GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-01-11
Van het heilig Avondmaal.

Van het heilig Avondmaal.

ZOXDAGSAFDEELI.\G XXIx' En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het, en gaf het hun, zeggende: at is raijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; _ doet dat tot mijne gedachtenis. Lukas 22 : 19. V. Zoo gaat er dan in ...

De Heraut
KUYPER.
3022 woorden
Om het hoog belang der zaak dient

Om het hoog belang der zaak dient

Om het hoog belang der zaak dient nog met een enkel woord teruggekomen op het Hypnotisme.In de eerste plaats om te wijzen op een getuigenis, dat door dit hypnotisme tegen het ongeloof wordt afgelegd.Lange jaren toch was het bijna regel, dat men onder de mannen van wetenschap den spo ...

De Heraut
1666 woorden
„Leef! Ja, Ik Zeide tot u in uwen bloede: Leef!”

„Leef! Ja, Ik Zeide tot u in uwen bloede: Leef!”

Als Ik bij u voorbijging, zoo zag Ik u, vertreden zijnde in uwen bloede, en Ik zeide tot u in uwen bloede: eef, ja Ik zeide tot u in uwen bloede: eef! (Ezech. 16 : 6.)Van den Doop gaat het naar het Avondmaal.Als er een kindeke geboren is, maakt men het lauwe water in het bekken gere ...

De Heraut
KUYPER.
1555 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Door vergissing kwam in het bericht der Class. Extr. der Ned. Ger. kerken uit Brabant en Limburg een onjuistheid in.Niet „eiken Zondag" heeft Ds. Smith de kerken der Classes te dienen; maar éénmaal in elke maand elke kerk. Verscheiden Zondagen zijn dus alsnog onbezet, dewijl twee kerken éé ...

De Heraut
J. H. FERINGA
C. A. VAN DIS LZN.
J. DE JONG
1301 woorden
De martelaren.

De martelaren.

XXXIII. CORIVELIS H4L£WLr.V eit HËSMIN JAWSK. In de kerk van Antwerpen bleef de vervolging aanhouden, ofschoon de vervolgers beefden en sidderden voor de gevolgen er van, wetende dat het volk meer op de hand van de belijders der waar ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1175 woorden
Zending.

Zending.

BIJ WOORDEN, DADEN. Wanneer we de jaarboeken der vroegere Zending opslaan, dan blgkt duidelijk dat er niet alleen toen reeds Zendingsredenen zijn f.ehouden die nu nog volkomen zouden kunnen dienen, maar ook dat men het niet bij woorden liet, maar. dat zelfs de over ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1079 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Ik was Wind; nu zie ik. Een twintigtal jaren geleden kwam een predikant met zijn echtgenoot te wonen in een kleine gemeente, dicht bij de zeekust.De dominee en zijn vrouw wenschten nl» tuurhjk gaarne al de leden der gemeente te kennen, waarom zij al spoedig ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
998 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.De Heere gaf in deze week weer rgke stoffe tot verheuging. Immers, den 6en dezer had voor de derde maal een publieke promotie plaats, tevens de eerste in de godgeleerdheid; en wel van den heer H. H.Kuyper, den oudsten zoon van onzen Hoogleeraar. Het was een kostelyke sam ...

De Heraut
880 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Ditmaal vestigen we de aandacht op een schets van ons kerkelijk leven sinds 1816, voorkomende in de Soerabaya-cotirant van 25 November.We lezen daar: Op staatkundig en religieus gebied openbaarde zich een merkwaardige strooming des geestes.Door onze eerste constitutie van 179 ...

De Heraut
KUYPER
720 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Buitenland. verloop der hofpredik er-C r i s i s.Ging er een jubel op in het kamp derDuitsche liberalen, toen de hofpredikers Stöcker en Kogel aan den Duitschen keizer hun ontslag vraagden en verkregen, die toon is niet weinig gedempt, nu Kritzinger lot superintendent en Dr. v. Hase tot pl ...

De Heraut
WINCKEL.
641 woorden
van 4