GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
G. R. K.
Geloofsspanning.

Geloofsspanning.

Jericho, de eerste stad over den Jordaan, wordt doior den Heere aan Zijn volk gegeven. Zonder strijd. Door het geloof vallen de muren.Straks 'zullen Israels duizenden keer op keer den harden strijd inioeten verduren. Dan > \'-ordt leger tegen leger gesteld. Wapen tegen wapen. Plan tegen ...

29 juli 1921
De Reformatie
G. R. K.
470 woorden
„En sprak van Hem "

„En sprak van Hem "

Hoewel de voorstelling in 'den tenipel op een der bladzijden van het Nieuwe Testament wo'rdt verhaald, behooren zoowel het feit zelve, als allen, die er van Crod een plaats in ontvingen nog tot het Oude Testament. In 'de volheid, des tijds heeft Go-d Zijnen Zoon uitgezonden, geworden onder de wet ...

8 januari 1926
De Reformatie
G. R. K.
472 woorden
Lofzang en stilheid.

Lofzang en stilheid.

Naar dien inhomd te oordeelen, is de vijf en zestigste psalm voor het eerst gezongen als danklied na een periode vaai aagstwekkende droogte, Idoor welke menisch en dier tein plaat met ondergang wefden bedreigd.Toen gaf •'de Heere op' het gebed van Zijn volk uitkomst.Hij zelf heeft h ...

28 januari 1921
De Reformatie
G. R. K.
636 woorden
Tweeërlei aanraking.

Tweeërlei aanraking.

Het is druk, en vol op den yffeig.Juilst is er JaïruB, de biekènide overste det isynagoge, tot dien Heiland gekomen om' hulp voor zijn stervend dochtertje.En Jezus gaat met den angstigen vader mee. Dat is het nu juist, waar de volksmassa op heeft gehoopt... .getuige te zijn van ééii ...

14 januari 1921
De Reformatie
G. R. K.
719 woorden
Vernieuwde levensbouw.

Vernieuwde levensbouw.

De wervelwind van Gods gerichten is over Jeruzalem komen aanstormen, toen Babel's koning zijn legerbenden beval dat Jeruzalem te nemen, te plunderen, te verwoesten en zijn inwoners weg te voeren als ballingen naar een vreemd land. Jeruzalem werd gebroken, afgebroken. Maar voor dat gebroken Jeruza ...

18 september 1925
De Reformatie
G. R. K.
729 woorden
Nijd en twistgieriobeid.

Nijd en twistgieriobeid.

De zendbrief van Jakobus brengt naar den viril van Go4 een eigen klank in de woindedijke symphonie van Zijn Woord.Hier is bet Spreukenboek v'aii het Nieuwe Testament, het boek der pi-a^tósche levenswijsheid, der geheiligde levenskunst voor de gemeente van Christus.Het Woord van God ...

22 januari 1926
De Reformatie
G. R. K.
733 woorden
Kind worden.

Kind worden.

Jezus' discipelen hebben op weg wat met elkander gehad. Ze wa: ren het niet met elkander eens. Ze hadden verschil van opinie. En als ze nu met den Heiland in Kapernaüm zijn aangekomen, ergens binnenshuis, zijn hun gesprekken wel gestaakt, maar de sfeer van oneenigheid hangt nog om hen heen. En op ...

4 september 1925
De Reformatie
G. R. K.
735 woorden
Eerst de bruiioft, dan de tempel.

Eerst de bruiioft, dan de tempel.

Het blijve altijd de aandacht trekken, dat Jezus Zijn eerste Mes, ^iasteeken verricht heeft op een bruiloft.Nauwelijks is Hij van Zijn v/egbereider tot Zijn openlijken Messiasarbeid ingeleid. Pas is de Heilige Geest in duivengedaante op Hem nedergedaald en werd over Hem de stem des Vaders ...

7 januari 1921
De Reformatie
G. R. K.
736 woorden
Een gedurig gebed.

Een gedurig gebed.

De Heilige Geest, die op Pinksteren kwam woning maken in de gemeente des Heeren, is de Geest der genade en'der gebeden.Ja de Geest der gebeden!De krachtige gebedsdrang, welke het leven van de jonge kerk van Christus omhoog stuwde, was van bovenmenschelijken oorsprong.Hier was ...

29 januari 1926
De Reformatie
G. R. K.
754 woorden
Niet kind blijven.

Niet kind blijven.

De apostel Paulus past in het besluit, van het hoofdstuk der liefde de wet der natuurlijke levensontplooiing toe' op de gemeente van Christus in haar geestelijken levensgang.Het leven uit Christus was daar in Corintlie ontwaakt. De buitengewone geestesgaven, welke na het groote Pinksteren ...

11 september 1925
De Reformatie
G. R. K.
764 woorden
van 3