GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

176 resultaten
Filteren
van 18
BOEKBESPREKING
De Reformatie
„Getuigend de wijde wereld in!" Eerste deeltje. Door C. Veenhof. 1947. Bondsbureau:Parkstraat 25, Utrecht.

„Getuigend de wijde wereld in!" Eerste deeltje. Door C. Veenhof. 1947. Bondsbureau:Parkstraat 25, Utrecht.

lD0EKDE5PrjnaN6 Op zijn eigen levendige, pakkende wijze behandelt " prof. Veenhof in dit boekje de Handelingen der Apostelen 1—14. Hij noemt het: ulpboekje bij het lezen van „de Handelingen der Apostelen". Daarvoor kan het uitnemend dienst doen, ' niet alleen op de ...

25 oktober 1947
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
126 woorden
„Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van de dienstplichtige leden hunner gemeente”.

„Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van de dienstplichtige leden hunner gemeente”.

„Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van de dienstplichtige leden hunner gemeente”.Uitgegeven door den Raad van Leger-en Vloo'tpredikanten.Een nuttig en handig boekje van ongeveer dertig ladzijden., Ik denk, dat elke predikant of kerkeraad een exemilaar toegezonden kreeg. ...

8 februari 1929
De Reformatie
HEPP
61 woorden
Ds W. Tom en Ds J. E. Vonkenberg, „Zoo haast als men de bediening deszelven hebben  kan". Huizen - A. de Braal.

Ds W. Tom en Ds J. E. Vonkenberg, „Zoo haast als men de bediening deszelven hebben kan". Huizen - A. de Braal.

Ds W. Tom en Ds J. E. Vonkenberg, „Zoo haast als men de bediening deszelven hebben kan". Huizen — A. de Braal.Van de hand van ds D. Tom Wzn. en ds J. E. Vonkenberg verscheen een brochure, die mij voor deze rubriek toegezonden werd ter aankondiging, onder dea titel: Zoo haast.als men de bed ...

22 februari 1929
De Reformatie
K. S.
352 woorden
„Lustrum-Almauak" van het Studentencorps  „Fides Quaerit Intelleotum" voor het  jaar 1929.

„Lustrum-Almauak" van het Studentencorps „Fides Quaerit Intelleotum" voor het jaar 1929.

Kampen. — Drukkerij G. Bos.De Kamper Almanak is dit jaar eenigszins over den tijd. Maar het is lustrum geweest, en dat •verontschuldigt veel.Het corps heeft een al te besc'heiden redactie. De wonderdadige spreuk: „Even tijd voor 'n CaravelUs", behoeft nog niet ontleed te worden (gel ...

15 maart 1929
De Reformatie
K. S.
749 woorden
„Woord en Daad”.

„Woord en Daad”.

Van den .achtsten jaargang van dit bekende, uitstekend geredigeerde tijdschrift voor Inwendige Zending, ontvingen wij de eerste aflevering ter bespreking. De inhoud is zeer verscheiden. De heer Noordam schrijft „Iets over het godsdienstonderwijs aan de jeugd in het Oipvoedingsgesticht Valkenheide ...

19 april 1929
De Reformatie
J. D. W.
212 woorden
„August Hermann Francke” door C. J. Oskam

„August Hermann Francke” door C. J. Oskam

In de periodiek „Lichtstralen op den akker der wereld", uitgave van den Zendingsboekhandel te Den Haag, verscheen als aflevering 1 en 2 van den 35en jaargang een Icorte beschrijving van het leven en den arbeid ^an August Hermann Francke. Het keurig uitgegeven boekje van 64 hl. beva.t vijf hoofdst ...

26 april 1929
De Reformatie
J. D. W.
257 woorden
Dr Ralph Bronkema, „The Essence of Puritanism”.

Dr Ralph Bronkema, „The Essence of Puritanism”.

Goes — Oosterbaan & Ie Cointre. 1929.Aan de Vrije Universiteit is onlangs gepromoveerd tot doctor in de theologie dr R. Bronkema op een dissertatie, die boven afged rukten titel voert. Het boek is in het Engelsch geschreven en zal daarom voor velen van onze lezers gesloten blijven (de ...

17 mei 1929
De Reformatie
K. S.
181 woorden
A. Schouten, „Naar de Voleinding". Aalten •- N.V. De Graafschap. 1928.

A. Schouten, „Naar de Voleinding". Aalten •- N.V. De Graafschap. 1928.

Dit l}oek bevat 12 preeken over teksten, perikopen meest, uit de Openbaring van Johannes. Ds Schouten heeft gerekend met zijn hoorders, hetgeen ook voor een preek een eerste vereischte is. Twee preéken voeren het opschrift; „Eet Zevende Zegel", maar den tweeden keer is dat blijkbaar een correctie ...

24 mei 1929
De Reformatie
K. S.
184 woorden
Kuyper-bibliografie, door J. C. Rullmann.  Deel II. (1879—1890.) N.V. Uitg. Mij. J. H. Kok te Kampen. 1929.

Kuyper-bibliografie, door J. C. Rullmann. Deel II. (1879—1890.) N.V. Uitg. Mij. J. H. Kok te Kampen. 1929.

Onze hartelijke gelukwensch aan Ds RuUmann, dat hij dit tweede deel mede door de zorgen van het Bestuur der Kuyper-stichting het licht kon doen zien.Maar vooral onze hartelijke dank.Dit deel bespreekt de geschriften, welke Dr Kuyper deed verschijnen in de hoog-spanningsperiode van z ...

7 juni 1929
De Reformatie
94 woorden
Dr B. Wielenga, „Het Huis Gods” Kampen — J. H. Kok, 1929.

Dr B. Wielenga, „Het Huis Gods” Kampen — J. H. Kok, 1929.

Met bizonderen dank mogen we dit geschrift van dr Wielenga ontvangen. De tijden zijn boos, zegt menigeen; maar onder hen die het zeggen, zijn er zeer velen, die de tijden nog boozer maken, omdat ze met hun ideeën en idealen en beginselen het terrein van het concrete verlaten. Met name de scheidin ...

21 juni 1929
De Reformatie
K. S.
219 woorden
van 18