GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

SYNODE TE ASSEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

SYNODE TE ASSEN.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zitting van Donderdag.

De zitting werd heropend met liet zingen van het derde vers van het gebed des Heereii, waarna de praeses voorging in gebed.

Appél-nominaal werd gehouden, de acta vastgesteld.

Ds W. Verlioef, van Zeist, rapporteerde namens de deputaton Synodi voor de classis Breulcelen, waarbü hij allereerst voorlas het rapport van Dr H. Kaajan omtrent de gelieurtenissen in de classis Breukelen.

Het rapport werd gesteld in handen van de Kerkelijlce Commissie.

De Synode ging hierop in C.oraité-Greneraal.

's Avonds te negen uur werd de zitting lieropend. De Acta van de morgenzitting werden gelezen en goedgekeurd. _ •

Ds W. L. Milo van Almelo rapporteert namens de Kerlcrechtelijlie commissie over de rapporten van de deputaten-Synodi in de zaken Ds Vermaat en Ds Smelilc.

Wat de eerste zaalc betreft stelde de commissie voor: de handelingen der deputaten tot dusverre goed te keuren en liun op te dragen, in dezen ook verder de kerlc van Makkum o.a. en de Classis Bolsward^ van advies te dienen; en tevens dezelfde deputaten tot" advies te maolitigeu, indieai nog andere Icerlcen of classes in Friesland dit mochten begeeren.

Conform besloten.

"Wat de rapporten over de zaak Ds Smelik betreft, stelde de oommissie voor: de handelingen van Dr H. Kaajan en Ds W. Verhoef goed te keuren en < hen onder dankzegging te déchargeeren. Conform besloten.

De praeses bracht dank aan de commissie voor haar rapport en aan de deputaten voor hun arbeid.

Ds C. W. J. van Lummel 'van Zuidlaad, rapporteerde namens dezelfde commissie over de zaak-Ds van l)mn.

Dit rapport komt tot de volgende conclusies:

De Synode, gehoord de mededeelingen der Classis Haarlem en van de kerkeraden van Haarlemmermeer O. Z. en van Halfweg aangaande de latere verklaring, die Ds van Diiin op de vergaderingen van den kerkeraad en der Classis heeft afgelegd, is van oordeel, dat daarin genoegzame reden is, om de scliorsing van Ds W. E. van Duin te doen voortduren, wijt uit de verklaring blijkt, dat Ds van Duin zich niet wil ooiiformeeren met de beslissing der Generale S^niode inzake Genesis 2 en 3, weshalve de Synode zeer tot haar leedwezen moet terugkomen op haar advies aan de classis Haarlem om de schorsing van Ds W. E. van Duin niet te doen voortduren, en van dit besluit der Synode kennis geeft aan de Classis Haarlem ên aan de kerkeraden van Haarlemmermeer O. Z. en van Halfweg.

Conform besloten.

Do praeses bracht dank aan de deputaten-Synodi voor den werkelijk moeizamen arbeid, dien zü hadden te verrichten.

Prof. Dr G. Ch. Aalders van Hilversum rapporteerde hierop namens de dogmatische commissie over het gravamen van Dr N. D. van Leeuwen.

Het uitvoerig rapport komt tot de volgende conclusies: a. de Synode verklaart het gravamen van Dr van Leeuwen, WTJt de daarvoor door dezen aangevoelde gi-onden uit de Heilige Schrift en de belijdenis niet steekhoudend zijn, ongegrond, en ziet daarin geen reden om de door haai' gedane uitspraak, voorkomende in art. 149 harer acta, te herzien;

b. zij vertrouwt, dat Dr van Leeuwen de ongenoegzaamheid en onhoudbaa: rheid zijner gronden erkennende, zijn gravamen zal terugnemen, en haar sub a genoemde uitspraak in haar geheel zal aanvaarden, en ten grondslag leggen aan wat hij in dezen zal leeren;

c. zij acht zich echter verplicht uit te spreken, dat in zjjn uiteenzetting, met name, waar hy ha, ndelt over het verband tusschen de eerste hoofdstukken van Genesis en buiten-Bijbelsohe verhalen, verschillende uitdrukkingen voorkomen, zooals o.a. op bladz. 10 en 11 in liet rapport der oommissie is aangewezen, waarover hü zich nader dient te verklaren:

d. zü besluit van deze conclusies en van dit rapport mededeeling te doen aan Dr van Leeuwen en den kerkeraad van Harkema-Opeinde; alsmede aan de classis Drafehten, opdat deze nader met hem handele.

