GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

L. S.

De Raad der Geref. Kerk te Bunschoten en Spakenburg (A en B), door de 11. gehouden Classe aangewezen als roepende Kerk, heeft de eer u te berichten, dat de a.s. Classevergadeting zal gehouden worden D. V. 14 Jan. e.k. te Amersfoort, te 9½ uur.

Punten voor 't agendum dienen voorsoDéc. ingezonden te zijn bij ondergeteekende.

Namens den Ketkeraad voorn, de Deput. ad hoc:

Ds. J. SIJBESMA.

Bunschoten, I4 Dec. I9I2.

Provinciaal Stadiefonds der Geref. Kerken in Noord-Holland.

Deputaten voor genoemd fonds, daartoe gemachtigd door de laatstgehouden Frov. Synode te Amsterdam, roepen jongelingen op, in hun provincie woonachtig en die in aanmerking wenschen te komen voor een geldelijke ondersteuning bij hun theologische studiën.

Zij berichten daarbij, dat volgens art. 7 hunner regeling door lederen sollicitant moet worden overgelegd:

1. Een getuigenis van den Kerkeraad zijner woonplaats, dat hij behoort tot eene derGtref. Kerken in Noord-Holland, goede hope geeft naar het oordeel des Kerkeraads voor dan Dienst des Woords en ondersteuning van noode heeft tot voortzetting der studie.

2. Een voldoend bewijs, waaruit blijkt, dat hij den leeftijd van 17 jaren nog niet heeft bereikt (b bijzondere gevallen kunnen deputaten ten dezen aanzien een uitzondering toelaten).

3. Een bewijs van een commissie of van een bevoegd persoon, dat hij bijzonder verstandelijken aanleg heeft voor de studie.

4. Een getuigschrift van een bevoegd geneesheer, dat hij een goede gezondheid geniet.

Belanghebbenden worden uitgenoodigd, bedoelde stukken in te zenden bij den eerstondergeteekende (Haarlemmerweg 337 te Amsterdam) vóór of op I Februari 1913, terwijl D. V. ni dien datum de tijd voor een vergelijkend onderzoek zal worden vastgesteld.

Namens het college van depuUten:

W. F. A. WINCKEL, praeses.

J. A. DK VRIES, scriba.

Kort verslag van de vergadering der classis Klundert op 19 Nov. I9I3.

1. Bij afwezigheid van den praeses naar toerbeurt neemt de assessor Ds. Ruys het praesidium waar. Na opening op de gebruikelijke wijze, werden de lastbrieven .onderzocht en in orde bevonden.

2. De dienaren des Woords W. T. v. Dam en M. M. Horjus worden verwelkomd en broeder Basoski gelukwensch gebracht met zijn 35 jarigen arbeid als voorganger.

3. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd geteekend.

4. Onderscheidene deputaten rapporteeren, nl. a, de classicale correspondent over nagekomen stukken; b. deputaten voor approbatie over de goedkeuring van de stukken der ingekomen predikanten van Willemstad en Breda; c. deputaten voor hulpbehoevende kerkin. Er is een saldo van ƒ 2.49; d. over den evangelisatiearbeid rapporteeren de aanwezige deputaten, dat et vooruitgang is van opkomst in Venlo, Eindhoven en Roosendaal. Heerlen en Maastricht hebben groote behoefte aan geregelde prediking, waartoe pogingen worden gedaan. De staat der kas is niet zóó ongunstig als voor enkele maanden. Het aantal spreekbeurten is dusver ongeveer gelijk aan bet vorige jaar, wellicht komen nog enkele na. De brochure der Partic. Synode „Ouvereffende schuld wordt ter verspreiding door verkoop aanbevolen.

4. Br. van Drimmelen draagt met een woord van aanbeveling aan de kerken over een vraag om steun voor Rhijn-Pruisen.

5. De quaestor geeft een concept voor den collecte-rooster, dat met dank wordt goedgekeurd.

6. Benoemingen. Classis-cortespondent en sec. Ds. L. G. Goris en Ds. A. J. Mulder. Approbatiukerken: Breda en Zevenbergen. Archiefbewarende kerk: Klundert. Keikvisitatie, nadat Ds. Goris is vrijgesteld, benoemd Ds. A. J. Mulder en Ds. A, L, Rnijs, secundi Ds. W. T. van Dam en Ds. M. M. Horjus. Examina: Ds. L. 6. Goris, Ds. A. J. Mulder en D's. A. L. Ruijs. Hulpbehoevende kerken in de classis: Ds. W. T. V. Dam, ouderl. L. Punt en K. Dane; voor de generale kas van hulpbehoevende kerken (in de vacature Ds. E. Zwiers) Ds. M. M. Hoi jus. Quaestor: H. N. Basoski, sec. W. Schriek. Collect.-corresp. v. d. Taeol. school j; ^ Ds, L. G. Goris.

7. Uitgebracht wordt nu dooi de onderscheiden kerken het rapport over wat voor de Zending geschiedt. De kerken B en K zullen het nog inzenden.

8. Ingekomen, a. Een brief van afscheid van Ds. Roorda, die namens de classis zal beantwoord worden, b. Droeve mededeelingen van de classis D. worden met leedwezen gehoord, onder afkeuring van open verzending. Aan de gen. Synode zal verzocht worden te bepalen, dat zulke zaken niet in de pers gepubliceerd worden, e. Een even droeve mededeeling is uit de classis A. ingekomen.

9. De vacatnurbeurten worden overeenkomstig het voorstel van den dep. ad hoc geregeld en zullen worden gepubliceerd.

10. Bij de rondvraag naar art. 41 wordt aan enkele kerken advies gegeveii.

II. De kerk van Drimmelen dient zich door den kerkeraad van Riamsdonk als zelfstandige kerk bij de classis aan en verzocht opname in het kerkverband en medewerking ter erkenning bij de Hooge Overheid. In beide vragen bevredigt de classis.

13. Ds. Horjus wordt aangewezen als consulent voor Raamsdonk en Drimmelen. Ds. van Dam wordt consulent van Fijnaart.

13. Voor de e.k. vergadering zal Dinteloord de kerken saamroepen te Klundert in Februari e.k.

14. Art. 43 behoeft niet te worden toegepast.

15. Na dankgebed door den scriba sluit de praeses deze vergadering.

Namens de classicale vergadering,

L. G. GORIS, h.t. scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 december 1912

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 december 1912

De Heraut | 4 Pagina's