GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

EVEN PARKEEREN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

EVEN PARKEEREN.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Hemelscbe Landman op den Wereldakker.

Om getroost te leven, ook in den dag der beinauwdlieid, om zahg te sterven, als het moet bij de verdediging van de grens, is het noodig dat wij GOD zien in de gebeurtenissen van onze dagen. Daar ontbreekt veel aan, ook bij: de belijders. De portretten van Hitler, Mussolini, van Chamberlain en Roosevelt zien ons iederen dag aan uit de krant en wij worden met vele al of niet goedbedoelde redevoeringen aangesproken, en... al deze dingen worden zoo moede dat men het niet zou kunnen uitspreken! Van God spreken wij niet veel en daardoor missen wij den troost, die toch voor al de kinderen Gods gansch' zeer uitnemend aanwezig is. De ziel die geduriglijk vreest (en wie dat niet doet, leeft niel v\-aarlijk!) wordB ook geduriglijk getroost. Een rijke bttwoediging, die ik vond in het slot van Jesaja 28', wil ik! trachten door te geven.

Wij worden daarin gewezen op het doel, den tijd en de maat der oordeelen Gods. Allereerst op het doel; ploegt de ploeger den geheelen dag om te zaaien? luidt de vraag van den profeet. Want dit staat voor den godsman vóór alle dingen vast, het ploegen is geen doel, maar da weg om tot zaaien te komen. De bodem wordt opengescheurd om plaats te bereiden aan het nieuwe leven. Door dat doel wordt ook de tijd van het ploegen beheerscht; een ploeger ploegt niet altijd door aan één stuk. Hij ploegt slechts zoola, ng tot de voren openliggen, dan wordt de ploeg ontspannen en de eg naar de schuur teruggebracht, dan wordt het zaad uitgestrooid met kwistige hand. Zaaiers zijn roj^aal; is het ploegen aan vele beperkingen onderworpen, de zaaier zaait zich' in het zweet, hij is niet aan den benauwden kant. Hij vraagt niet vooraf een scheikunddge analyse van iedere aardkluit; hij laat ook wat aan het zaad over; hij diirft dat!

Zoo is — zegt Jesaja — Gods wereldregeering. Als de ossen voor het ploegijzer gespannen worden, staan de boordevolle zaadzakken gereed voor den dienst van het leven! O, het uitrijden van de ploegers, het wentelen van de soherp© messen door den grond, het moge ons hart voor een oogenblik met schrik slaan, het Woord des Heeren roept ons toe: ploegt de ploeger den geheelen dag om te zaaien? Het duurt• nog- geen werkdag lang, mijn lieve kinderen, bemoedigt ons de Hemelsche Vader.

O, hoe ruischt door deze bladzijden de geloofsroem: Ik geloof een toekomst! Ik geloof een toekomst voor het leven! Dat hebben de eerste christenen beleden toen het oude heiligdom in puin stortte, zij hebben geloofd en omhelsd de belofte van een toekomst voor het leven. Dat was de kracht van onze vaderen toen de ploeg der vervolging sneed door den verdorden akker der gemeente en zij beleden: ik geloof een kerk, heiligi, christelijk, algemeen! Dat is de kracht geweest van Groen en van Wormser, van Hendrik de Cock en Abraham Kuyper, zij hebben geloofd in een toekomst voor het leven.

Dezer dagen las ik nog eens de briefwisseling tussclaen Groen en Wormser. Naar aanleiding van Wormsers boek over den Kinderdoop, had een „rechtzinnig" leeraar geschreven, dat het beter ware geweest, dat een molensteen om des schrijivers hals ware gebonden en hij in de diepte der zee ware geworpen! Want zijn verderfelijk© ruimhedd zou de zielen verleiden! Maar Wormser zag in het geloof Gods zaaiers uit de sdhuren komen, hij voorzag hoe de Landman de ploegscharen zou terugroepen. God do© ons in deze dagen leven in dat perspectief des géloofs. 'Zoo heeft ook de heilige Jakobus de ontwikkeling der wereldgeschiedenis gezien. De Landman .is lankmoedig over den akker, ver.wac5htende.de kostelijke vrucht

Doch dan komt ook tot ons de roeping: Weest barmhartig gelijk uw Vader in de hemelen barmhartig is. Daar zijn knechten die ploegen om te ploegen, die alleen in de ijzers gelooven, maar niet in het zaad. Daar zijn brute ploegknechten, die niets van het doel van den Landman verstaan. Daar is ook een eschatologie, een toefcomstverwachting, 'die feitelijk een verloochening is van de verlossing door Christus en van de overwinning der genade. O, mijn broeders, is het niet alzoo? Wanneer hij het bovenste van het land) effen gemaakt heeft, dan strooit hij. wilcken, en spreidt komijn, of hij werpt er van de beste tarwe in of uitgelezen gerst, of spelt, éik aan zijn plaats. (Jesaja 28:25.)

Zoo loopt het geloof de gebeurtenissen vooruit, terwijl de ploegen uitrijden en de akker wordt opengereten, klemt het zich aan den God des Levens en ziet een zaaier ging uit om te zaaien!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 april 1939

De Reformatie | 8 Pagina's

EVEN PARKEEREN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 april 1939

De Reformatie | 8 Pagina's