Het rapport met haar conclusies was geteekend door Dr W. A. van Es, Prof. Dr A. G. Honig, Prof. Dr J. Ridderbos en Prof. Dr G. Ch. Aalders.

De conclusies werden aangenomen.

De praeses bracht aan den rapporteur en de commissie dank voor dit zoo schitterend rapport.

Prof. Dr Ridderbos gaf in overweging, waar Dr van Leeuwen zijn gravamen in druk deed verschijnen, , ook dit rapport afzonderlijk te publioeeren.

Hierna rapporteerdo Dr K. Dijk namens - dé dögiWatisoho commissip over de' correspondentie, gevoerd door D.Ï Brussaard, en op last van de Synode door Prof. Dr Ridderbos; en stelt voor het volgende te beslnitem •i> ...}: ; .; : ••'fy*, •

vooreerst aan Ds J. C. Brnssaard rnefl'é--'¥è''? deéten, dat de Synode van de iagelirachte Ijezwaren-ertistia'kennis heeft genomen, deze door het antwoord van l: 'rol^. Dr J. Ridderbos genoegzaanr opgehelderd of wederlegd' acht, weshalve z(] de verwachting uitspreekt, dat de bezwaren van Ds Brussaard zullen zijn weggenomen, en liij thans zonder voorbehoud zich zal kunnen voegen naar do beslissing door de Synode inzake de' bekende bijzonderheden uit Genesis 2 en 3 genomen;

teil tweede aan de classis Hiaileni mededeeling te doen van do gevoerde correspondentie en van dit besluit der Synode en aan haiir op te dragen zich te vergewissen ot Ds Brussaard aan deze verwachting wil voldoen; aan haar de.verdere behandeling dezer zaak overlatende, voor zoover hiervoor nadere redenen mochten zijn-; en ten derde evenzoo den Baad van de Geref. Kerk van Bloemendaal in kennis te stellen met de gcv'oerde correspondentie en het besluit der Synode.

Conform besloten.

In 't bijzonder Prof. Dr .1. Ridderbos werd door den praeses dank gebracht voor den ontzaglijken arbeid, door •hem aan het rapport, waarover nu rapport is uitgebracht, gegeven. Dit rapport en het zooeven uitgebracht© zullen dienst • doen, als voor de vraagstukken, waarover het nu gaat, wordt gezocht licht en leiding.

De praeses stelt voor morgenochtend te negen • uur in Comité-Generaal bijeen te komen, waarna te ongeveer half elf de slotzitting der Synode kan aanvangen.

Na dankzegging door Dr K. Dijk werd de zitting hierop gesloten. • •

Zitting van V r ij d a g m o r g e n.

Te ongeveer 11 uur werd de laatste openbare zitting geopend.

Besloten werd de vaststelling der acta der zitting van gisterenavond en heden door het moderamen te doen geschieden. Hetzelfde zal geschieden met de acta der zittingen in Comité-Generaal, waarvan de acta in de te publicesren acta zullen worden overgebracht.

De correspondentie tusschen Prof. Ridderbris en Ds Brussaard zal op voorstel van het moderamen gepubliceerd worden.

Do voorzitter meent, dat er thans geen zaken meer zijn te behandelen.

Br Brandsma vroeg, of nog niet rapporten over de brieven van Dr B. Wielenga en Ds S. P. Vermeer moeten uitge-bracht worden.

De voorzitter wees er op, dat de besluiten daarover in de acta zullen worden overgebracht. Iets dergelijks is ook vroeger gebeurd.

Br Brandsma zal hiermee accoord gaan, hoewel hij het betreurt.

Do praeses sprak hierop een slotwoord, waarna Dr K. Dijk namens de Synode een _woord van dank tot den praeses richtte, en Prof. L. Lindeboom namens de Professoren zich daarbij aansluitend een woord tot da Synode sprak.

Staande werd gezongen Ps. lOó:5, waarna de voorzitter voorging in gebod en de Synode werd ge.sloten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 november 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

SYNODE TE ASSEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 november 1926

De Reformatie | 8 Pagina's