GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Christus' werkmethode

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Christus' werkmethode

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Zoon des menschen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen, die de ongerechtigheid doen. Matth. 13 : 41.

De gelijkenis van het onkruid in den akker is ons wel bekend. Wij lezen in vers 24: „Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mensch, die goed zaad zaaide in zijn akker. En bij gelijkenissen moeten wij geduldig vragen naar het derde der vergelijking. Wat heeft de Heere Christus ons hier voorgehouden? Hij bindt ons aan Zijn werimiethode. Hij komt pas weer op Zijn oogstdag. Nu het koninkrijk Gods gekomen is, is de wereld de akker geworden, waar het goede zaad wordt uitgestrooid — de kinderen van het koninkrijk, vs 38. En gelijk nu elke zaaitijd wordt gevolgd door een oogstdag, zoo heeft nu ook het koninkrijk Gods een oogstdag, n.l. de voleinding der wereld. De wereld is in Christus weer het eigendom des Heeren, en de Zoon des menschen is nu de groote zaaier. En Hij zaait in deze wereld •—• de akker van Gods welbehagen — het goede zaad — de kinderen van het koninkrijk. Dat goede zaad wast op door de prediking van het evangelie als een kracht Gods tot zaligheid. Er komen weer menschen om den wil des Vaders te doen. En door dat goede zaad, dat in de wereld opwast, verandert nu de gedaante der wereld. Gelijk gij in de lente de korenvelden ziet groen worden en weet, dat er een oogst gaat rijpen onder de zon, zoo is deze wereld door de komst van het koninkrijk Cïods de lente ingegaan van de genade Gods, en onder deze zon van Zijn welbehagen ziet gij een oogst rijpen voor den dag der voleinding. Door het wonder der vrijspraak rijpt er een wondere oogst van vrije zonen Gods, om Hem te dienen in de vrijheid, waarmee Christus hen heeft vrijgemaakt. Zoo wordt de wereld — akker van Gods welbehagen — bezaaid met het goede zaad, dat opbrengt dertig, zestig en honderdvoud.

- Maar dat is de eene zijde. Hoewel de wereld weer is gesteld tot akker Gods, komt de Satan achter Christus aan. Hij zaait nu in dezen akker het onkruid — de kinderen des Boozen^ vs 38. Er komt op dezen akker ook een ander zaad op. Er komen ook menschen in wie de Satan het boos beginsel, dat er inligrf; , tot wasdom brengt. Menschen, die hij doet opwassen in vijandschap tegen (ïod en Zijnen Christus. Terwijl nu in de kinderen des koninkrijks een hemelsch beginsel ' wordt gelegd en tot wasdom wordt gebracht, zoo

brengt nu de Satan in de kinderen des Boozen het boos beginsel tot wasdom, de heerschappij der zonde. De kerk wordt vergaderd temidden van de groeiende vijandschap der wereld. Ieder ondergaat een gedaanteverandering.

Maar dan is ook duidelijk, dat dit de crisis beteekent voor de kerk. Want het is den vijand begonnen om met het onkruid het goede zaad te verstikken. De Heiland zegt in vers 41, dat de Zoon des menschen straks Zijne engelen uitzenden zal om uit Zijn koninkrijk te vergaderen al de ergernissen. Hij geeft ons alzoo Zelf den draad in handen om den satanischen opzet te zien. Immers ergernissen, dat zijn struikelblokken, waarover iemand vallen kan, zoodat hij niet meer opstaat. De Satan wü de wereld — de akker *van Gods welbehagen — vol struikelblokken leggen, om de kinderen van het koninkrijk te doen struikelen, zoodat zij niet meer opgaan tot God, 'maar afvallig worden. Voor dat leggen dezer scandala gebruikt hij de kinderen des Boozen. Zij worden zijn instrumenten. Hij jaagt ze op. Hij inspireert ze. Hij brengt ze tot hun helsche gedachten. Wij kunnen hier o.a. denken aan vervolging, verdrukking, aan het communisme, en aan de komende boycot van den Antichrist. Zoo komt de wereld vol te liggen met scandala, en wordt de kerk ingeklemd tusschen de werkers der ongerechtigheid. En er komen tijden, waarin het leven benauwd wordt, en het bloed der martelaren wegvloeit, en kinderen des koninkrijks terecht komen in gevangenissen en concentratiekampen. En in zulke tijden, waarin de kerk wordt omringd van alle zijden, komt de vraag naeir de lippen: Waarom komt Jezus niet, en redt Hij Zijn, schapen niet uit den nood? Waarom grijpt Hij niet in als in de arena's de wilde beesten aanstormen, en zendt Hij Zijn engelen niet om de Zijnen te bevrijden? Is dat Zijn machteloosheid? Neen, dat is Zijn wil. Hij stelt Zijn komst uit tot den dag des oogstes. Hij laat onkruid en tarwe tezamen opwassen. Hij grijpt niet telkens van boven af in. Hij komt niet om de arena's sclioon te vegen, om op wonderlijke wijze de concentratiekampt n open te breken.

En deze werkmethode beteekent nu ook de crisis in de kerk. Want Hij is wel bij ons naar Zijn Godheid, majesteit, genade en Geest. En Hij maakt ook Zijn genade overvloedig, en stort Zijn hemelsche gaven in ons uit. En in al onze benauwdheden is Hij medebenauwd. Maar Hij slaat Zijne en onze vijanden niet neer, als wij den smeltkroes ingaan en bindt souverein aan Zijn werkmethode, en zegt: Zalig is hij, die aan Mij niet geërgerd zal worden, als hij verdrukt, vervolgd, . versmaad wordt. Zalig is hij, die de scandala overwint door het geloof, die de boeien verdraagt om Zijnentwil, en die wachten kan op den dag des oogstes, en zich bindt aan Zijn werkmethode, omdat zijn Heere en Zaligmaker ook gebonden is aan het welbehagen Gods.

Zalig is hij, die wachten kan, die zijn hart opwaarts in .den hemel verheffen kan. Want deze wereld is gekocht door het bloed des Lams, en zij wordt als een tempelstad toebereid uit de glorie van den Geest, met open wegen en effen heirbanen tot God. En op den dag des oogstes zal Hij Zijn engelen uitzenden om alle struikelblokken op te ruimen, die onze wegen blokkeerden, en alle werkers der ongerechtigheid verdrijven uit onze straten, die dan straten van goud zullen zijn. Wij zullen ze niet meer ontmoeten, die ons benauwden. En wij zullen geen barricades meer zien in onzen opgang tot God. De wereld wordt schoongeveegd opdat de'liederen Hammaaloth onverhinderd kunnen gezongen worden. Als wfl Hem maar zien, en maar volharden in het doen van den wil des Vaders. De Heere Christus gaat voorop. Hij is de Zaaier. De Satan volgt Hem. En de crisis neemt toe. En de benauwdheid groeit. Maar wie zijn hart opwaarts in den hemel verheft, ziet ook den Oogster komen, den Zoon c'es menschen m.et Zijn legerscharen, met Zijn wagenen en Zijn ruiteren om de wereld — Gods tempelstad — vrij te maken, en overal gebaande wegen te bereiden voor de kinderen des koninkr^ks. Vlakke, gebaande heirwegen om den Vader te dienen.

Zalig is hij, die Hem blijft verwachten. Zaaier en Oogster naar het welbehagen Gods.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 februari 1949

De Reformatie | 8 Pagina's

Christus' werkmethode

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 februari 1949

De Reformatie | 8 Pagina's