GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

GEESTELIJKE ADVIEZEN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEESTELIJKE ADVIEZEN

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.)

Of Ik ook deze gewisse belofte Gods geloof.

In ons vorig artikel ging het over de qua©stiei: of men Gods volk mag opvrekken tot het zelfonderzoek, dat tot inhoud heeft: ' „ik geloof nu wel, maar is mijn geloof vrel echt? "

Wij hebben daarop geantwoord: neen, dat mag niet, want daardoor dwingt men er hem, tot wien wij ons richten, to©, om zich eerst te steUen op het standpunt van den twijfel om vandaar uit dan tot het geloof te komen; en dat is niet geooirl'oofd, omdat elk© gedachte bij Gods bondsvolk, of heit zich wel met recht in het heil des Heeren verheugt, tekort doet aan de trouw van Hem, Die gezegd heeft: „het is voor u".

Nu kan ik mij evenwel voorstellen, dat ©r ondei hen, di© dat hebben getezen, zijn, di© zeggen; Maar hoe komt gij dan klaar met wat ©r staat in hot Avondmaalsformulier: „Ten andere onderzoek© een iegelijk zijn hart, of hij' ook dez© gewiss© belofte Gods gelooft, dat hem a 11 © z ij n© zonden, alleen om het 1 ijden ©n sterven van Jezus Christus vergeven zijn, ©n de volkomen© gerechtigheid van Christus hem als zijn© eigene toiegerekend en geschonken is, ja zoo voilkoimen, alsof hij zelf in eigen persoon voor alle zijne zonden betaald en all© gerechtigheid volbracht had".

Even, voor ik hier verder intreed, een paar woorden ov©r de ©xegese van dit stuk.

Daarbij heb ik dan het oog op de woorden: „of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft."

Wat be teekent dit?

Daar zijn er, die het aldus verklaren: „Daar staat niet, zoo ziegt ram.: „of hij ook gowisselijk deze belofte Gods gelooft", maar: „of hij ook deze gewiss© belofte Gods gelooft".

Diat zijn, zoo gaat men verder, twee geheel verschillend© dingen.

In bet ©erste geval zou bedoeld worden, dat van den mensch, tot wien het Avondmaalsformulier zich richt, zou gevraagd worden, ©en welverzelcerd, helderbewust geloof te bezitten.

In het tweede geval zou alleen worden uitgesproken, dat de Avondmaalganger verzekerd moet zijn, dat de belofte Gods vast en onwankelbaar is,

al' zou hij zich, voor zichzelf, die belofte nog niet durven toeëigenen.

In het hart van den geloovige moge de twijfel aangaande de oprechtheid van zijn eigen geloofsleven niet geheel uitgebannen zijn, dat Gods beloften gevsris en zeker zijn, mag niet door hem worden in twijfel getrokken."

Zoo spreekt men, maar voor wie nuchter en onbevooroordeeld tot dit formulier komt, moet het toch wel duidelijk zijn, dat dit de beteekenis dezer woorden niet kan wezen. Dat volgt uit den inhoud der belofte zelf, zooals die in de onmiddellijk volgende woorden wordt weergegeven.

De belofte Gods is niet maar in 't algemeen deze, dat Hij den mensch, die gelooft in Christus Jezus, de zonden vergeeft.

Neen, het geldt hier immers een bondeling, een gedoopte.

En tegen dien gedoopte heeft God gezegd: „Ik geef U vergeving der zonden, om het lijden en sterven van Jezus Christus".

Zoo ziet ook het Avondmaalsformulier de dingen. De belofte wordt daarin immers aldus omschreven: „dat HEM aJie zijne zonden, alleen om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn en de volkomene gerechtigheid van Christus HEM a|s ZIJNE EIGENE toegerekend en geschonken is."

De belofte van vergeving en gerechtigheid is dus persoonlijk; die belofte draagt zijn adres; dat adres is van de belofte niet los te maken.

Maar dan is het ook onmogelijk, dat iemand wel gelooft, dat de belofte gewis en zeker is, maar voor zichzelf twijfelen zou of hij daar wel werkelijk deel aan heeft.

De bondeling, die daaraan twijfelt, trekt de belofte Gods in twijfel, want die belofte zegt, onomwonden, het is voor u.

Heel deze door ons hier bestreden voorstelling is voor het geloofsleven der gemeente zeer ge»vaarlijk.

In de eerste plaats wordt daardoor verdonkerd de waarheid, dat elke twijfel aan zijn persoonlijke zaligheid, bij den bondeling een in twijfel trekken van Gods belofte is, ©en loochening van de gewisheid, de zekerheid dier belofte.

In de tweede plaats, (en dit hangt met het eerstgenoemde onmiddellijk samen) wordt hierdoor weer de gedachte gekweekt, dat het persoonlijk rusten in Christus afhankelijk zou mogen en moeten worden gemaakt van wat men bij zichzelf bevindi; •omtrent de geaardheid van zijn geloof; in plaats van dat rusten in Christus direct, onmiddellijk, afhankelijk te maken van Gods belofte, die - niet liegen kan.

De woorden: , „of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft", moeten daarom aldus gelezen len geëxegetiseerd worden: of hij ook gelooft, dat is: zonder twijfelen aanvaardt en rust in de belofte Gods, die, omdat zij een belofte Gods is, gewis en zeker en betrouwenswaardig is.

Laat men toch niet langer trachten den zin en de bedoeling van ons Avondmaalsformulier neer te halen tot den droeven staat, waarin onder ons het leven des geloofs bij menigeen verkeert.

Het is duidelijk, dat het Avondmaalsformulier wil, dat, wie ten Avondmaal komt, daar komen zal in de volle verzekerdheid.

Neen, dat wij nog wel eens oogenblikken hebben, waarin het ongeloof in ons hart het geljoof van den troon stoot, dat behoeft ons niet te weerhouden van ten Avondmaal te gaan.

Als wij dat maar zien als zonde en daarmee breken.

En zoo komen wij dan tot wat het formulier bedoelt met het tweede stuk van de zelfbeproeving.

Daarover de volgende maal.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 april 1937

De Reformatie | 8 Pagina's

GEESTELIJKE ADVIEZEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 april 1937

De Reformatie | 8 Pagina's