GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Pers-stemmen.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Pers-stemmen.

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Studentenpredikant.

Onlangs vierden het Calvin College en de Theologische School te Grand Rapids him gouden jubileum. Daar zijn in die vijftig jaren wonderen geschied. Het zaadje heeft zidh "^oor de zorgen van den hemelschen Hovenier ontwikkeld 'tot een breedgekruinden boom. 'Wij' hopen, dat het geen vijftig jaar meer zal duren eer het zal zijln uitgegroeid tof een Vrije Gereformeerde Universiteit. Wij' achten dit Voor het Calvinisme in Amerika: , een vitale kwestie. ^

Dan — over de lotgevallen en den huldigen toestand van College en School sdhrijf ik niet. Ik meen, dat aan bevoegder hand te moi^en toevertrouwen. Ik heb dan ook een discipel Van de Theologische School aangezocht om daaraan in ons , bla|d een artikel te wijden i). W^^Êfi^WÊS0êiSf., ^

Gedurig is men op uitbreiding van beide bedacht. Niet alleen zal voorzien moeten worden in een vakature aan de Theologische School, welke ontstaat, doordat Prof. Heijns, hoogleeraar in de ambtelijke vakken en het kerkrecht den 70-jarigen leeftijd heeft bereikt of spoedig bereiken zal, maai er zal ook een nieuwe leerstoel worden geschapen. Waren dogmatiek, apologetiek, ethiek en aanverwante vakken totnogtoe in één hand, voorgesteld wordt om den hoogleeraar, die deze disciplinae sinds een paar jaar heeft gedoceerd enkel apologetiek en ethiek óp te dragen en dan een afzonderlijken professor voor.de dogmatiek te ; iDenoemen. De Generale Synode, welke D'. V. 18 Juni en volgende dagen wordt gehouden, zal daarover hebben te beslissen 2).

Maar dat niet alleen. Aan het College — da ongeveer gelijk staat met de hoogste klassen van het gymnasium en de propaedeux hier — is een docent voor het godsdienstonderwij's benoemd, die echter tevens heeft te zijn, wat de DuitscKers noemen, Studentenpfarrer.

Zijn'taak wordt door de Amerikaansohe „Wachter" aldus omschreven:

Al de vakken, die hij zal hebben te onderwijzen, zijn gemakshalve samengevat onder den titel „English Bible". Daaronder valt bijvoorbeeld ook het onderwijs in de Gereformeerde Geloofsleer en Calvinisme.

Vroeger werd er in dat onderwijs ook wel zooveel mogelijk voorzien door verschillende mannen. Maar het werd noodig gekeurd, dat één professor zich geheel en al aan die taak zou wijden. En zonder twijfel is dat ook de meest voortreffelijke manier.

Daarenboven is de professor in English Bible ook belast met een andere taak, die voor onze GoUegestudenten van het uiterste belang geacht mag worden. Van hem wordt verwacht, dat hij als geestelijk leider en raadsman onder onze studenten zal werken. Aan iemand, die daarvoor speciaal wordt aangewezen en daarvoor krachtens aanleg en opleiding en pastorale ervaring geschiklheid heeft, is in een College behoefte. Niet slechts aan een bekwaam professor in den Bijbel, maar ook aan een vriend, die met herderlijke zorg zich bijzonder de geestelijke belangen onzer jeugddige studenten aantrekt en tot wien men zich met allerlei vragen en zorgen van zedelijken en geestelijken aard kan wenden, is behoefte. En de aanstelling van iemand, die volgens speciale opdracht zich daaraan wijdt zoowel als dat hij doceert in „English Bible", mag, mijns inziens, beslist een stap in de goede richting genoemd worden.

Men heeft voor die gewichtige taak het oog laten vallen op Dr H. H. Meeter, hier te. lande goed bekend, wijl hij aan de Vrije Universiteit promoveerde en zich veel vrienden hier verwierf ^j. Nog gewerd ons geen bericht of hij deze benoeming

heeft aangenomen*). Kritiek op dominees.

