GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De Schorsingsbul van de Kiundert.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Schorsingsbul van de Kiundert.

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het aantal Hiërarchische bullen en decreten wordt allengs zoo groot in aantal, dat het niet aangaat ze alle over te drukken.

Toch maken we ditmaal voor de Bul in zake de Klundert een uitzondering.

Men moet dit stuk eens lezen, en zich er rekenschap van geven, waar we met dit op de spits gedreven systeem van Hiërarchische rechtspleging heengaan.

De bul luidt aldus:

Het Classicaal Bestuur van Breda, overwegende dat blijkens mededeeling van het Classikaal Bestuur van Amsterdam, d.d. 12 Nov. 1886, geregistreerd sub. no. 6671, de heer A. van Veelo, predikant bij de Ned. Herv. gemeente te Klundert, den 22 Aug. r886, als voorganger is opgetreden in het lokaal Plancius, Werkenden Stand, te Amsterdam, in een der door de destijds geschorste Kerkeraadsleden, aldaar georganiseerde zoogenaamde godsdienstoefeningen, en daardoor reeds ftitelijk zijne adhaesie betuigd heeft aan het revolutionaire drijven van Dr. Kuyper c. s.;

overwegende, dat volgens bij den scriba ingekomen berichten uit Klundert, de heer A. van Veelo, den 9 Jan. 1.1. openlijk van den kansel te Standdaarbuiten zijn voornemen heeft te kennen gegeven, om eerlang het verband met de Synodale organisatie te verbreken, en vervolgens te zamen met den diaken Piet Maris Hzn., door den Kerkeraad van de Ned, Herv. gemeente van Klundert is afgevaardigd naar het »Gereformeerd Kerkelijk Congres", den II —14 Jan. 1887 te Amsterdam te houden;

overwegende dat, indien bij onderzoek het bericht bleek waar te zijn, de predikant A. van Veelo en de leden van den genoemden Kerkeraad zich door het laatst vermelde feit zouden hebben schuldig gemaakt aan een zoo ernstig vergrijp in de uitoefening hunner kerkelijke betrekking, dat daardoor de strengste toepassing der kerkelijke tucht noodzakelijk zou worden ter handhaving der Kerkelijke verordening, daar immers volgens de afkondiging in de dagbladen als grondslag van dat Congres door de ontwerpers was opgegeven: »de gehoudenheid om het juk der Synodale Hiërarchie af te leggen", en als doel een algemeene beweging in dien zin te wekken en eenheid en leiding te geven aan wat reeds tot deze afwerping kwam of komt, en voorts niemand tot dat Congres zou worden toegelaten, dan na onderteekening van het volgende biljet : »de ondergeteekende verklaart dat ook hij de afwerping van het Synodale juk voor plichtmatig houdt", waaruit voortvloeit, dat niet alleen zij, die zich naar het Congres lieten afvaardigen, maar ook zij, van wie dieafvaardigng uitging, zich met voorbedachten rade medeplichtig hebben gemaakt aan de pogingen tot verstoring van orde en rust en tot omverwerping van de wettige orde in de Ned. Herv. Kerk;

overwegende, dat het Class. Bestuur, geroepen om naar dat geruchtmakend bezwaar van ergerlijken aard onderzoek te doen, den predikant en de kerkeraadsleden meergenoemd heeft opgeroepen, om voor een commissie uit zijn midden te verschijnen op Vrijdag den 14 Jan. 1887, te twaalf uren des middags in de kerkekamer der Herv. gemeente te Klundert;

overwegende, dat volgens het door die commissie, bestaande uit praeses en scriba en het lid De Man, in de buitengewone vergadering van heden schriftelijk uitgebracht rapport, de kerkeraadsleden (een ouderling was om geldige reden afwezig) hoofdelijk door de commissie afgevraagd, of iemand uit den kerkeraad ter vergadering van het Congi-es tegenwoordig geweest wa.o, te kennen hebben gegeven, dat zij der commissie het recht ontzeggen, die vraag te doen, en dus geweigerd hebben daarop te antwoorden;

overwegende, dat de Kerkeraad „zich-in alles heeft te gedragen naar de Kerkelijke reglementen en verordeningen, en toe te zien, dat zij worden opgevolgd", de ouderlingen en diakenen »geen tegenstrevers van kerkelijke verordeningen" mogen zijn, en de predikant reeds bij zijn toetreding tot de Evangelieftbediening zich verbonden heeft »de belangen der Ned. Herv. Kerk, met opvolging harer verordeningen, naar vermogen te behartigen”;

overwegende, dat meergenoemde predikant en kerkeraadsleden in lijnrechten strijd met die verplichtingen door hun ambt hun opgelegd, hebben gehandeld, door hun weigering om te antwoorden op de vraag naar de juistheid van het boven omschreven, hun ambtsbediening rakend, geruchtmakende bezwaar van ergerlijken aard, een vraag, die de Commissie van Onderzoek uit het Class. Bestuur, niet alleen volkomen bevoegd, maar verplicht was hun te stellen; dat daarin een onder de gegeven omstandigheden zoo ernstig vergrijp in de uitoefening hunner kerkelijke betrekkingen, een zoo kennelijk verzet tegen de wettige orde in de Ned. Herv. kerk ligt opgesloten, dat het, naar het oordeel van het Class. Bestuur, niet alleen de toepassing van een tuchtmiddel wettigt, maar zelfs aanleiding zou kunnen geven tot ontzetting uit hun kerkelijke bediening. Gezien art. 43 Alg. Regl., art. 27 Regl. examen, art. 3 en 13 Syn. Regl. Kerkeraad, artt. i> 35 5—9. 375 47. 48 Regl. voor Kerkelijk Opz. en Tucht enz ;

