Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

654 resultaten
Filteren
van 66
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 9

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 9

3zelfs van zulk een omvang dat het in een kort opstel niet zou kunnen behandeld worden. Maar (zal men nu misschien vragen) wordt het door die beperking toch niet al te arm, zóó onbeduidend dat er bijna niets van te zeggen valt? Kon er tusschen onze natie en Calvijn wel een rechtstreeksch v ...

20 oktober 1898
Rectorale redes
F.L. Rutgers
342 woorden
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 23

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 23

17 bijna alle onbekend. Maar dat deze hoorders ook wel uit de Nederlanden afkomstig waren, op zijn minst sedert 1544, kan uit vele berichten nog blijken 56). Met die onbekenden moet dus ook gerekend worden, als we spreken van Nederlanders, op wie door Calvijn zelven een beslissende invloed geoefe ...

20 oktober 1898
Rectorale redes
F.L. Rutgers
295 woorden
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 10

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 10

4werkkring, dien geheelen arbeid te blijven beheerschen, zoodat nooit het een voor het ander werd terzijde gesteld, maar aan ieder deel steeds gegeven werd wat naar evenredigheid daaraan toekwam. En nu was van dien arbeid zijne ambtelijke werkzaamheid natuurlijk de hoofdzaak, en zijne bemo ...

20 oktober 1898
Rectorale redes
F.L. Rutgers
351 woorden
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 32

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 32

26 goedkeuren, of ook ondersteld werd dat men op den duur zich daarbij zou neerleggen. Zonder twijfel waren onder de Gereformeerden ook wel leidslieden, die eene andere beschouwing huldigden; die met Bullinger, Zwingli's opvolger, tegenover Lutherschen het hoog houden van het ideaal der katholici ...

20 oktober 1898
Rectorale redes
F.L. Rutgers
321 woorden
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 11

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 11

5 digheid die minder aangenaam was. Zelf had hij bij uitnemendheid die fijne beschaving, die hem in het dagelijksch verkeer als het ware ingaf wat een ander aangenaam zijn kon, en die hem dan aandreef om daaraan allereerst te denken 14). Maar dat vond hij niet bij het meerendeel onzer landgenoote ...

20 oktober 1898
Rectorale redes
F.L. Rutgers
286 woorden
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 24

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 24

18 Reeds ter wille van de handelsbelangen, die hier op den voorgrond stonden, kon de Inquisitie niet veel steun vinden bij de plaatselijke overheden. 5S). En hoe zou er dan afdoend toezicht geoefend zijn, b. v. in eene stad als Antwerpen, die tot op Alva's komst zelfs geen inquisiteur binnen hare ...

20 oktober 1898
Rectorale redes
F.L. Rutgers
334 woorden
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 12

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 12

6/slacht door hemzelven is uitgeoefend, moeten hier dus buiten aanmerking blijven alle landgenooten, van wie zulke aanraking niet bekend is, ook al waren zij terzelfder tijd zijne geestverwanten; mannen als b. v. Andreas Hyperius 16) of Hermanus Moded 17), om nu uit de groote menigt ...

20 oktober 1898
Rectorale redes
F.L. Rutgers
338 woorden
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 33

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 33

27zin ging, vóór hun tijd wegliepen, of die, omdat hunnes inziens de dienst voor het leven was, na hun tijd wilden blijven zitten; en gemeenteleden, die eigenlijk zelven het bestuur wilden in handen hebben, en die, als hun dat niet gelukte, zich aan de gemeente onttrokken, of wel aanleidin ...

20 oktober 1898
Rectorale redes
F.L. Rutgers
344 woorden
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 13

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 13

7 Libertijnsche hoofdmannen Q u i n t i n en A n t o i n e P o c q u e s (of Pecquet), beiden uit Henegouwen, waarvan de eerste in 1534 tegelijk met Calvijn te Parijs was, en de andere 8 jaren later in Geneve 22). En met Nederlandsche Anabaptisten heeft hij nog veel meer te doen gehad: te Geneve, ...

20 oktober 1898
Rectorale redes
F.L. Rutgers
398 woorden
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 25

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 25

19 afschrift dat kon circuleeren, en daarna, ter verspreiding door geheel Vlaanderen, in meer dan 200 gedrukte exemplaren 62). In denzelfden brief, waarin hij dit aan Calvijn mededeelde, schreef hij ook over de ontvangst bij de Vlaamsche broeders, die tegen de verlangde beslistheid nog al bezware ...

20 oktober 1898
Rectorale redes
F.L. Rutgers
324 woorden
van 66