Het schijnt in het buitenland al net zooi te zijn als hier. De menschen, die het meest bloofstaan aan kritiek, zijn de dominees.

De „Eghse Wallonne" schrijft:

Als een predikant levendig is, dan is hij opgewonden. Is hij rustig, dan is hij levenloos. Als hij grijze haren heeft, is hij te oud; is hij jong, dan ontbreekt het hem aan ervaring. Als hij nieuwigheden wil invoeren, dan is hij een revolutionair; wil hü het oude bewaren, dan is hij een mensch zonder initiatief. Als hij onder 't preeken zijn aanteekeningen voor zich heeft, is hij vervelend; heeft hij er geen, dan is hü oppervlakkig. Als hij gebaren maakt, dan is hij een tooneelspeler; maakt hij er geen, dan is hij stijf. Als hij luid spreekt, schreeuwt hij; spreekt hij minder luid, dan is hij eentonig. Als hij thuis blijft om te werken, dan zou hij beter doen, aan het leven der gemeenteleden deel te nemen; kan men hem evenwel op straat zien, dan zou hfj beter doen, inplaats van te gaan wandelen, in de studeerkamer te zijn en een goede preek te maken. Als hij de menschen bezoekt, die niet meer naar de kerk gaan, dan is hij een zielenkneder en inquisiteur. Bezoekt hij de armen, dan doet hij, als was hij een socialist; bezoekt hij de rijken, dan is hij een geldzakdomihee.

Een nieuw evangelisatie-middel.

In Duitschland wordt sinds jaren een evangelisatie-middel toegepast, dat bij' ons, voorzoover wij weten, nog onbekend is. Er is een Vereeniging voor opgericht, welke de „Plakaatmission" het. Gelijk de naam aanduidt, wil men door aanplakbiljetten het onkerkelijke publiek bereiken.

De plakkaatzending „Gulden woorden van beroemde mannen", die in 1912 door een kleinen kring van mannen te Stuttgart gevormd is en sinds dien tijd onder niet geringe offers gedreven wordt, heeft zich tot taak gesteld, voor iedere week een biljet uit te geven, dat onder het duidelijk in het oog vallend opschrift „Gulden woorden van beroemde mannen" een of ander zinvol woord van zulke mannen brengt, die door hun buitengewone grootheid van te voren op gehoor mogen rekenen. Daarbij voegt ze, als er nog ruimte voorhanden is, een daarmee overeenstemmend bijbelwoord, eventueel ook nog een korte, pakkende toepassing, zooals die voor den modernen mensch geschikt is.

Door het ophangen van zulke biljetten, die reeds door hun artistieke uitvoering en de door 6 verschillende omlijstingen geschapen afwisseling de opmerkzaamheid trekken, moeten op deze wijze de in de

„Gulden woorden" neergelegde schatten van waarheid in de ruimste volkskringen worden binnengedragen. Daardoor wil de plakkaatzending in haar bescheiden^.; deel eenerzijds iets bijdragen tot de zedelijke opvoeding 1 en daardoor tot den wederopbouw van ons volk, ander-'"! zijds den - afzonderlijken volksgenooten behulpzaamJ zijn, den weg tot den vrede te vinden, vooral ook zul--' ken, die anders niet onder 't geklank des Evangelies komen.

De biljetten worden, voorzoover zij niet door de plakkaatzending of hun medewerkers zelf worden „ aangeslagen, aan afzonderlijke bestellers of vereeni-É gingen in geheel Duitschland verzonden, die ze dan op hunne plaatsen op de steeds geschikte wijze aan-' slaan. De verzending geschiedt per kwartaal (dus per kwartaal 13 verschillende nummers). Het biljet zelfj kost 3 pfg. het stpk. De lage prijs, die lang niet de] kosten van uitgave dekt, wordt slechts ter wille varf; de goede zaak altijd zoo billijk gehouden.

