GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De N. C. R. V.-kalender voor 1935.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De N. C. R. V.-kalender voor 1935.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Evenals verleden jaar heeft ook ditmaal de Ned. Chr. Radio-Vereeniging een wandkalender uitgegeven van origineele opvatting. Aan de voorzijde van de week-bladen van het bloc zijn weer foto's gereproduceerd uit het praotische werk der Vereeniging: foto's van personeel, bureaux, expeditie, technische afdeelingen, enzoovoorts. De achterzijde van deze Maden is nu echter ook benut en dat op een aardig gevonden wijze. Telkens is daarop weer-«rogeven een fotografisolie opname van die gebieden uit het Heilige Land, die in verband staan met hot leven der patriarchen. Voor het bewaren van die foto's is dan bijgevoegd een premieboek, getiteld „Vreemdelingen in eigen land" en ontworpen door Prof. Dr Joh. de Groot en Prof. Dr A. Noordtzij. De laatstgenoemde schreef den tekst in twee hoofdstultken: Abraham, de held des geloofs, Jacob, de martelsiar des geloofs. De eerste ontwierp onderschriften voor de platen, die dan op aangegeven •wit-gedeelten kunnen woi'den ingeplakt. Zes heele pagina's zijn opengebleven; die zijn bestemd voor de zes mooi gekleurde platen, die op het schild zijn aangeibraoht. Zoo blijft, als de kalender eind 1935 zal zijn afgescheurd, een rijk-geillustreerd boek over, dat de attractie heeft, dat men zelf daarvoor de illustraties beeft verzameld en aangebracht. En de suggestieve omslag van het boek, op stevig carton uitgevoerd in sprekende kleuren, verhoogt de waarde.

Het geheel is artistiek en origineel en de belangstelling ton zeerste waard.

De Vrije Universiteitskalender (formaat 33 X 21 C.M.), bestaande uit 12 maandbladen, welker voorzijde is geteekend door twee studenten van de Vrije Universiteit. Naast de week-opgaven worden, voortreffelijk geteekend, gegeven de beeldenaars van Golijn, Kuyper, Rutgers, Fabius, Woltjer. Voorts zijn er teekeningen van liet Natuurkundig laboratorium, van het Paedol. Instituut, bet gebouw van de Vrije Universiteit. Ook is een blad gewijd aan de Vrouwenactie, met portret van Mevr. Golijn. Aan de adhterzijde staan afgedrukt bijdragen van verschillende hoogleeraren, van Mevr. Verdam-Okma en van den administrateur B. Faber.

De prijs van den kalender, die tot versterking van de financiën der V. U. is uitgegeven, is f 0.25, bij toezending met f 0.10 verhoogd. Bij de plaatselijke correspondenten on aan het Bureau der V. U. is bij; te verkrijgen.

Chris telijfce Weekkalender voor het jaar 1935, onder redactie van Mevr. W. J. Boon-van Hoboken, L. Brasser, Mej. G. Ingwersen, Ds C. Kapteyn, Mej. G. Matter, Mej. C. Nolle, W. J. Röttger. Het schild, dat de ontmoeting voorstelt van Izak met Rebekka, is geteekend door Mej. Josina Knap. Het is uitgevoerd in goud en wit. Uitgever is Jobs Vlaanderen öldenzeel, Ie Oosterparkstraat 212, Amsterdam-^Oost.

Voorts ontving de Redactie den bekenden M a r a n - a t h a k a 1 e n d e r, bewerkt, als steeds, door Ds J. J. Knap. Het gekleurde schild geeft een tafreel van den doodslager, die aan zijn vervolgers ontkomt binnen de poorten van de vrijstad, zulks ter symboliseering van het vluchten tot de sdhuilplaats des Allerhoogsten. Als premieboek is toegevoegd „T o t a r b e i d g e r o e p e n" (173 blz.) door M. van der Staal. Uitgeefster is de N.V. J. H. Kok te Kampen.

Eindelijk is er de F i 1 i p p u s-k a 1 e n d e r. Uitgevers J. B. V. d. Brink en Go. N.V. Zutphen. Het schild, in zacht-bruine tint uitgevoerd, _stelt den goeden herder voor, die zijn schapen leidt. Medewerkers wat de voorzijde der kalenderblaadies betreft zijn Ds J. J. Berends, Ds N. Buffinga, Ds J. Gispen, Ds J. Mulder, Ds S. J. Popma, wat aangEiat de achterzijde de heeren H. Kingmans, W. B. Kroeze, P. de Zeeuw.

Als premieboek iwordt verkrijgbaar gesteld „Als een veldhoen op de bergen", een verhaal uit den Spaanschen tijd (176 blz.) door H. Kingmans.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 november 1934

De Reformatie | 8 Pagina's

De N. C. R. V.-kalender voor 1935.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 november 1934

De Reformatie | 8 Pagina's