GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Bedlening van het H. Avondmaal.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bedlening van het H. Avondmaal.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bij vragen, die betrekking hebben op de bediening van 'het H. Avondmaal, is het eigenlijk niet , t© doen om een geestelijk, maar om een kerkrechtelijk advies.

Doch nu voor mijn rubriek het hek toch vrijwel van den dam geraakte, en de Redactie van ons blad de vragen doorzond aan mijn adres, maak ik géén bezwaar ze te beantwoorden.

Ze luiden:

1. Is het vereischte, dat in de Gereformeerde Kerken, bij de viering van het Heilig Avondmaal, vóór de lezing van het Formulier, ooTc nog een korte predikatie gehouden wordt — of mag deze laatste, ter voorkoming van een te langen dienst, weggelaten worden ?

2. Moet een dienst, waarin de korte predikatie wordt weggelaten, geacht worden een uitsluitende dienst van het Sacrament te zijn, of kan men ook in dat geval nog spreken van een „Dienist des Woords en der Sacramenten" ?

3. Kunt u mij ook een of meer boeken noemen, waarin deze zaak behandeld wordt.

Wat de eerste vraag betreft, het houden van een korte predikatie vóór de bediening des H. Avondmaals is nergens in de H. Schrift voorgeschreven^ niet alleen, maar ooik nooit door de Gereformeerde Kerken ten regel gesteld.

Art. - 62 onzer Kerkenordening laat het in de vrijheid van elke kerk, de bediening van het Avondmaal te doen plaats hebben, op zulk een manier, „als zij Oiordeelt tot de meeste stichting te dienen". i

W'el volgt er dan, na de waarschuwing, dat de uitwendige ceremoniën, in Gods Woord voorgeschreven, niet veranderd en dat alle superstitie vermeden worde, „dat na de voleinding der predikatie en der gemeene gebeden, het Formulier des Avondmaals, mitsgaders het gebed, daartoe diemende, zal worden gelezen" - maar dat spreken van de predikatie bedoelt volstrekt niet, het houden van een preek voor te schrijven. Het is enkel een rekening houden met een bestaand© gewoonte.

En evenmin als f or mee Ie, zijn er principieel e gronden, waarom men de korte predikatie vóór de bediening van het Avondmaal een vereischte zou kunnen noemen.

Wel heeft men beweerd, dat het nalaten ervan zou zijn een scheiden van Woord en Sacrament, doch deze bewering berust op een misverstand. Want bediening des Woords is er óók in ons prachtig Avondmaalsformulier. En rijker dan de beste predikatie — vooral als het een zóó korte predikatie wezen moet, dat ze niet veel méér is dan een vluchtige toespraak — geven kan.

En 'tis wel jammer, dat ons heerlijk Formulier, door haastige en slordige voorlezing, zoo dikwijls het slachtoffer wordt van de korte predikatie, die niet kort genoeg was.

Het waren dan ook, voorzoover is na te gaan, geen principieel© overwegingen, die tot het houden van zulk een korte preek deden besluiten. Men volgde daarin — gelijk ook Dr A. Kuyper in zijn „Onze Eeredienst" vermoedt — waarschijnlijk het gebruik van de oud© kerk. Doch in de oude Christelijke kerk was ze méér bedoeld voor de buitenstaanders, die in de samenkomst der gemeente tegenwoordig waren, dan voor de gemeente zelve. Dat ze onder ons aan die bedoeling niet meer beantwoordt, is duidelijk.

Men zou met haar thans nog alleen op het oog kunnen hebben de leden der gemeente, die nog niet tot het H. Avondmaal werden toegelaten.

Doch de vraag is, of men die er niet eerder door schaadt dan dient, omdat men ze er aanleiding door geeft om, als de predikatie afgeloopen is, de samenkomst te verlaten.

Bovendien ligt het voor d© hand, dat de bediening des Woords altoos en vooral In de voorbereidingspredikatie met hen rekent. Eigenlijk is er dus voor die kort© predikatie niet veel te zeggen.

En ertegen is stellig, dat ze, saam met de rustige en nadrukkelijke lezing vajn het Formulier, di© in geen geval mag worden nagelaten of besnoeid, de aandacht van de Avondmaalgangers teveel vermoeit eer het toekomt aan wat het eigenlijk© doel der samenkomst is: de bediening zelve van het Sacrament.

Gelijk bekend is, hebben dan ook onze grootestads-kerken, en zelfs grootere kerken oip 't platteland, reeds sedert lang de korte preditatie afgeschaft. En de ervaring leert, dat de stichting daarbij eer won dan schade leed.

* Met het bovenstaande is oofc de tweede vraag reeds beantwoord. Als toch ook de voorlezing van het Formulier reeds bediening des Woords is, is niet in te zien, waarom men niet 141 kort© predikatie, een dienst des Woords en der Sacramenten zou mogen noemen.

Lectuur over dit onderwerp kan vrager ©.m, vinden in de „Kerkelijke adviezen" van Prof. Dr F. L. Rutgers (J. H. Kok, 1922, Kampen), deel II, op blz. 173 V.V., en vooral in „Onze Eeredienst" van Prof. 'Dr A. Kuyper (Kampen, J. H. Kok, 1911) hoofdst. CiXIV en CXV.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 januari 1932

De Reformatie | 8 Pagina's

Bedlening van het H. Avondmaal.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 januari 1932

De Reformatie | 8 Pagina's