GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Metverkortingiut het Kerkbladvan 31 Maart '99.^

DEP. CORR. MET DE OVERHEID.

Deputaten van de Gereformeerde kerken voor e correspondentie met de Hooge Overheid ge.wex\. ij dezen, nu het hun gebleken is, dat de eerste aargangen vau het Kerkblad maar weinig beend zijn geworden bij de kerkeraden — nogaals het concept dat in hoofdzaak moet gevolgd, wanneer de kerkeraad zijne kerk wettig bij de ooge Regeering wil bekend doen worden.

Door den kerkeraad dient dan het volgende dres, op zegel, opgezonden te worden:

Aan Hare Majesteit de Koningin.

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de kerkeraad van de Gereformeerde kerk te.

dat hij onder leiding en medewerking der Gereformeerde Classis van . . . . ., te dezer plaatse gekozen en opgetreden is, om de Gereformeerde kerk [weer] openbaar té doen worden;

dat hij te dien tijde in zijne vergadering van . . . .

[met geheele terzijdcstelling van de in 1816 opgelegde organisatie en van alle daaruit voortgevloeide reglementen en b-palingcn]' voor de kerk te . . . .

[wéér] aanvaard heeft de [oude en nii; 9mer afgeschafte] Gereformeerde Kerkenordening, laatstelijk vastgesteld in den jare 1619 door de Nationale Synode van Dordrecht, met de uitzonderingen, vastgesteld door de Generale Synode van de Gereformeerde kerken in Nederland den 17 Juni 1892 te Amsterdam vergaderd;

dat zijne kerk dienovereenkomstig nu geconstitueerd is als de Gereformeerde kerk te . . ., en thans in éénzelfde kerkverband leeft met alle Gereformeerde kerken, op de bedoelde Generale Synode te Amsterdam vertegenwoordigd en vermeld op de lijst, die door deze Synode bij missive van 17 Juni 1892 aan de Regeering is overlegd.

Hiermede zijne keik in de hooge bescherming der Overheid, bij de Grondwet ook haar gewaarborgd, aanbevelende, biedt hij Uwe Majesteit, onder toebidding van de genade van Jezus Christus — zijne eerbiedige hulde.

den V Welk doende de kerkeraad van de Gereformeerde kerk te . . . {Namen van de leden van den kerkeraaul; eerst ouderlingen dan dakenen, met aamvijsing daarvan achter den naam.]

Consulent.

Aann. De woorden tusschen de vierkante haakjes geplaatst [ ], kunnen naar verkiezing weggelaten worden.

Namens Deputaten voornoemd.

M. NOORDTZIJ, Scriba.

CLASSIS ZIERIKZEE.

VAN WISSEKERKE.

Met dezen maakt de raad der Ger. kerk te Wissekerke, met toestemming der Classis, aan de zusterkerken bekend, dat we van een bijna twee honderd kerken de som van bijna vier honderd gulden hebben ontvangen, waarvoor wij haar, nevens den Heere, nogmaals onzen dank betuigen, want we zijn er door geholpen, zoodat de zaak van de pastorie in orde is.

We hebben een nieuw hypotheek op dezelve genomen en met bovengenoemde vier honderd gulden de schuldeischers, die met veel minder tevreden waren, afbetaald.

Dus nu heeft de kerk heel wat minder schuld, maar de finahciëele toestand is toch nog niet zuiver.

Benevens een hypotheek op hot kerkgebouw, bestaat er nog een leening groot ƒ 3000, — waarmede jaren lang gehandeld is, alsof die niet bestond; rechtelijk zijn die obligaties waardeloos, maar wij achten dien toestand niet zuiver.

Wij zullen nu doen in eigen omgeving, wat we kunnen om wat geld bij elkander te krijgen, de Classe zal ons met de kas voor Hulpbehoevende kerken bijstaan, terwijl we de kerken nogmaals, met toestemming der Classe, opwekken, om iets van het hare af te zonderen, om ons te helpen uit dien onzuivercn toestand.

We kunnen vele van die obhgaties voor veel verminderden prijs tcrugkoopen; dus zusterkerken, wilt ons helpen!

Dat 's Meeren zegen op onze pogingen ruste!

Namens den Kerkeraad,

P. DEN BOER.

Wissekerke, 27 Maart 1899.

Prov. Syn. van de Geref. kerken in Noord-Brabant en Limburg.

De Geref. kerk van Klundert, aangewezen om de Prov. Synode op te roepen, maakt bij dezen bekend, dat die Synode D. V. zal gehou den worden te Raamsdonk, in het kerkgebouw der Geref. kerk, op Dinsdag 6 en zoo noodig. Woensdag 7 Juni a.s.

Stukken voor het Agendum, namen der afgevaardigden, enz. worden ingewacht voor Dinsdag 16 Mei, bij den eerstondergeteekende.

Namens den Kerkeraad,

J. D. V. D. VELDEN.

A. C. V. DRIMMELEN.

THEOLOGISCHE SCHOOL.

Aan de Kerkeraden.

CANDIDAATS-EXAMEN.

De heeren: C. Oussoren (adres; Kampen) A. van Dijk (adres: Nieuwerkerk a/d IJsel) en F. H. Boersma (adres: Kampen) zijn, na het Candidaats examen (tweede gedeelte) met goed gevolg te hebben afgelegd, bevorderd tot Candidaten in de Godgeleerdheid. Diensvolgens is hun toegestaan, in de Geref. kerken „een stichtelijk woord te spreken", in de openbare samenkomst der Gemeente, op uitnoodiging en onder leiding van den Kerkeraad.

Het College van Hoogleeraren der Theol. School,

In zijn naam:

L. LINDEBOOM, Secretaris.

Kampen, 29 Maart 1899.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 april 1899

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 april 1899

De Heraut | 4 Pagina's