GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
consulent.
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Par. Synode van Z, - Holland (Z. gedeelte).Deze zal gehouden worden te Hellevoetslais in het Militair Tehuis op Dinsdag 27 Juni.Punten voor het agendum vóór 4 Juni te zenden aan den ondergeteekende.Namens de roepende kerk van HellevoetsluisA. D. C. KOK, consulent. ...

De Heraut
A. D. C. KOK
consulent.
R
J
V
D
VEEN
praeses
C
ORANJE LZ
scriba.
W. DE JONG.
T. HOEKSTRA
scriba.
1273 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Gouda. De eerstvolgende vergadering der classis Gouda zal D, V, op Dinsdag 5 Mei te Gouda worden gehouden. Punten voor het agendum worden ingewacht tot 16 April aan het adres van den eerstondergeteekende.Namens de roepende Kerk: D. B, HAGENBEE ...

De Heraut
D. B
HAGENBEEK
B
HOOGENDIJK
DR. J. C. DE MOOR
C
LION CACHET.
H
TEERINK
consulent.
van H.-I .Ambacht
D. CHR. BRUINS
V
VAN MONTFOORT
258 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Ook te Almelo mocht het, Gode zij dank, tot een breken met het Synodaal verband komen. Krachtens het ambt der geloovigen werden ambtsdragers gekozen, die na bevestiging in hunne ambten als kerkeraad het besluit namen om voor hunne kerk met de organisatie van 1816 te breken en weer te keeren tot d ...

De Heraut
H. J. ALLAART
consulent.
J. KAMPHERBEEK
scriba.
88 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

, De kerkeraad der Nederd. Geref. kerk te Helder, tot de ervaring gekomen zijnde, dat zich onder de miliciens der lichting van 1891, bij land-en zeemacht ingedeeld, ook leden der Nederd. Geref. kerken bevinden, noodigt de desbetreffende kerkeraden uit, kennis te geven aan het adres van den onderg ...

De Heraut
Ds. A. KNOLL
consulent.
J. VAN ESSEN
ouderling.
J. A. SNOO
ouderling.
A. HooTMEijER
ouderling.
P. V. D. VEN
diaken.
R. V
GEMERDEN
diaken
H. H. HOFSTBA
scriba.
W. RINGNALDA
scriba.
P. REIJLING
Scriba.
R. V
GEMERDEN
G. VISSER
1258 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Wegens het vrijwillig bedanken van den scriba des kerkeraads N. H. Beversluis, is in zijne plaats benoemd (als scriba van den kerkeraad) de ouderling P. den Boer, aan welk adres men voortaan gelieve te adresseeren.Namens den kerkeraad van Oud-Beierland, H. J. VAN ZETTEN.De ke ...

De Heraut
H. J. VAN ZETTEN.
H. VAN DER KAA-ouderling.
R. SIMONS
»
M. BOMGAARS
»
Is. DIEPENHORST
diaken.
P. DURBELDAM
Ds. R. W. J. RUDOLPH
consulent.
J
D. V. D. VELDEN
consulent.
W
RINGNALDA
570 woorden
Officieele berichten uit de Neb. Geref. Kerken.

Officieele berichten uit de Neb. Geref. Kerken.

Vergadering der gecombineerde dassen Gouda—Den lïaag, gehouden te Gouda den 19 Maart 1890.Na de gebruikelijke opening door de classicale kerk, het onderzoek der credentiebrieven en het lezen der notulen en ingekomen stukken, werden benoemd tot praeses Ds. Sikkel en tot scriba Ds. Sluijter. ...

De Heraut
J. M. v. MEETELEN
VAN COEVERDEN ADRIANI
consulent.
M. WASSENAAR
scriba.
J. HANIA PZN
scriba.
799 woorden
Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

De kerkeraad der Ned Ger. kerk te Zaamslag bericht, met hartelijken dank, ontvangen te hebben van de kerk te Grijpskerke, gecollecteerd in de kerk, ƒ 4.05.Bewege de Heere nog vele kerken, iets af te zonderen tot verlichting onzer gemeente. De Heere heeft den blijmoedigen gever lief. ...

De Heraut
W. A. VROLIJK JR.
voorzitter
K. DE KRAKER
scriba.
B. VAN SCHELVEN
consulent.
A. VAN KRUISTUM
oüderl.
"W. G. BOERSEN
»
H. VAN DORP
diaken.
J. F. HöLSCHER
»
282 woorden
Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de ned. Geref. kerken.

De kerkeraad der Ned Ger. kerk te Zaamslag bericht, met hartelijken dank, ontvangen te hebben van de kerk te Grgpskerke, gecollecteerd in de kerk, ƒ 4.05, Bewege de Heere nog vele kerken, iets af te zonderen tot verlichting onzer gemeente. De Heere heeft den blijmoedigen gever lief. ...

De Heraut
De kerkeraad voornoemd
W
A. VROLIJK JR.
voorzitter.
K. DE KRAKER
scriba.
B
VAN SCHELVEN
consulent.
A. VAN KRUISTUM
ouderl.
"W. G
BOERSEN
»
H. VAN DORP
diaken.
J. F. HÖLSCHBR
276 woorden
Officieele berichten uit de ned. Geref . kerhen.

Officieele berichten uit de ned. Geref . kerhen.

WETSINGE-SAUWERT, 22 Oct. De kerkeraad mag met innigen dank aan de zusterkerken, gevers en tusschenpersonen, die de vriendelijkheid hadden onze nooden te gedenken of voor te dragen, berichten, dat er wederom iets inkwam, - dat ons bijna brengt tot de helft van het benoodigde. Wij meenden alles in ...

De Heraut
J. BOER SR.
J. H. FERINGA
consulent.
P. J. FEITEMA
penningm.
815 woorden
Officieele berichten uit de ned.

Officieele berichten uit de ned.

Geref. kerken. De kerkeraad der Ned. Ger. kerk van Schoonrewoerd brengt bij dezen ter kennis der zusterkerken, dat hij op Zondag 16 Juni, na des voormiddags te zijn bevestigd, des avonds, onder leiding van den consulent. Ds. C. W.J. Van Lummel, van Waarder, ...

De Heraut
F. A. MIDDELKOOP
praeses.
A
W. LEEUW AZ
scriba.
J.DE.MIK
praeses.
H. BOEKHOLT
scriba.
Ds. E. EISMA
consulent.
H. VAN SCHERRENBURG
pres.
F. VAN DEN BRINK
scriba.
B. J. GEBHARD
onder
-scriba.
Ned. Ger. Gem. alhier.
771 woorden
van 2