GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
G. R. K.
Tweeërlei aanraking.

Tweeërlei aanraking.

Het is druk, en vol op den yffeig.Juilst is er JaïruB, de biekènide overste det isynagoge, tot dien Heiland gekomen om' hulp voor zijn stervend dochtertje.En Jezus gaat met den angstigen vader mee. Dat is het nu juist, waar de volksmassa op heeft gehoopt... .getuige te zijn van ééii ...

De Reformatie
G. R. K.
769 woorden
In eigen taal.

In eigen taal.

Dat zegt 'diiei hoofdman o-ror honderd uit Eap.ernaüm. Kort tevoren is, gelijk uit het slot van. Jo-hannes' vier'de hoofdstuk Mijbt, uit dalzelfd© Ka-" piemaüm die koninklijke hoveling naar Kana gereisd om van feus genezing te vragen vooï zijn doodziekten jong'en.Toen höelt die vaid ...

De Reformatie
G. R. K.
985 woorden
„Keert weder”.

„Keert weder”.

In Naomi’s hart leeft en werkt wat er ook' omtrent h|a, ar verleden en omtrent 'haar k'leingeloof en haar eigenvnlligheid in dat verleden mag te zeggen zijn, de vreeze des Heeren.Waar die waarachtige 'godsvrucht van binnen leeft en van hinnen werkt, doordringt zte het leven, leeft 'ze ook ...

De Reformatie
G. R. K.
954 woorden
Het onbegrepene.

Het onbegrepene.

Reeds bij Zijn eerste optreden in Jeruzalem heeft, Jezus in de tempelreimgin, g het conflict aangedurfd met heel de madht van liet veruitwendigde, ontheiligde Joodsche leven.Het staat nu reeds "vast, dat Hij de machthebbers tegen zich krijgt. Ze zullen het er met bij laten. Dat kan niet on ...

De Reformatie
G. R. K.
1100 woorden
Kind worden.

Kind worden.

Jezus' discipelen hebben op weg wat met elkander gehad. Ze wa: ren het niet met elkander eens. Ze hadden verschil van opinie. En als ze nu met den Heiland in Kapernaüm zijn aangekomen, ergens binnenshuis, zijn hun gesprekken wel gestaakt, maar de sfeer van oneenigheid hangt nog om hen heen. En op ...

De Reformatie
G. R. K.
762 woorden
Niet kind blijven.

Niet kind blijven.

De apostel Paulus past in het besluit, van het hoofdstuk der liefde de wet der natuurlijke levensontplooiing toe' op de gemeente van Christus in haar geestelijken levensgang.Het leven uit Christus was daar in Corintlie ontwaakt. De buitengewone geestesgaven, welke na het groote Pinksteren ...

De Reformatie
G. R. K.
789 woorden
Vernieuwde levenskijk.

Vernieuwde levenskijk.

Wanneer de Heere aan het in den storm Yan goddelijk gericht verwoeste Jeruzalem vernieuwden leTensbouw toezegt, , belooft Hij' Zijn volk óók vernieuwd levensuitzicht door kristallijtaen vensters en robijnen poorten.Glasvensters zijn hier de kijkgaten in de muren van een oostersch huis O'f ...

De Reformatie
G. R. K.
901 woorden
Vernieuwde levensbouw.

Vernieuwde levensbouw.

De wervelwind van Gods gerichten is over Jeruzalem komen aanstormen, toen Babel's koning zijn legerbenden beval dat Jeruzalem te nemen, te plunderen, te verwoesten en zijn inwoners weg te voeren als ballingen naar een vreemd land. Jeruzalem werd gebroken, afgebroken. Maar voor dat gebroken Jeruza ...

De Reformatie
G. R. K.
746 woorden
„En sprak van Hem "

„En sprak van Hem "

Hoewel de voorstelling in 'den tenipel op een der bladzijden van het Nieuwe Testament wo'rdt verhaald, behooren zoowel het feit zelve, als allen, die er van Crod een plaats in ontvingen nog tot het Oude Testament. In 'de volheid, des tijds heeft Go-d Zijnen Zoon uitgezonden, geworden onder de wet ...

De Reformatie
G. R. K.
491 woorden
Nijd en twistgieriobeid.

Nijd en twistgieriobeid.

De zendbrief van Jakobus brengt naar den viril van Go4 een eigen klank in de woindedijke symphonie van Zijn Woord.Hier is bet Spreukenboek v'aii het Nieuwe Testament, het boek der pi-a^tósche levenswijsheid, der geheiligde levenskunst voor de gemeente van Christus.Het Woord van God ...

De Reformatie
G. R. K.
761 woorden
van 3