Besluit:

den heer A, van Veelo, predikant bij de Ned. Herv. gem. te Klundert, en de heeren Cornells Korteweg Czn., Jan Versluijs, Jacobus Maris, ouderlingen; en Piet Maris Hzn., Arie de Haan en Maarten Knook, diakenen dier gemeente, provisioneel te schorsen in de waarneming hunner kerkehjke bediening, welke schorsing zal ingaan op Zondag 16 Jan. 1887, des middags te twaalf uren; de bescheiden tot deze zaak betrekkelijk, als kunnende aanleiding geven tot ontzetting der genoemden uit hunne bediening, op te zenden aa.i het Prov. Kerkbestuur van Noordbrabant met Limburg, opdat dat bestuur haar verder in behandeling neme;

overwegende voorts, dat bij ontstentenis van een Kerkeraad ten gevolge van die provisioneele schorsing het Class. Bestuur, volgens' art. I Syn. Regl. voor de Kerkeraden en art. i Prov. Regl. voor de Kerkeraden geroepen is in de Ned. Herv. gem. van Klundert te doen wat des Kerkeraads is;

Besluit:

dat het, te beginnen op

in die gemeente zal optreden, doende wat des Kerkeraads is.

Afschrift van dit Besluit zal gezonden worden aan ieder der geschorsten, aan den consulent der gemeente, aan het Prov. Kerkbestuur van N.-Brabant met Limburg en aan Zijne Excellentie den heer Minister van Finantiën.

Gedaan in onze buitengewone vergadering gehouden te Breda, 15 Januari 1887.

A. A. VAN MEURS, Praeses.

C. M. A. J. VORSTMAN, Scriba.

Let er nu eens op wat hier instaat.

Ds. Veelo lieeft op 22 Augustus des vorigen jaars eene Bijbellezing gehouden te Amsterdam. Ds. Veelo heeft te Standaardbuiten, Gods Woord uitleggende, den strijd aangetoond waarin dat Woord met de Synodale Hiërarchie ligt. Ds. Veelo en een diaken zijn naar het Kerkelijk Congres geweest. En eindelijk Ds. Veelo en zijn mede-opzieners, inquisitoriaal ondervraagd of dit alles waar was, hebben als mannen van karakter aan de heeren verklaard, dat ze aan niemand rekenschap hadden te geven van een vergadering die ze hadden bijgewoond. En zie, om deze en geene andere reden wordt hier nu geconstateerd een „ergerlijk en geruchtmakend bezwaar, " en worden allen voorgedragen voor ontzetting uit hun kerkelijke ambten.

Bijna humoristisch is het, dat al deze politieijver later doelloos bleek, daar de kerk van Klundert reeds drie dagen te voren van onder de jurisdictie der Hiërarchie was uitgegaan. Maar anders er zit actie, er zit energie in dit optreden van de heeren Van Meurs c, s. Als de vijfde sectie te Amsterdam, in weerwil van Tienhovens optreden, nog mocht bezet worden, vond men in Breda's Classis allicht uitnemend bruikbaar personeel.

Doch ook in den Bosch is men bij de pinken.

Daar is hoofd der Hiërarchie dezelfde heer Koch, die de Synode voorzat. En zie reeds op 17 Januari had deze het Provinciaal Kerkbestuur saamgeroepen, en op deze tweede sport van de Hiërarchische ladder heeft men gemeend onverwijld dit stuk te moeten afzenden.

’s-Hertogenbosch, 17 Januari 1887.

Het Provinciaal Kerkbestuur van| Noord-Brabant met Limburg, kennisgeving ontvangen hebbende van het Classicaal Bestuur van Breda, dat het in zijne vergadering van 15 dezer, eene provisioneele schorsing van u heeft uitgesproken, wegens bezwaren, die het van dien aard geoordeeld heeft, dat zij aanleiding tot ontzetting van uwe kerkelijke bediening zouden kunnen geven;

Gelet op art. 50 van het Reglement voor Kerkelijk Opzicht en Tucht enz., bepalende, dat dergelijke bezwaren door het Kerkbestuur onmiddelijk behooren behandeld en beslist te worden; alsmede artt, 7, 8 en 9 van gezegd Reglement,

Roept u bij deze op, om te verschijnen in de vergadering van het Provinciaal Kerkbestuur, Donderdag a. s. des namiddags ten i ure, in de Consistoriekamer der Nieuwe Kerk te 's-Hertogenbosch (ingang Gastel-straat), teneinde gehoord te worden in de tuchtzaak bij bovenvermeld besluit door het Classicaal Bestuur bij het Kerkbestuur tegen u aanhangig gemaakt.

Het Provinciaal Kerkbestuur voorn.,

J. K. KocH, President.

J. A. VAN WALSEM, Secretaris.

Men ziet, dit gaat anders toe dan te Amsterdam.

Te Amsterdam had men belang bij een sleepend houden van de zaak, en de zaak wierd gerekt als gouddraad.

Te Klundert wil men „korte metten" maken, en opeens ontdekt de heer Koch, dat zulk een zaak naar eisch der reglementen onmiddellijk moet behandeld.

Natuurlijk hebben onze vrienden niets geantwoord.

Als men onder de jurisdictie van een rechter uit is, heeft hij als rechter niets meer met ons en wij als kerkleden of ambtsdragers niets meer met hem van doen.

Alle stukken die dan toch komen, zijn scheurpapier.

En dat nu zijn bovenstaande stukken ook.

KUYPER,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's

De Schorsingsbul van de Kiundert.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's