toch niet zoo vasthoudeird op dit punt, als onzo kerkeraden vaak wel zijn.

Ook al biedt het kerkgeboriw nog ruimte genoeg, tocli wordt de aanvraag ingewilligd.

Soms stellen kerkeraden er een eer in ia een wijk, die nog in opkomst is, voor een nieuwe zelfstandige kerk te liebben gewerkt.

Met trots wijst dikwijls een kerk op de „dochters", die uit haar zijn voortgekomen.

Over de financiën zit men niet zoo te tobben als hier.

Gedeeltelijk ligt dit daaraan, dat er in Amerika 0ieev welvaart heerscht.

Doch gedeeltelijk toch ook^ëraan, dat men niet lloo vast aan zijn geld zit, vooral niet als het '$ërk en zending betreft.

Zelfs zij, die zekere godsdienstige 'onverschilligheid toonen, kunnen gemakkelijker wat voor de kerk missen.

Hoeveel te meer dan onze menschen.

Het is een lust om te zien, hoe men financiëele moeilijkheden de minste acht.

Dat werpt voor het kerkelijk leven groot profijt af.

Moet zulk een nieuwe parochiekerk soms de de eerste jaren nog gesteund worden, al spoedig loopt zij op eigen voeten.

En de dochter groeit niet zeiden de moeder boven het hoofd, om op haar beurt ook weer aan dochters het licht te geven.

De geschiedenis van het kerkelijk leven in een A.merikaansche stad is bijzonder interessant.

Doch om de derde reden ontwikkelen zich nieuwe parochie-kerken het meest.

Het is niet mogelijk in deze artikelenreeks een indruk te geven van het Amerikanisatie-proces.

Alleen een paar trekken.

Tijdens en na den oorlog is het met reuzenschreden vooruitgegaan.

Hollandsche, Duitsche, Italiaansche en andere families zijn door de zuigkracht van den Amerikaanschen geest gegrepen en kunnen er geen weerstand aan bieden.

Het opkomend geslacht ruilt bijna algemeen de oorspronkelijke taal voor het Engelsch in.

Niet alleen, dat men Engelsch spreekt in het openbare leven, maar ook wordt het verrassend snel gezinstaai bij hen, die nog niet zoolang zijn geïmmigreerd.

Ook onze stamgenooten in Amerika maken dart proces door.

De laatste tien jaar is er in 'de Hollandfe!c[h sprekende kerken ongelooflijk veel veranderd.

En de tijd ligt niet in zulk een ver verschiet, dat in die kerken Engelsch alleen de voertaal zal zijn.

Op het oogenblik is er op» veel plaatsen een meer verholen of een openbaar konflikt tusschen het Hollandsch en het Engelsch sprekende deel eener gemeente.

Gelukkig begint men elkander al meer te verstaan.

De oplossing wordt dikwijls hierin gezocht, dat het Engelsch sprekende deel een afzonderlijke gemeente gaat vormen.

Er zijn op dit gebied nog, veeLover^gagggtoestanden en tusscheirvormen.

Maar hierop zal het wel nitlböiïen, dat Ëirgelsch en Hollandsch sprekende kerken geheel naast elkander komen te staan.

Totdat straks het Hollandsch zal verdwenen zijn.

Een beoordeeling hiervar geven we thans niet.

Het is er ons hier alleeirom te doen na te gaan, hoe de parochievorming zich toedraagt.

Om nu het leven van ztilk een parochiek'eflf goê(5' te leeren kennen, willen we één er van uitkiezen cir alleilei bijzonderheden (jmtrent haar meedeelen.

De gegevens ontleeiren wij aan het „Jaarverslag en Ledenlijst over het jaar 1924" van die gemeente.

Elk jaar wordt aan de leden zoo'n boekje uitgereikt.

Ook ten onzent wordt door menige plaatselijke kerk een jaarboekje uitgegeven.

Maar meestal is het nog al dik en wordt het zoowel verlicht als bezwaard door advertenties. Gewoonlijk mist men er het financiëele verslag in.

Doch het boekje, dat hier voor mij ligt, beveelt zich aan door handigheid. Het is klein van formaat, telt slechts 16 bladzijden en bevat moer dan de jaarboekjes van onze plaatselijke kerken.

Het bevat de samenstelling van den kerkeraad, van kerkelijke commissies, de wijkverdeeling, statistiek, catechisaties, zondagsschool en evangelisatie, vereenigingsleven, kerkelijke financiën, diaconale financiën, de .bijdragen der vereenigingen voor verschillende doeleinden en eeir alfabetische lijst van de leden der gemeente met him woonplaats. Een exempel van beknoptheid!

Uiteraard zijn de kosten van zoo'n boekje betrekkelijk gering en het bezwaart de kas niet noemenswaard om aan elk lid gratis een exemplaar te zenden.

Opzettelijk nainen we het jaaiwerslag over 1924, om_dat dit een normaal, jaar wa: s. Het jaar daarvoor was er een vaJcaturepSÜöjina korten tijd vervuld werd.

In 1924 telde die gemeente 1483 zielen. Naar Amerikaanschen maa, tstaf is dat te veel. Het volgende jaar is da.n ook uit die gemeente een Engelsch sprekend deel tot een zelfstandige kerk geïnstitueerd.

