GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Leestafel.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Leestafel.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

1. JAMES M. LUDLOW. DË DOCHTER VAN JERUSALEM. J. H. Kok — 1915. KAMPEN.

Dit boek is een HoUandsche bewerking van een Engelsch verhaal dat zich in PALESTINA en meer bepaald te JERUSALEM afspeelt in den tijd der MAKKABEËN.

De gebeurtenissen beschreven in de twee boeken der MAKKABEËN leenen zich bijzonder tot stof voor een eenigszins romantisch verhaal en dit geldt met name van die gebeurtenissen welke plaatsgrepen in den tijd van JUDAS den Makkabeër.

LuDLoW, " de Engelsche schrijver, heeft zich dan ook in hoofdzaak daartoe bepaald en zijn historische stof ontnomen aan h 3—9 van het eerste en h 8—15 van het tweede boek der MAKKABEËN. Het is Judas, de zoon van den priester MATTHATHIAS, die als de eigenlijke held in den joodsche vrijheidsoorlog tegen den Syrischen koning ANÏIOCHUS IV, EPIPHANES bijgenaamd, op den voorgrond treedt. Dan, ook hier heeft de schrijver zich nog nader beperkt en wel tot die periode in het leven van JUDAS, welke eindigt met den slag bij BEÏHZUR. De verdere gebeurtenissen in dat leven liggen buiten zijn bestek.

In dit milieu van historisch gebeuren zette LuDLow a's hoofdpersoon DEBORAH, de dochter van ELKIAH.

Zij is »de dochter van Jerusalem."

Met vrij groote zaakkennis van de historische gegevens is een en ander verwerkt tot een wel boeiend verhaal.

Ter onderrichting van den lezer zijn hier en daar verklarende noten aangebracht. Tegenover p. 89 vindt men zelfs een kaartje van PALESTINA, dat het »terrein van den strijd der Makkabeëen" weergeeft.

Liefhebbers van dergelijke verhalen kunnen met dit boek op aangename wijze hun kennis der geschiedenis verrijken.

De HoUandsche bewerking is uit een oogpunt van taal en stijl lang niet slecht.

De beeltenis van DEBORAH tegenover het titelblad kan er toe meewerken, den lezer een voorstelling van »de dochter van Jerusalem" bij te brengen.

2. IDSARDI. ABRAHAM DE PELGRIM GODS. J. H. Kok — 1915 — Kampen. Deze uitgave van den heer KOK is weer heel iets anders. Met dit boek zijn wij op het gebied der stichtelijke lectuur.

IDSARDI zelf zegt er in zijn woord-vooraf dit van:

„Wat hier den lezer wordt aangeboden, is slechts een poging om het leven van Abraham, den afgezonderde Gods, den kinderen onzes tijds te teekenen, die, als hij, zich hier beneden gasten en vreemdelingen weten en op reis zijn naar' de stad der erfenis."

De schrijver, die het leven van den Aartsvader, ons verhaald in Genesis 12—^25 : 10, vroeger in bijbellezingen had behandeld en voor het houden dier bijbellezingen aanteekeningen had gemaakt, heeft die aanteekeningen later uitgewerkt en deze uitgewerkte aanteekeningen geeft hij in dit zijn boek.

IDSARDI'S ABRAHAM is metterdaad een ]> stichtelijk" boek.

Het is voor lezers als de Schrijver zich denkt, zeker een niet te versmaden hulpmiddel bij hun ïgeestelijke oefeningen", in welke met de oratie en tentatü^ of het »gebed" en het szelfonder-Mek", ook een plaats toekomt aan de •> meditatie" of de «overdenking".

Het leven toch van ABRAHAM is hier zoo beschreven, dat de lezing ervan in dit boek bee'den, gedachten en gevoelens in het bewustzijn kan brengen, die het geloofsleven vermogen „op te bouwen" en dat is , , stichten".

De lezer moet er op verdacht zijn, dat in de opgave der bijbelplaatsen boven elk der 16 hoofdstukken, hier en daar een drukfout is blijven staan.

3. J. J. KNAP CZN. OP DEN DORSCHVLOER. Overdenkingen voor het oorlogsjaar 1914. J. H. Kok. 1914. Kampen.

In zijn ABRAHAM heeft IDSARDI het 14e hoofdstuk van Genesis betiteld: OP 'T OORLOGSPAD.

De aanteekeningen voor de bijbellezingen, waarin hij dit 14e hoofdstuk behandelde, waren reeds voor lang gemaakt, en ook was, toen hij zijn manuscript, waarin hij die aanteekeningen had uitgewerkt, gereed had, de tegenwoordige oorlog nog niet uitgebroken. Het onderwerp uit hoofdstut 14 van Genesis bracht mee, een en ander van den oorlog in het algemeen te zeggen en wat hij er in zijn boek op pag. 59—61 van zegt, is lang niet mis. En dat het niet mis is, al was het dan ook niet met het oog op den tegenwoordigen oorlog gezegd, daarvan is ook IDSARDI zelf ten volle overtuigd. Op p. 59 toch liet hij in een noot drukken: „De schrijver, die enkele weken voor de mobilisatie in 1914 bovenstaande» woorden neerschreef, had niet kunnen denken, dat in dejp vreeselijken volkerenkrijg, die thans woedt, dit alles letterlijk bevestigd zou worden."

