GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

7 resultaten
Filteren
Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

De kerkeraad der Ned Ger. kerk te Zaamslag bericht, met hartelijken dank, ontvangen te hebben van de kerk te Grgpskerke, gecollecteerd in de kerk, ƒ 4.05, Bewege de Heere nog vele kerken, iets af te zonderen tot verlichting onzer gemeente. De Heere heeft den blijmoedigen gever lief. ...

De Heraut
De kerkeraad voornoemd
W
A. VROLIJK JR.
voorzitter.
K. DE KRAKER
scriba.
B
VAN SCHELVEN
consulent.
A. VAN KRUISTUM
ouderl.
"W. G
BOERSEN
»
H. VAN DORP
diaken.
J. F. HÖLSCHBR
276 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheia van de Redactie.) Geachte RedaetielVergun mij s.v.p. eenige plaatsruimte in Uw lad voor een enkel woord in het belang van den rbeid der Evangelisatie. Gelukkig twgint men n onzen tijd ook in onze Gereformeerde kerken oe langer ho ...

De Heraut
B
543 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis Amsterdam heeft in hare vergadering van 24 September 1913 overeenkomstig het advies der daartoe aangewezen commissie besloten, aan den weleerw. heer Ds. J, v, d. Pol' te Nederhorst den Berg op grond van gewichtige redenen te veroorloven, zich tot een anderen staat des levens te begeven ...

De Heraut
B
WIELENGA
CHR
WARNER
605 woorden
Officieele Berechten.

Officieele Berechten.

Classis Breukelen. De kerkeraad der Geref. kerk te Nichte irecht, met rte saamroeping der classis belast, noodigt de kerken ter gewone vergadering D.V. op Donderdag 2 Nov. e.k., gewone tijd en plaats.Punten enz. voor het agendum worden ingewacht tot 23 dezer ...

De Heraut
W. G
HULSMAN
W
C. KERSBERGEN
Ds. W. MAAN
B
VAN SCHELVEN
H
MEIJERING
A
MEILIS
K
BIERSTEKEK
G. M. VAN RENNES
717 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Gouda. De eerstvolgende vergadering der classis Gouda zal D, V, op Dinsdag 5 Mei te Gouda worden gehouden. Punten voor het agendum worden ingewacht tot 16 April aan het adres van den eerstondergeteekende.Namens de roepende Kerk: D. B, HAGENBEE ...

De Heraut
D. B
HAGENBEEK
B
HOOGENDIJK
DR. J. C. DE MOOR
C
LION CACHET.
H
TEERINK
consulent.
van H.-I .Ambacht
D. CHR. BRUINS
V
VAN MONTFOORT
258 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

WOLVKGA, 13 April. Zondag was het voor onze gemeente een blijde dag. Na eene vacature van slechts bijna 5 maanden mochten onze oogen weer onzen leeraar aanschouwen.Na des ‘s morgens door Ds, P. Bos van Delfzijl, die tot tekst had gekozen 2 Tim, 4:5, tot zijn dienstwerk te zijn ingeleid, aa ...

De Heraut
S. J. VISSER
D. B. HAGENBEEK
B
HOOGENDIJK
Ds. H. DE KONING.
Ds. W. MAAN
Ds. R. DE JAGER
C. LION CACHET
304 woorden
Op het Synodaal Convent

Op het Synodaal Convent

Op het Synodaal Convent werd goedgevonden, dat de ofïicieele berichten der Doleerende kerken een uitweg in de Heraut zouden zoeken, en twee Deputaten wierden benoemd, om deze aangelegenheid te regelen. Daar deze regeling intusschen nog niet tot stand kwam, kunnen we de inkomende mededeelingen nie ...

De Heraut
DR. W. GEESINK.
F
P. L. C. VAN LINGEN.
J. J. A. PLOOS VAN AMSTEL.
DR. W. VAN DEN BERGH.
B
VAN SCHELVEN.
DR. G. VAN GOOR.
209 woorden