Het aanfai huisgezinnen bedroeg 320. Eigenaardig is het, dat in de statistiek het aantal gezinnen voorop gaat. Men meet de grootte van een gemeente niet naar het zielental, maar naar het gezinnental. Indien gij aan een predikant uit Amerika vraagt, hoeveel zielen zijn gemeente telt, zal hij het doorgaans niet weten, maax het getal gezinnen kan hij aanstonds opgeven. Om den omvang van den herderlijken arbeid te bepalen verdient het steUig de voorkeur met geziirnen te rekenen. Bovendien komt er de organische verbondsgedachte goed 'in uit.

Het getal avondmaalgangers was 758, in dat jaar deden 30 personen belijdenis en werden 40 kinderen gedoopt.

Vergelijkt men hiermee de statistieken van onze kerken in Nederland, dan komt men tot de slotsom, dat de toestand van die Amerikaansohe kerk, naar de cijfers te oordeelen, zeer gezond is en boven het gemiddelde peil van hier staat. Inzonderheid is het geboortecijfer, gelijk het in het getal doopelingen uitkomt, bijzonder gunstig.

Maar om een nog nauwkeuriger beeld te geven, drukken we hier den staat van inkomsten en uitgaveti van., - : !iig!; , gemeente volledig en letterlijk, af.

Inkomsten.

Aan Kas 48.88 14.673.06 3.932.33 257.23 108.00 , 'Ji®liiSËiaEi5-sS.924 Bridget #**ïpfe* Naiiiirtilag-en Avondcollecten Catechisatie Collecten en Boekjes N.N., voor Bijbels ia do Kerk 'sjfii.ai^ N.K., New Sony Books for MadisQiïS^are Alission Pulpit Bible Schoolstrijd Denver Armen Armen in Duitschland nnilsclie Ivinderen Leeraars in Saksen Ogilvie, - Minn. Chr. School Bouwfonds Sullaii Pastorie Cutlerville Bouwfonds Cutlev^^ille Nnrses' Home Cutlerville Bethesda j^; ^; /'Holland Home lÖCliieago Tract Society Zuni Mission Chapel Chicago Helping Hand Mission Inwendige Zen< _ling, , - Alg, & tneei3ej.Kas Indianen Zendin^J''^ ^Mas«.^«™«»» , " China Zending P. Stam Kational CIiristiaH' Joden Zending 22.00^ 7.00 159.70 5.00 395.97 10.00 136.72 65.72 30.00' 82.94 25.00 81.42 378.50 25.00 101.62 20.00 217.71 35.00 315.00 144.64 139.64 5.00 39.16 41.50 Total 19.503.74

Uitgaven.

Leeraar's Tractement " Preekbeurten en Ciratiticatie Catechiseeren Janitors Organisten Brandstof Water, Licht en Power Telephone Insurance Interest Auto Onderhoud Printing, Psalters and Catechism Books Bijbels in de Kerk Song Books, Madison Square Mission Bonds-BibHotheek School Rc-parafie Motor Repairs and Wiring Bullelins Chimney Verven van Kerk en Pastorie Werk in Pastorie Safe Loopende Onkosten Evangelisatie Hoboken P. Stam Chicago Tract Society Holland Home Classicale en Synodale Onkosten Joden Zending Indianen Zending China Zending Cliicago Helping Hand Mission Zuni Zending Chapel Cutlerville Bethesda Cutlerville Nurses' Homo Cutlerville Bouwfonds Sultan. Wash. i Lijdenden in Duitschland Denver Armen Lijden in Saksen Brooten, Minn. Ogilvie, Minn. Theologische School Emeritus Kas. 2.800.00 742.00 45.42 1.460.90 200.00 402.50 228.14 52.12 188.85 ; 750.00 •260.23 196.74 148.80 22.00 100.00 472.44 171.04 132.35 557.50 839.65 122.80 105.76 418.37 350.00 75.00 '^5.00 20.00 101.62 247.48 91.50 394.64 '389.64 35.00 271.71 428.50 75.00 81.42 25.00 ' 82.94 353.47 5.00 136.72 100.00 • 65.72 1.053.50 376.25

E.B.P -Kas 225.75 Inwéadige Zeni.liiig, Classicale Kas Inwendige Zending, Algenieene Kas. 421.40 415.00 Kerkhulp Fonds 100.00 Nalional Christian Association 60.00 Christian School Building Fund 30.00 Christian School 1.000.00 Country Christian School 200.00 Schoolstrijd ' - I/IP^' 159.70 Afbetj, ai-d-, , og.. de Geineentölij^^^'" 1.600.00 's'-^^'.< SM^''^'-19.394.57

De ciijfers staan hier natuurlijk uitgedrukt dollars. in

Men ziet, hier is half Hollandseh en half Engelsch gebruikt. Soms zelfs onder 'één hoofd.

Een volgend maal hopen we het een éiva, nder toe Ie lichten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 juni 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

HET AMERIKAANSCHE WIJKKERKEN-STEL8EL —  ONS TEN VOORBEELD.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 juni 1926

De Reformatie | 8 Pagina's