GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1888-01-22
Voor de vernedering.

Voor de vernedering.

VEERTIENOE ZONDAGAGSAFDEELING. III. En Maria zeide tot den engel: oe zal dat wezen, dewijl ik geenen man beken? En de engel, antwoordende, zeide tot haar: e Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u oversch ...

De Heraut
KUYPER.
2572 woorden
Gelijk we een vorig

Gelijk we een vorig

Gelijk we een vorig maal reeds mededeelden, ontvingen we van den heer Mr, F. Graaf van Bylandt, te 's-Gravenhage, namens het bestuur van de Nederlandsche afdeeling der Evangelische Alliantie een uitvoerig stuk, dat destijds geen plaats kon vinden.Hoewel het ook nu amper gaat, willen we het ...

De Heraut
T. V. BYLANDT.
1961 woorden
„En vielen op hun aangezichten.”

„En vielen op hun aangezichten.”

Want een vuur ging uit van het aangezicht des HEBBEN, en verteerde op het altaar het brandoffer, en het vet. Als het gansche volk dit zag, zoo juichten zij, en vielen op hunne aangezicliten. Lev. 9 : 24. Onder ons komt het bijna niet voor, dat een man of vrouw werk ...

De Heraut
KUVPER.
1293 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Zelden houden we ons \ifL\gvat\.personalia. Er is in al ons jubileeren en gedenken en herdenken, vaak zoo weinig gedacht aan den eenigen Herder en zoo overveel aan het men schenkind.Toch behoeft ons dit niet te beletten onderstaande herinnering uit Z'd'ZS'ö/over te nemen.Woensdag a. ...

De Heraut
KUYPER.
1123 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Doof en blind.( Vervolg.)Het zelf. vormen van woorden was natuurlijk voor Laura een zaak van het hoogste belang. Om 't haar makkelijk te maken, liet Dr. Howe een plank vervaardigen als bij ons de letterkast, en nu kreeg Laura metalen letters om daarmee woorden te maken. Dat ging uit ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1101 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

De Gereformeerde grondslag dezer stichting is zeker oorzaak, dat zij nog niet algemeen die mate van'hartelijke instemming heeft ontmoet, welke haar deel zou zijn geweest, wanneer zij op ruimere basis ware gesticht. Aan den eenen kant is dit voor het osgenblik zeer zeker te betreuren. Wie zou bijv ...

De Heraut
928 woorden
Opgave van Gereformeerde kerken.

Opgave van Gereformeerde kerken.

waarin teiigevolfe van het conflict van 18S6 de reformatte in de kerhregeerin^ g'^lieel ot gedeeltelijk tot stand kwam. Daar de heer Van Alphen in zijn Kerkelijk Handboek wel een loflijke poging heeft gewaagd, om ook te doen uitkomen welke kerken reeds met de refor ...

De Heraut
KUYPER.
839 woorden
Ook op hetgeen

Ook op hetgeen

Ook op hetgeen Ds, Beuker in De Vrije Kerk over den ketterdoop schreef, zouden we terugkomen.Ds. Beukers gevoelen deelen we geheel en zonder voorbehoud, gelijk hij het in dit stuk uiteenzette, en alle voorstelling van Ds. Beuker, alsof wij iets anders bedoeld hadden, berust op misverstand. ...

De Heraut
837 woorden
Niet onbelangrijk is

Niet onbelangrijk is

Niet onbelangrijk is de opmerking van N. J. E. in De Roeper, naar aanleiding van het geschil dat over den ketterdoop rees.De doop, zoo zegt hij zeer terecht, is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Nu was ook Ismaël besneden, en wierd voorts besneden elk Arabier. Zoo zou dus naar uw vo ...

De Heraut
792 woorden
Het calvinistisch karakter van den heidelbergschen Catechismus,

Het calvinistisch karakter van den heidelbergschen Catechismus,

Dr. A. ZAHN.Hoe noemt de Heilige Schrift anders de ware geloovigen? De uitverkorenen. Waarom worden zij uitverkorenen genoemd ? Omdat God hen van eeuwigheid af verkoren heeft tot zaligheid (Efeze 1 : 4 enz. zijn onomstootelijke bewijzen voor de verkiezing). Heeft dan God hierbij gezien op ...

De Heraut
Dr. A. ZAHN.
DE GAAY FORTMAN.
729 woorden
van 3