GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Kostelijker dan van het goud.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kostelijker dan van het goud.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Opdat de beproeving uvvs geloofs, die veel kosle-•iilrer is dan van bet goud, betwelk vergaat en door hel vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof en eer en beerlijkheid, in de openbaring '~ van Jezus Christus. 1 Petus 1:7.

Gemeenlijk wordt aan de beproeving', welke den kinderen GiO'ds in dit leven te beurt valt, het gpddelijk oogmerk van 1.0 ut e ring toegekend. De Schrift geeft ten dezen meerdere Uitspraken. „Gij hebt ons beproefd, o God! gij hebt ons gelouterd gelijk men het zilver loutert." En de ervaring van 's Heeren volk bevestigde ten allen tijde deze kostelijke bedoeling, die God had met de beproevingswegen, waarin Hij de Zijnen leidde; )Zij werden daardoor dikwijls gereinigd van velerlei onzuivere elementen, waarmede hun geestelijk leven nio.g gemengd was; zij werden er door opgevoed tot de heerlijke gestalte van het heilig kindschap. Tóch rijst hier een beizwaar.

Immers .zouden we dan mogen verwachten, dat de minst-gevorderde en slordige Christenen het veelvuldigst .zouden beproefd worden, wijl zij de loutering het meest noodig hadden; en dat de rijkst-begenadigd-e, uitstekendste heiligen meer dan anderen een vlakken weg zouden bewandelen. En dit nu is niet izoo. Veeleer is het omgekeerde de regel. Het zijn vaak de beste kinderen Gods, die van de eene beproeving in de andere geleid worden.

Wij moeten derhalve oog hebben voor nog een ander doel der beproevingen. Geen andersoortig, maar een hóóger-liggend doel; 's Heeren oogmerken toch liggen veelal in eikaars verlengde.

Op die hooger-gelegen bedoeling wijst ons de apostel Petrus, als hij spreekt van de beproeving des geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud. Men weet, dat de beproeving van go'ud, van edel metaal, in de Schrift het klassieke voorbeeld is voor de loutering des geestelijken levens. Maar n'u is er eene beproeving kostelijker dan van het goud; met h o o g e r bedoeling dan die van reiniging: en zuivering; en die bedoeling ligt in den lof, de eer en de heerlijkheid, die den beproefden geloovige eenmaal .zal te beurt vallen in de openbaring van Jezus Christus.

Wanneer de Christen in wegen van druk en tegenheden .zijnen God blijft vasthouden, niet geërgerd wordt of in opstand komt, ook niet koud en ongevoelig blijft, maar .zijn geloof in levende beoefening mag brengen en zijn vertrouwen op den hemelschen Vader kinderlijk doet werkzaam zijn, — dan zal Christus, als Hij wederkomt, voor Zijnen discipel het loon medebrengen, 't welk God in genade uit die beproevingswegen deed opwassen en in de hemelen voor Zijn kind bewaarde; dan izal lot en eer en heerlijkheid zijn voor dengene die onder het kruis zijn God bleef eeren en liefhebben; dan heet het: Wèl, gij goede en getrouwe dienstknecht '

Lijdende en beproefde Christen, gij hebt veel vóór boven anderen; gij hebt iets kostelijks van uwen God ontvangen, dat anderen niet hebben.

Christus heeft aan de Zijnen talenten nagelaten, met welke zij hebben te 'werken, totdat Hij wederkomt. Talenten .zijn gelegenheden om. zich schatten te vergaderen. U w talent is uw ziekbed, uw rouwkleed, uw kruis, uw beproeving. A^'oorwaar, geen gering talent. Lof en eer en heerlijkheid kan er uit voortkomen, in de openbaring van Jezus Christus. Wat heeft de Heere 'u lief, dat Hij u deze g; el^genheid schenkt! Gij z.oudt haar UZ elven niet geven; gij zoudt haar willen ontloopen; gij bidt alleen maar, dat Uw kruis weggenomen worde. Uwe liefde voor uzelven is ook dikwerf zoo 'misplaatst. Gods liefde is nooi, t misplaatst. Zij zoekt uwe zaligheid; en méér, zij zoekt lof en eer voor u, straks Uit den mO'nd van Christus. En daartoe geeft zij 'u deze beproeving, opdat gij er u schatten uit vergaderen .zioudt in de hemelen.

Zie het nu eens zóó in. En ga dan de liefde Gods in Uw kruis eens erkennen. Ban zal er ook g; ebed komen, of .de Heere Zijn kostelijk doel met uwen beproevingsweg nrqge bereiken. Laat uwe .iziele heilig werkzaam zijn. Sparine zich uw geloof om in levende uitingen dien God, die u slaat, als een kind zijn vader te büjven vasthouden. Woeker met uw kruis, opdat de beproeving Uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, bevonden worde te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 augustus 1922

De Reformatie | 4 Pagina's

Kostelijker dan van het goud.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 augustus 1922

De Reformatie | 4 Pagina's