GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Gerichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Gerichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De heer A. Scheele, beroepen predikant te Veere, deed voor de Classis Middelburg peremtoir examen, en werd met alle stemmen tot den Dienst des Woords en der Sacramenten toegelaten.

Namens de Classis, H. PH. INGWERSEN, 'Scriba.

L. S.

De classis Arnhem van Gereformeerde Kerken, vergaderd te Arnhem, den 28en October 1903, droeg het moderamen op, in verbinding met den deputaat ter behartiging van de belangen der Hollanders in de Rijn-provincie, «//f Kerken in het Vaderland er op te wijzen, dat zij tegen over de landgenooten en broeders in Rijn-Pruissen eene verplichting hebben, omdat uit alle deelen onzes lands aldaar uitgewekenen zijn, die er door arbeid hun brood zoeken.

De classe is van oordeel, dat deze arbeid meer bekendheid moet verkrijgen, en de nood zakelijkheid dient gevoeld, om door vaste jaarlijksche contributie dit werk in stand te houden.

Ook werd besloten aan particulieren te verzoeken, eveneens jaarlijksche bijdragen te willen toezeggen, of een gave in eens te geven.

Eenige mededeelingen volgen hier:

In Rijn Pruissen zijn op dit oogenblik onge veer 60 000 Nederlanders, om grootendeels door fabrieksarbeid aldaar hun bestaan te vinden.

Reeds vóór 1895 werd door particulier initia tief in éénige behoeften voorzien.

Maar in Ap il 1895 trok de classe Arnhem zich het lot dier verstrooiden aan.

De broeders in Rijn Pruissen, met de taal, de zeden en gewoonten van 't land hunner vreemdelingschap onbeken^, waren buitendien gehecht en gewoon aan eene andere belijdenis liturgie en kerken-ordening in 't Vaderland dan in Duitschland gebruikt worden, en stonden er op, dat zij tot een Nederlandsche Gereformeerde gemeente zouden worden georganiseerd.

Hiertoe werden zij bijgestaan en op allerlei wijze door een zeer gewenschteu uitslag bevredigd,

De Nederlandsche Gereformeerde Kerk werd in 1897 reeds te Dvislnirg ca. geïnstitueerd; en ook te Ruhrort c. a. had dit kort daarna plaats.

Het Presbyterium der Ei/angelischen Gemeinde te Duisburg staat des Zondags voormiddags het Gemeindehaus am Stapelthor af, en des avonds de Johanniskirche; en het Presbyterium te Ruhrort de kapel in het Schififerheim, Mühlerstrasse.

Te Homberg bij Ratingen was reeds vroeger eene gemeente gesticht, en te Essen wordt geregeld gepredikt in een lokaal behoorende bij de Kreuzeskirche.

Deze beide laatste plaatsen heeft de classis Zutfen van de classis Arnhem overgenomen. Ook op andere plaatsen is een beginsel.

Het geheele arbeidsveld overziende is het overtuigend gebleken, dat Duisburg 't middenpunt dient te zijn, van waar uit het werk moet geregeld en volbracht.

Maar als de Kerk van Duisburg — die met groote erkentelijkheid dezen arbeid waardeert — al 't mogelijke doet, kan, met de hulp der classe Arnhem, plus de fl 25 van de provincie Gelderland, Duisburg nog niet overgaan om een eigen dienaar des Woords te beroepen.

Het verlof der Generale Synode, om zich tot de Algemeene Kas voor hulpbehoevende Kerken om hulp te wenden, geeft geen uitredding, daar de aanvragen bij die Kas de inkomsten overtreffen.

Er moet dus op andere wijze in deie bebehoefte voorzien.

De allereerste behoefte is voor Duisburg een eigen dienaar des Woords te verkrijgen.

Nu zijn de inkomsten aan contribution en collecten in Duisburg jaarlijks even 1200 Mark, (E. 720)

Maar de uitgaven zijn groofer dan men zich denkt, daar de levensstandaard er hooger is fian in ons Vaderland.

Beneden de 4000 Mark (fl 2400) kan geen dienaar des Woords beroepen worden, en dan ii zijn tractement nog uiterst schraal, daar hiervan een woning moet worden gehuurd en de huurprijs hoog is.

Dan heeft de Kerk buitendien nog uitgaven te doen, die hier niet onder begrepen zijn.

Bij een geregelde bearbeiding is er alle hoop, dat de gemeente niet alleen spoedig zich uitbreidt, maar ook het besef verlevendigd wordt, dat men zelf doen moet wat mogelijk is.

De grond voor deze hope is, dat toen er door oefenaren gewerkt werd, vooruitgang metterdaad is gebleken.

Weer een oefenaar aan te stellen is niet gewenscht, èn van v.'ege de vele moeielijkheden die zicli bij dezen eigenaardigen arbeid voor doen, en vanwege de verhouding ti't de Duitsche Kerk.

Te Ruhrort werkt een oefenaar. Te Essen wil men Duisburg helpen, ? oodra 't een predikant heeft, die eenige diensten aldaar vervult.

Ook andere plaatsen roepen om hulp. Ziedaar eenige mededeelingen om de nood zakelijkheid van een krachtige en snelle hulp aan te toonen. Elke Kerk verbinde zich tot eene jaarlijkEche contributie.

De groote en sterke Keiken mogen bedenken, dat er ook Kerken zijn, te zwak om aan dit verzoek te kunnen voldoen. Maar ook zoovele particulieren kunnen vaste bijdragen schenken.

Misschien zijn er wel eenigen, die een paar honderd gulden per jaar willen toezeggen. Alk gelden die inkomen, zullen uitsluitend besteed worden voor het predikantschap te Duisburg.

H. M de Koningin meldde met groote be langstelling van dit werk kennis genomen te hebben.

H. M. de Koningin-Moeder (als Regentesse des Koninkrijks) heeft dezen arbeid reeds eens fiiiantieel gesteund, na door Haren consul inlichtingen ingewonnen te hebben.

Ook Hunne Exc. De Minister van Binnen en Buitenlandsche Zaken en Z.Exc. de Hol landsche Gezant te Berlin zinden een scheijven meldende Hunne groote belangstelling in dit werk.

Daarom, Kerken, particulieren, die iets voelt voor dezen arbeid, helpt, helpt snel, opdat er spoedig aan de overzijde der grenzen een schoone toekomt glore.

De Heere binde u dit verzoek op het harte. De ondergeteekenden verklaren zich bereid Uw antwoord in ontvangst te nemen en de gelden in de Geldersche Kerkbode te verantwoorden.

Het moderamen der classe Arnhem

van 28 Oct. 1903.

C. I> . F. VAN SCHELVEN, Praeses.

G. VELDHORST, Scriba.

Wageningen, Arnhem, Renkum, Januari 1904.

De deputaat der classis Arnhem ter behartiging van de belangen der Hollanders in de Rijn-provincie, kan niet anders dan deze bede met bijzonderen ernst ondersteunen.

C. L. F. VAN SCHELVEN.

IVageningen, Januari 1904.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 februari 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Gerichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 februari 1904

De Heraut | 4 Pagina's