De geschiktste plaatsen tot het aanslaan der biljel-| ten zijn: fabrieken, portalen en haUen van openbare', gebouwen, voorkamers van kanselarijen, wachtkamers: ! van artsen, ziekenhuizen, herstellingsoorden, logemen-l ten, volkseethuizen, gevangenissen, vereenigingsloka-| len, alle soort vergaderzalen, gemeentehuizen, etlages, ï scholen, kazernes, hospitalen, kerkdeuren, pastorieëUjL enz. Wie slechts een of ander geschikt plaatsje vindt, 'J kan hier in alle stilte op heel eenvoudige manier en" wijze met weinig moeite en geringe kosten rijken zegen tot stand brengen. Men bedenke, dat men voor 3 pfg, een biljet een geheele week kan laten hangen en daarna naar believen weer op een andere plaats gebruiken. De plakkaatzending heeft een totaaloplage van onge-l veer 300.000 stuks.

Alzoo de „Reform. Kirchenveitung". Misschien vinden ook onze evangelisatie-vereeni^ gingen hierin een middel, dat met eenige wijziging* hier in toepassing kan worden gebracht. Maar dan niet gebruik maken; ^^pir^^^^^_^^oxd.; .j^s m nog plaats is"

Protestantiseering J^^pla; ï^ . i*'3»A3' a n s c h e i m m i g r a n t e n. '

'tm'de' „Semaine religieuse" :

Een groot deel van de Italiaansche landverhuizers gaat in Amerika tot het Protestantisme over. Alleen in New York zün er tegenwoordig meer dan 60 Protestantsche kerken en missies. Onlangs voegden zich bij één kerk op eenmaal 96 bekeerde Italianen. In het geheel zijn er thans in de Vereenigde Staten 304 Itali; ^ aansche Protestantsche kerken. ^

Natuurlijk zou het voor een rechte waardeerii^ noodig zijn te weten tot welk „Protestantisme" deze immigranten zijn overgegaan. , 4 - ÉB

Mwanalesa, de zwarte Messias geheeten, werd te Broken Hill in Zuid-Afrika opgehangen wegens moord bij gelegenheid van den doop van een en twintig of meer inboorlingen, die verlossing zochten in den weg door den geheimzinnigen Negro hun gewezen. Tegelijk met hem werden ook de chef Shaiwala en de hoofdman Makwati gehange.n

Deze drie waren leiders van een secte, die veel aanhangers vindt onder de inboorlingen. Ze doopten door geheele onderdompeling en Mwanalesa hield sommigen zijner bekeerlingen misschien soms wel met opzet ' zoolang onder water, dat ze verdronken waren en geen teeken van leven meer gaven. De aanklacht was, dat ze op deze wijze een en twintig personen hadden laten verdrinken, maar er schijnen veel meer slachtoffers te zijn.

Gedurende het rechterlijk onderzoek van de negers • beleden ze compleet onbewust te zijn aan iets schuldig te staan. Volgens hun idee is het sterven van een bekeerling gedurende den doop alleen bewijs, dat zoo iemand van den duivel is bezeten en derhalve onbekwaam zalig te worden. Het verdrinken werd beschouwd als een rechtstreeksche daad van God.

(De Wachter.)

HEPP.

1) Deze Stemmen werden reeds voor weken gesohrevei> . Inmiddels is dit artikel reeds gfeplaatst.

2) Later werd gemeld, dat de Synode ditmaal is vervroegd.

3) Dr Beets schreef in „The Banner", dat hier niet gedaclit is aan een college-predikant. Daarmee bedoelt hij wellicht, dat de functionaris geen apart© studenten-preeken zal honden.

4) Inmiddels is dit beripht ingekomen. Wü wensohen den benoemd© hartelijk: j^gglutev: Moge 'hij met. rijken zegen arbeiden. ..; .5.i; a«sSC

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 mei 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

Pers-stemmen.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 mei 1926

De Reformatie | 8 Pagina's