Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KERKNIEUWS

8 minuten leestijd

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te:

Hattem: A. Kuiper te Onnen (Gr.) en J. O. Mulder te Langerak (Z.-H.).

Beroepen te: Solo (Hol!. Kerk) : Dr S. U. Zuidema, miss. predikant (Geref. Kerk van Delft) te Solo.

Aangenomen naar: Eefde-Gorssel: Cand. E. J. Oomkes, hulppred. te Apeldoorn.

Afscheid van: Enkhuizen: D. Hoek. Tekst: 1 Sara. 12:24.

Intrede te: Deventer: H. J. Riphagen. Tekst: Rom. 10:15 en 18.

(31 Jan.) Klundert: D. J. Ras. Tekst: 2 Cor. S : 19—21.

Candidaten tot den Heiligen Dienst.

De classis 's-Gravenhage van de Geref. Kerken heeft praeparatoir geëxamineerd en beroepbaar verklaard den heer B. Richters te Scheveningen, cand. aan de Vrije Universiteit.

De heer Richters zal gaarne een beroep terstond in overweging nemen, en de Kerken des Zondags dienen. Zijn adres is; Kanaalvireg 113 d, Scheveningen, tel. 5S5222.

— De classis Schiedam der Geref. Kerken heeft praeparatoir geëxamineerd en beroepbaar verklaard, den heer L. B 1 ij - dorp te Schiedam, cand. aan de Vrije Universiteit. De heer Blij dorp zal gaarne de kerken dienen en een e.v. beroep terstond in overweging nemen. Zijn adres is: Nassaulaan 51 b, te Schiedam, telef. via 68165.

— Cand. M. van den Bosch hoopt heden uit Nederl.- Indië, na een bijna S'A-jarig verblijf aldaar, als hulpprediker van de Geref. Kerk van Batavia, in Nederland terug te keeren. Hij stelt zich gaarne beschikbaar de Geref. Kerken te dienen. Zijn voorloopig adres is: Stationslaan 128 te Harderwijk.

„GEREF. KERKEN IN HERSTELD VERBAND.”

Intrede te: Hilversum: P. G. v. d. Hoof f. Tekst: 2 Tim. 2:9.

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK.

Beroepen te: Ermelo: H. Visser Mzn te Bunschoten.

Bedankt voor: Middelharnis: N. de Jong te 's-Gravenhage-West. Papendrecht: J. F. Geels te Drachten. Werkendam: C. Smits te Sliedrecht.

Intrede te: Harderwijk: N. Brandsma. Tekst: 2 Kon. 2:14.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK

Beroepen te: Dussen (N.-Br.): M. Verweij te Driesum (Fr.). Eerbeek (toez.): E. Jansen Schoonhoven te Lichtenvoorde. Westerhaar: Cand. L. J. Prins, hulppred. te Nieuw-Leusen. Schalkwijk: Cand. W. J. Kolkert, hulppred. te Wierden.

Aangenomen naar: Den Haag (vac. S. van Dorp): K. van de Pol te Wierden. Boxum: C. J. van Roijen te Watergang. Santpoort: R. H. Oldeman, voorg. Vrijz. Herv. te Haarlem. Waaxens-Brantgem: J. Kalma te Hoogebeintum.

Bedankt voor: Apeldoorn (vac.-J. C. H. Romijn) : A. Dönszelmann te Amersfoort.

Den Haag (vac.-wijlen A. B. te Winkel): G. Gerbrandy te Leeuwarden. Hellouw: J. v. d. Heuvel te Poortvliet.

Intrede te: Hilversum: A. A. van Ruler. Tekst: Luc. 5:31 en, 32. Parrega: C. C. H. de Loos. Tekst: Psalm 118:1 en 4. Vollenhove: J. P. Honnef. Tekst: 2 Cor. 5:20.

Afscheid van: Gronmgen: J. Schoneveld. Tekst: Joh. 16:33.

Deputaten van de Generale Synode van Sneek voor^ de behartiging van de geestelijke belangen van onze militairen.

