GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De raad der Geret. Kerk te Moerdijk besloot in zijne vergadering van 20 Oct j.l., naar aanleiding van een door hem ontvangen circulaire van deputaten voor de Zending onder de Joden, in zijne gemeente geen collectanten, voor welk doel ook, meer toe te laten, die niet minstens drie weken te voren daartoe hun aanzoek bij den kerkeaad indienen.

Namens den kerkeraad:

H. N. BASOSKI, praeses.

W, ScHRiEK, scriba.

Kort verslag van de vergadering der classis Ax el, gehouden te Terneuzen op s October rgii.

Na het zingen van Ps, 68 : 17 en het lezen van Ps. 68 : 20—36, gaat de voorzitter, Ds. Lammertsma, voor m gebed.

Als scriba fungeert Ds. Hulsteijn, als assessor Ds. Uytenhoudt.

De voorzitter spreekt zijn leedwezen uit over het vertrek van Ds. Hamming, en heet Ds. Van 't Sant, voor 't eerst als lid der vergadering aanwezig, welkom, waarop deze in enkele woorden dank zegt.

Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd.

De notulen worden gelezen en na enkele opmerkingen goedgekeurd.

Naar aanleiding der gelezen notulen wordt aan Ds. Uytenhoudt opgedragen, op de volgende vergadering een referaat te leveren over „Szcramentsbediening op Evangelisatieposten".

Besloten wordt nieuwe oproepingsbrieven te laten drukken.

Collecten en quota worden geïnd en in verband daarmede worden Ds. Van 't Sant tot classicalen quaestor en Ds. Limmertsma tot penningmeester voor art. 13 benoemd.

De volgende ingekomen stukken worden behandeld:

1. Een afscheidsschtijven van Ds, Hamming, 't welk beantwoord zal worden.

2. De boeken van den penningmeester Ds, H., die nagezien en in orde bevonden worden.

3. Een aanvraag om steun, die toegestaan wordt.

4. Een schrijven van een bezwaarden broeder, 't welk ter praeadvies in handen eener commissie wordt gegeven,

5. Een schrijven van het moderamen der Generale Synode, inhoudende aansporing tot geregeld collecteeren tweemaal 's jaars voor de Theol, School. Op die aansporing zal acht gegeven worden.

6. De acta der Prov. Synode. Naar aanleiding van de bespreking dezer acta wordt besloten de volgende Part, Syn, te verzoeken:

a. Dat zij benoeme deputaten naar art, 11 en 13 D.KO., daarbij rekening houdende met att, 49,

b. Het voorstel Zietikzee inzake de brochure over het zendicgsterrein aan te nemen, terwijl de classis den kerkeraden adviseert voor deze brochure bij eventueele uitreiking aan de gemeenteleden een kleine vrijwillige bijdrage te vragen.

c. Dat den deputaten ter laatstgehouden Generale Synode gevraagd worde, hun stem in zake 't geven van preekconsent aan studenten, en 't benoemen van een vijfden professor aan de Theol. School, te willen motiveeren.

d. D»t de eerstvolgende Part. Syn, wederom hare acia met toevoeging van de rapporten late drukken,

e. Dat onder die rapporten ook worde opgenomen een jaarlijksch overzicht van ontvangsten en uitgaven van de zending, te verstrekken door de zendende kerk,

/. Dat de uitgave der acta zal worden bezorgd door het moderamen.

g. Dat deze acta tegen kostenden prijs ook verkrijgbaar zullen worden gesteld voordeleden der gemeente.

Naar aanleiding van 't rapport over den staat der kas voor behoeftige idioten enz., wordt aan Zaamslag gevraagd eenige inlichting te willen verstrekken, uit welke fondsen de benoodigde gelden voor twee door die kas gesteunden worden gevonden. Omtrent de storting der collecten wordt besloten, dat elke kerk haar eigen collecten zal opzenden en mededeeling zal doen van het bedrag aan den deputaat Ds, v, d. Wal, die op elke classe rapport uitbrengt. Pauze.

Na 't zingen van Ps. 25 : 2 worden behan^ deld de volgende rapporten:

r. Over den evangelisatiearbeid. Dit wordt na eenige bespreking en wijziging goedgekeurd. De classis beveelt Ziamslag aan, haren dienaar des Woords éénmaal per maand, en den kerken Axel A en B, Hoek en Terneuzen haren dienaar éénmaal in de 4 maanden af te staan, opdat de dienst in Kloosterzande eenmaal in de r4 dagen kan gehouden worden. Voor de hulp bij den arbeid in Aardenburg en Breskens zal de classe Middelburg dank gezegd worden, en haar steun opnieuw worden gevraagd,

2. Over de kerkvisitatie. Dit lokt geen bespreking uit. 't Schrijven van den bezwaarden broeder worden in verband hiermede afgehandeld.

3. Oyer de zending, hetwelk wordt aangenomen en zal opgezonden worden ter publicatie,

4. Over 't nazien der attesten van Ds. Hamming, die in orde bevonden worden,

5. Over werkzaamheden van dep, voor art. 13 en 19 D.K.O. Aan twee jongeheden wordt ondersteuning gegeven.

, 6. 0> rer werkzaamheden van den Deputaat bij het in gebruik nemen der nieuwe kerk te Ziamslsg, en van den deputaat der classe bij 't afscheid van Ds. Hamming. Benoeming van deputaten: Actuarius, Ds. J. F. van Hulsteijn. Kerkvisitatie, Ds. Chr. Bruins en M. Uytenhoudt, primi, Ds. J. F, van Hulsteijn en H, v, d. Wal, secundi. Approbatie van beroepingen etc, de kerken van Axel A en B. Ait, 13 K.O., Ds, J, H, Lammertsma en W, van 't Sant, Quaestor, Ds, W, van 't Sant, Zending, Ds, J, H. Lammertsma en J. F. van Hulsteijn. Classicale collecten, H, v. d. Wal, - Correspondent Theol, School, H, v, d. Wal. Voor Prov. kas art, 13, Ds. J, H. Lammertsma, Voor Prov, kas voor behoeftige idioten enz., diaken G. Meertens te Terneuzen, Voor evangelisatie, Ds, Chr, Bruins, Ds. M. Uytenhoudt en ouderling Catsman, algem. sec. Ds. J. F. van Hulsteijn. Art. 19 K.O., Ds. Chr. Bruins en J. Lammertsma. Examina, Ds. J. F, v. Hulsteijn en M. Uytenhoudt. Als consulent voor Schoondijke wordt aangewezen Ds. W. van 't Sant, a o g

Roepende kerk voor de eerstvolgende vergadering te houden D.V, den eersten Donderdag in Februari 1912 is Axel B,

De vergadering wordt na gehouden rondvraag gesloten met dankgebed door Ds, Chr, Bruins,

Op last der classis,

M. UYTENHOUDT.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 oktober 1911

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 oktober 1911

De Heraut | 4 Pagina's