GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
G. R. K.
Tweeërlei aanraking.

Tweeërlei aanraking.

Het is druk, en vol op den yffeig.Juilst is er JaïruB, de biekènide overste det isynagoge, tot dien Heiland gekomen om' hulp voor zijn stervend dochtertje.En Jezus gaat met den angstigen vader mee. Dat is het nu juist, waar de volksmassa op heeft gehoopt... .getuige te zijn van ééii ...

14 januari 1921
De Reformatie
G. R. K.
719 woorden
In eigen taal.

In eigen taal.

Dat zegt 'diiei hoofdman o-ror honderd uit Eap.ernaüm. Kort tevoren is, gelijk uit het slot van. Jo-hannes' vier'de hoofdstuk Mijbt, uit dalzelfd© Ka-" piemaüm die koninklijke hoveling naar Kana gereisd om van feus genezing te vragen vooï zijn doodziekten jong'en.Toen höelt die vaid ...

21 januari 1921
De Reformatie
G. R. K.
916 woorden
„Keert weder”.

„Keert weder”.

In Naomi’s hart leeft en werkt wat er ook' omtrent h|a, ar verleden en omtrent 'haar k'leingeloof en haar eigenvnlligheid in dat verleden mag te zeggen zijn, de vreeze des Heeren.Waar die waarachtige 'godsvrucht van binnen leeft en van hinnen werkt, doordringt zte het leven, leeft 'ze ook ...

26 januari 1923
De Reformatie
G. R. K.
919 woorden
Het onbegrepene.

Het onbegrepene.

Reeds bij Zijn eerste optreden in Jeruzalem heeft, Jezus in de tempelreimgin, g het conflict aangedurfd met heel de madht van liet veruitwendigde, ontheiligde Joodsche leven.Het staat nu reeds "vast, dat Hij de machthebbers tegen zich krijgt. Ze zullen het er met bij laten. Dat kan niet on ...

12 januari 1923
De Reformatie
G. R. K.
1049 woorden
„Ziende hunne gedachten".

„Ziende hunne gedachten".

Zal onze belijdenis, dat Jezus' verkeer onder ons één groot lijden voor Hem is geweest, van oogenblik tot oogenblik, gedurende den ganschen tijd' Zijns levens op de aarde, persoonlijk zielsbezit voor ons worden, dan moeten we in de beschoirwing van Zijn leven niet bij het uitwendige blijven staan ...

18 januari 1924
De Reformatie
G. R. K.
913 woorden
Dit weet ik.

Dit weet ik.

We stonden deze week op den drempel, in de poort van het niBuwe jaar. Een nieuw brok levensweg" ligt voor ons open. IVat zal het ook nu zijn? Wat zullen we er op ontmoeten? Hóe zal het gaan met u, met uw gezin, met uw bedrijf, met uw maatschappij, met uw kerk, met uw volk, met uw wereld? W ...

4 januari 1924
De Reformatie
G. R. K.
794 woorden
Beroepszonden.

Beroepszonden.

Johannes de Dooper en dan Jezus.Zóó komt het koninkrijk der hemelen negentien eeuwen geleden tot het Israëlietische leven. Zóó komt het nog. Zóó komt het altijd en overal.We moeten het evangelie niet ontzenuwen door aan Johannes den Dooper alleen historische beteekenis toe te schrij ...

11 januari 1924
De Reformatie
G. R. K.
828 woorden
De timmerman.

De timmerman.

Er kaïï soms onder o-ns een aarzeling zijn om van de menschheid van onzen Heiland te spreken en dat menschelijk' leven in te denken. Deze aarzeling is te verstaan.We hebben hooren roepen van vrijzinnigen kant: de ware, werkelijke Jezus is slechts mensch geweest, uit de aarde aardsch. Zijn ...

25 januari 1924
De Reformatie
G. R. K.
1163 woorden
Eigen kracht.

Eigen kracht.

Er is een forsf; h aanpakkdf-^Si'het leven, een hunkeren-om zicslaii, 5i|^i3'tsSëi moeilijkheden heen een weg te banen.Het is E||E^3y'Oorreclit van onze jonge menschen, i.lat zé m-ètjpüi3t kleurrijke idealen het leven tegemoetgaan é^.5^1-|ié toekomst kunnen droomen mot den blos der' 'spann ...

22 augustus 1924
De Reformatie
G. R. K.
1166 woorden
Krachtsvernieuwing.

Krachtsvernieuwing.

Het kan en het mag ons oog boeien, als we ze zien in hun kloeken durf, in hun krachtigen aanpak, in hun vlammend enüiousiasme, jonge menschen, die hun spieren spannen voor den levensloop.Maar het echte, het bllijvende is dat toch niet. W.ant dit is juist de eigen aard van all© natuurlijke ...

5 september 1924
De Reformatie
G. R. K.
1015 woorden
van 3