GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1899-04-02
Het Psalmgezang op de Pre-auz-clerrs.

Het Psalmgezang op de Pre-auz-clerrs.

Het was de lente van het jaar 1558. Frankrijk aarzelde nog in de keuze tusschen Rome en de Reformatie. De koning, Hendrik II, rleide nu eens de Hugenoten dan weer de Pausgezinden, maar stond toch het meest onder den invloed van een der bitterste vijandinnen der Hervorming, Diana Poitiers, die er ...

2 april 1899
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1178 woorden
„Opgewekt naar de Schriften.”

„Opgewekt naar de Schriften.”

[P A S C H E N], Kil dat hij is opgewekt ten derden dage naar de Schriften. I Cor. 15 : 4c. Die arme wereld!Ze heelt geen Feest der Opstanding meer. Voor Immanuël die verrees, is alle hymne in haar feestzalen verstomd. Geen Paaschbloem mag op haar vel ...

2 april 1899
De Heraut
2839 woorden
„De verzenen vermorzelen.”

„De verzenen vermorzelen.”

En ik zal vijandschap zetten tiisschen u en tusschen deze vrouwe, en tusschen uwen zade en tusschen haren zade. Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Gen. 3 ; 15.Van het Kruis van uw Herland (dien" won­ i deren Boom des levens voor alle ziel die ten s ...

2 april 1899
De Heraut
1829 woorden
Ineengroeiïng.

Ineengroeiïng.

V. Zoo ..is dan de heilige Godgeleerdheid onder.'.ons geëerd als tvetenschap, en...ak wetenschap hangt ze organisch, met de wetenschap saam. Een verband dat los wordt gerukt, als de beoefetlaars der wetenschap, . bij welk deel van hun arbeidsveld ook, de Heihge Sch ...

2 april 1899
De Heraut
1894 woorden
De Zondagsschool.

De Zondagsschool.

Amsterdam, 31 Maart 1899.In onze reeks „Het rijke leven" spraken we ook over de Zondagsschool in Amerika, en hieraan danken we de vraag van een geacht inzender, of we dan de meening zijn toegedaan, dat de Zondagsschool in het leven der kerk thuis hoort.Zonder nu zeer diep op deze qu ...

2 april 1899
De Heraut
807 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Metverkortingiut het Kerkbladvan 31 Maart '99.^ DEP. CORR. MET DE OVERHEID. Deputaten van de Gereformeerde kerken voor e correspondentie met de Hooge Overheid ge.wex\. ij dezen, nu het hun gebleken is, dat de eerste aargangen vau het Kerkblad maar weinig been ...

2 april 1899
De Heraut
M. NOORDTZIJ
P. DEN BOER.
J. D. V. D. VELDEN.
A. C. V. DRIMMELEN.
L. LINDEBOOM
Secretaris.
717 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Aan de verdere beschouwing van Dr. H. H. Kuyper ontieenen we nog het volgende: sOns princijiieel bezwaar tegen het voorstel Bavinck zal onzen lezers thans duidelijk geworden zijn. Opheffing van de Theol. fac. aan de Vrije Universiteit 'om die te va-vangen Joor de kerkelijke School, zou nie ...

2 april 1899
De Heraut
1637 woorden
Onze Eeredienst.

Onze Eeredienst.

XLIX. Valt alzoo de voorlezing Van de Wet vüór de Predikatie uit, om hare plaats na afloop der Predikatie te vinden, dan staan we nu voor de vraag, welken gang de Liturgische handeling dan behoort te nemen tusschen het Votum - en de Predikatie.Onmiddellijk o ...

2 april 1899
De Heraut
1220 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Nog eens Dr. Schell.De onderwerping van Dr. Schell aan de uitspraak van de congregatie van den Index blijft in Duitschland nog steeds het onderwerp van bespreking.Het scheen eerst dat de Roomsche hoogleeraar van Würzburg zich zou verzette ...

2 april 1899
De Heraut
WINCKEL.
1742 woorden
L. VAN DONK.

L. VAN DONK.

Bij dezen brengen wij onzen hartelijken dank aan allen, die ons van hunne deelneming deden blijken bij het smartelijk verlies, dat ons trof, door het overlijden onzer beminde Echtgeuoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, ADRIANA KWAKERNAAK.Rceuwijk, 29 Maart 1899.Uit aller naa ...

2 april 1899
De Heraut
43 woorden
van 3