Anders staat het met dit bundeltje meditatiën van KNAP, hetwelk zeker niet minder dan dat van ISARDI, een goede plaats inneemt onder onze nieuwere ascetische lectuur.

De tien overdenkingen , of meditaties naar aanleiding van een Schriftwoord zijn, gelijk de ondertitel reeds ainduidt, door den zoo talentvollen prediker van GRONINGEN, bepaaldelijk geschreven voor het oorlogsjaar 1914.

De titel: P DEN DORSCHVLOER is ontnomen aan de eerste van het tiental, die gaat over het bekende Schriftwoord uit Jesaja 28:27—28 en - jir waarvan de aanvangswoorden zijn: ant men dorscht de wikke niet met den dorschwagen.

DS. KNAP heeft met het schrijven van dit werkje voldaan aan een tot hem gekomen verzoek.

'In Verzoek van den heer KOK, dié meende »dat een kleine bundel korte overde'nkringen, na§, r aanleiding van een woord uit de Heilige Schrift" — bepaaldelijk in dagen van verschrikking als die sedert Augustus van 1914 zijn aangebroken — f zoowel voor ons volk als voor ons leger ten zegen kan zijn".

De geachte schrijver, die op het stuk van beUjdenis onze geestverwant is, en dlien wij als geoefend meditatie-schrijver ook uit zijn andere bundels kennen, heeft aan dit verzoek des heeren KOK'S op uitnemende wijze voldaan.

En wijl de in 1914 aangevangen dagen van verschrikking ook in het jaar dat reeds zijn einde begint te naderen, nog steeds voortduren, kan OP DEN DORSCHVLOER ook thans nog dienstig zijn voor het doel waarmee het geschreven is.

Van »zoowel voor ons volk als voor ons leger" spreekt het WOORD VOORAF.

Oók voor ons leger.

En ik denk hier aan onze gcmobiliseerden.

Onder hen zullen er zijn, die ook voor > geestelijke oefeningen*, voor wat de FRANSCHEN noemen »saint exercice* nog wel een rustig oogenblik kunnen vinden. Vaders, die onder hen hun jongens, studievrienden, die onder hen hun commilitones hebben, zou ik den raad willen geven: z^ndt uw zonen, uw vrienden 'n exemplaar van OP DEN DORSCHVLOER;

4. OUDE PADEN. Weekblad voor de verbreiding der Gereformeerde Beginselen ten dienste van Kerk en Volk.

Nu ik het hier toch over KOK en KNAP heb, kan ik niet nalaten de aandacht te vestigen op deze nieuwe periodiek, waarvan Ds. KNAP de Hoofdeedacteur en de heer KOK de Uitgever is.

Zij is verdeeld in negen rubrieken.

De eerste: Uit de FONTEIN DES HEILS bevat een meditatie; in die welke BOUWSTEENEN heet, wordt thans gehandeld over het Gebed; onder de rubriek: UIT DE SCHOOL WERELD wordt besproken wat op ket onderwijs betrekking heeft; dan volgt een rubriek: AAN HET SPIEVENSTER, waarin alles wat in de kerkelijke wereld aan het oog voorbijgaat, wordt bekeken en eindelijkeen rubriek SPROKKELHOUT, die citaten brengt. Ook de gewone rubrieken BOEKEN-SCHOUW, KER­ KELIJKE BERICHTEN en FEUILLETON ontbreken niet in dit Weekblad, dat op zijn laatste drie pagina's reeds nïi met tal van advertenties is voorzien.

Het doel, dat Ds. KNAP, wiens zielsoor wat op het gebied van kerk-en volksleven te hooren valt zoo scherp weet te beluisteren en wiens vaardige pen de gedachten van zijn fijnen en rijken geest op zoo sierlijke wijze in woorden vast legt, — het doel dat Ds. KNAP zich met OUDE PADEN stelt kan ook ons Gereformeerden niet anders dan sympathiek zijn. Moge het als naaste doel aan de reformatie van de HER­ VORMDE KERK, waarin Ds. KNAP predikant is, maar ook, als meer verwijderd doel, aan de verbreiding der gereformeerde beginselen onder heel ons volk dienstbaar zijn.

6. VOLLEDIGE LIJST DER BOEKEN EN GE­ SCHRIFTEN VAN DR. A. KUVPER. J. H. KOK, 1915, KAMPEN.

Onder de Kokiaansche uitgaven waarmee mijn leestafel als overstelpt is, wil ik ditmaal ook nog de aandacht vestigen op deze vrij nauwkeurige en zeer bruikbare boeken-lijst.

Zij geeft, gerangschikt naar het jaar van uitgaven, de geschriften die verschenen zijn van 1860-1915.

Alleen de boeken met een + geteekend, zijn nog verkrijgbaar. Al de overige zijn uitverkocht.

Tegenover het titelblad, een welgelijkend portret van DR. KUVPER uit dezen tijd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 oktober 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 oktober 1915

De Heraut | 4 Pagina's