Deputaten b.g. willen gaarne het volgende aan de kerken berichten en verzoeken.

Zij hopen, dat de kerken haar volle aandacht hieraan zullen geven en dit stuk - bewaren, opdat niet weer telkens vragen hierover gedaan behoeven te worden.

Eveneens verzoeken ze de classicale correspondenten in het bijzonder op deze dingen te letten.

1. De bijdrage, die de correspondenten moeten ontvangen van de kerken, is vastgesteld op ƒ2.— per honderd zielen of gedeelten van honderd zielen. Een kerk van 170 zielen behoort dus 2 X 2 =: ƒ4.— te storten.

De pemiingmeester van Dep. zou het zeer op prijs stellen, wanneer alle bijdragen voor 1 Juli binnen kwamen.

Laat nu in deze periode geen enkele kerk en geen enkele classis achterblijven!

2. Behalve het innen van deze jaarlijksche bijdragen, is door de Synode ook aan Dep. opgedragen om af en toe een bijzondere collecte te vragen van de kerken in verband met de nooden tijdens de mobilisatie.

Die collecte is in October aan de kerken aangevraagd. De meeste kerken hebben daaraan voldaan.

Verscheidene kerken zonden echter een kleine gift of in 't geheel niets. Deputaten vertrouwen, dat alle kerken die nog nalatig bleven, spoedig die collecte zullen houden en opzenden.

Voor de gemobiliseerde mannen en zonen van ons volk zal men toch gaarne eens een extra inzameling houden.

3. Deputaten zijn ook hartelijk dankbaar, dat veel Jongelingsvereenigingen en vooral Meisjesvereenigingen mooie giften inzonden. Zij mogen echter zeker nog meer hiervan verwachten.

Alle collecten en giften worden in het Zendingsblad verantwoord.

4. De gewone inkomsten (de bijdragen) zullen besteed^ worden voor de beroeping van een predikant voor de Marine in Den Helder (broodnoodig), en voor subsidies aan die garnizoenskerken die den arbeid onder de militairen niet alleen meer aan kunnen en een hulpprediker gaan benoemen voor dat werk.

De garnizoenskerken, die hiervoor in aanmerking raeenen te komen, kunnen bij Deputaten een verzoek indienen, met overlegging van een begrooting.

5. De extra collecten en giften worden besteed voor tweeërlei doel; n.l.:

a. extra uitgaven voor de geestelijke verzorging van de militaire? i in deze mobilisatie.

Dit geschiedt op allerlei manier. Op vele plaatsen liggen ijv. militairen ver van een Geref. Kerk. Dan worden die p kosten van Deputaten met een autobus vervoerd.

Indien nog ergens troepjes Geref. militairen van kerkdienst, erstoken zijn, kunnen ze zich tot Deputaten wenden.

b. Steun aan den Ned. Mil. Bond en aan de vaste tehuizen. Aan dien Bond en aan die tehuizen wordt verzocht bij eputaten een verzoek om subsidie in te dienen, met overegging van een rekening en van een lijst van bedragen en iften, die ze tot nu toe-van de Geref. kerken ontvingen.

Dan zal door Deputaten naar billijkheid en recht subsidié orden uitgekeerd.

Ook wordt, vooral in het Zuiden, subsidie gegeven voor ulpdiensten, het aanstellen van hulppredikers en het doen ouden van militaire catechisaties op afgelegen posten.

In de derde plaats worden tijdelijke tehuizen gesteund. En in de vierde plaats wordt steun verleend aan de lectuurerspreiding.

In 't geheel is in deze eiikele maanden reeds bijna vijf uizend gulden als subsidie uitgekeerd.

6. Sommige kerken vragen of ze de tehuizen en comité's, ie bij haar aankloppen, nog moeten blijven steunen.

Deputaten achten het beter, dat dit niet meer gebeurt. Er is oor hen nog wel eens een uitzondering gemaakt voor tehuizen in eigen plaats of in de omgeving, maar zij adviseeren nu om ok dat niet te doen.

