GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

N-Amerika. Nog steeds is een deel der Gereformeerde kerk van Noord-Amerika niet overtuigd, dat de openbare school voor kinderen uit Christelijke gezinnen niet deugt, en dat men daarom moet overgaan tot het stichten van Vrije Christelijke scholen.

Wellicht kan het feit, dat ook van Roomsche zijde de strijd tegen de openbare school aangebonden wordt, die leden der Reformed Church tot inzicht brengen, dat zij op een dwaalspoor zijn.

Aartsbisschop Elder, aartsbisschop in Cincinnati, heeft voor zijn bisdom, volgens The Outlook, de volgende regelen gesteld:

„I. In plaatsen waar een Roomsche school is, zijn de ouders gehouden, willen ze geen doodzonde bedrijven, hunne kinderen er heen te zenden. 2. Het berust alleen bij den bisschop, te bepalen of een zekere gemeente vrijstelling kan ontvangen van het oprichten eener parochiale school, en in welke gevallen ouders vrijstelling kunnen verkrijgen hunne kinderen er heen te zenden. 3. Nademaal ouders, die in gebreke blijven hunne kinderen naar eene Roomsche school te zenden, zoo zij daartoe in staat zijn, eene doodzonde bedrijven, zoo volgt hieruit, dat zij deze overtreding in de biecht moeten openbaren. 4 Biechtvaders mogen geen absolutie geven aan ouders, die zonder verlof van den bisschop hunne kinderen zenden naar niet roomsche scholen, tenzij zoodsnige ouders beloven van tweeën één te doer: öf binnen den door den biechtvader bepaalden tijd de kinderen naar een Roomsche school zenden, öf binnen twee weken zich op den bisschop beroepen en aan diens beslissing zich zullen houden. £• Met beslistheid leggen wij er nadruk op, dat men zich houde aan No. 64 van de bisschoppelijke statuten : Wij verordenen, dat zij, die voor de eerste maal deel zullen nemen aan de heilige Communie, tenminste twee jaar in een Roomsche school moeten hebben doorgebracht. Zonder ons verlof mag op dezen regel geen uitzondering gemaakt worden".

Het spreekt wel van zelf, dat wij dit stuk niet in zijn geheel beamen. Maar wij hopen toch, dat de Gereformeerden er de slotsom uit zullen trekken: indien voor de Roomschen de openbare school niet te gebruiken is, is zij evenmin voor ons Gereformeerden gepast.

Zuid-Afrika. Beweging voor de Ned. Taal.

Te Stellenbosch, Kaap-Kolonie, waar het meest invloedrijke Theol. Seminarie is, is een beweging op touw gezet, om de Engelsche diensten, die aldaar in de kerk gehouden worden, af te schaffen en door HoUandsche te vervangen. Sedert elf jaren werden die diensten gehouden. De beweging gaat uit van de Theol. studenten. Tot heden kwam de tegenstand tegen het prediken in het Engelsch meestal van de zijde der leden en werd de zaak spoedig gesmoord. Thans is dat anders, en als de predikers eenvoudig weigeren het te doen, wordt er zonder eenige moeite aan de zaak een einde gemaakt. Vroeger gingen de Slellenbossche jongeheden liever naar den Engelschen dienst dan naar den HoUandschen; nu is dat vlak omgekeerd.

De studenten vragen in een artikel in De Goede Hoop o a.: „Is het den belangen der kerk niet eerder nadeelig dan voordeelig, dat Engelsch wordt gepreekt waar alle», die de diensten bijwonen, HoUandsch verstaan ? Is 't goed voor de kerk, 't Engelsch te bevoordeelen ten koste van het HoUandsch ? Is 't goed, dat Afrikaner jongelingen en meisjes onnoodig er aan gewoon worden gemaakt, hun godsdienst in 't Engelsch te hebben? Behoort het gebruik der HoUandsche taal, welke zij op school of college zoo weinig hooren, niet bij hen aangemoedigd te worden ? Is de taal niet grootendeels de kerk? " Wij verblijden ons in deze beweging zeer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 november 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 november 1904

De Heraut | 4 Pagina's