Deputaten kunnen veel beter dan de kerken beoordeelen, welke tehuizen en comité's hulp noodig hebben, doordat ze alle begrootingen met elkander vergelijken en daardoor eenalgemeen overzicht verkregen wordt.

Zij vertrouzven dus, dat voortaan alle collecten en giften voor de militairen aan hen zvorden gezonden.

7. Deputaten deelen hierdoor ook mee aan alle predikanten en candidaten, die zich voor hulpdiensten of res.-veldprediker opgaven, dat de benoeming van Geref. res.-veldpredikers voorloopig stopgezet is en dat aan hulpdiensten in deze mobilisatie niet veel behoefte is. Het is heel anders dan in 1914— 1918, doordat er veel meer veldpredikers zijn en doordat veel gebruik gemaakt wordt van autovervoer naar kerken. 8. Wat de militaire attesten betreft.

Deputaten adviseeren, dat aan alle militairen een militair reisattest wordt meegegeven (gratis te venkrijgen te Delft), dat zij behouden moeten en bij de verschillende kerken, onder wier ressort ze vertoeven, moeten laten zien (niet inleveren), inzonderheid bij Avondmaalsvieringen.

Aan de kerkeraden (niet meer aan veldpredikers) kan bericht worden gezonden van daarheen vertrokken leden.

Deputaten voornoemd, A. H. VAN MINNEN, praeses. T. J. HAGEN, scriba-quaestor. Giro 35595.

Aan onze gemobiliseerde J.V.-ers.

Waarde Vrienden,

Het Bestuur van den Ned. Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag biedt jullie een kostbaar boeksken aan.

Het is „Onze Dagorder", saamgesteld door Ds W. A. Hoek, Dr P. Prins e.a.

De bedoeling is niet: het op een verborgen plaatsje weg te stoppen of mee naar huis te nemen en daar te laten liggen; maar om het bij je te steken en er lederen dag een hoofdstukje uit te lezen.

Verzuimt niet, het betrokken Bijbelgedeelte, waarnaar verwezen wordt, er bij na te slaan — jullie hebt toch je Bijbel mee van huis genomen? Zoo niet, zorgt dan, dat je er zoo spoedig mogelijk een krijgt, want die hoort er bij.

Wij zenden jullie de „Dagorder" met gevoelens van hartelijke vriendschap toe. Met de bede, dat de Heere ei: jullie rijk door zegene. Gebruikt het trouw, vrienden — meer dank vragen wij niet. Leeft dicht bij de Schrift: wie volharden zal tot het einde toe, die zal zalig worden.

Voor onze militaire J.V.-ers, wier adres aan ons bureau in Amersfoort niet bekend is, mag de vereenigingssecretaris ons het militaire adres geven. Dan zenden we ook daarheen een exemplaar. Let dus wel: alleen naam en adres worden ingewacht van diegenen, die niet aan het Bodsbureau bekend zijn, m.a.w. die niet als abonné op het G. I. B. staan ingeschreven.

In de tweede plaats: zet er in uw brief bij, dat bedoeling van de opgave is om de „Dagorder^' te mogen ontvangen.

Tenslotte mogen we u nogmaals opwekken met uw geestverwanten overleg te plegen over de oprichting van een militaire J.V. Bijbelstudie, onderzoek van de beginselen, die het leven stuwen, hebben we in alle omstandigheden van ons leven noodig, waar we ons ook bevinden, in welke verhouding God ons ook stelt.

Bespreekt met uw makkers deze mogelijkheid om uw eigen leven en dat van anderen te verrijken en te versterken. Het Bondsbureau te Amersfoort, Koninginnelaan, verschaft U inlichtingen, leidraden en bronnen.

God zeegne u. Hij stelle u tot een zegen.

Met hartelijken groet: De Mobilisatie-Commissie: P. VAN NES Czn., Voorzitter. A. VAN RIJN, Penningmeester. LOD. KOOIJMAN. A. KUIPER. JAC. G. V. OORD. I. STAP, Secretaris.

Amersfoort, Januari 1940.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 februari 1940

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 februari 1940

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken