GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1910-09-25
Reeds te lang

Reeds te lang

Reeds te lang zijn we in gebreke gebleven ie aandacht te vestigen op het Christelijk Comité voor Indië, dat verieders jaar te Amsterdam werd opgericht en ten doel aeeft de cultiveering van Indië in christelijken ^eest. Het wil dit inzonderheid doen ioor voorlichting te geven aan christelijke jong ...

De Heraut
438 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Daitschland. Ds hoogleeraar Dr. P. Tschac kert heeft een dik boek uitgegeven over het „ontstaan van de Luthersche en Gereformeerde Kerkleer" (Göïtingen 1910, bij Vandenhoek en Ruprecht).De hoogleeraar Hêrnack heeft eens uitgesproken, dat de dogmengeschiedenis in den arbeid van Luther een e ...

De Heraut
413 woorden
Het roepen om

Het roepen om

Het roepen om vrouwenkiesrecht ook in de kerk geeft soms den indruk, alsof de vrouwen metterdaad tuk zouden zijn op iiet voorrecht om aan de kerkelijke verkiezingen deel te nemen.Men spreekt dan van de arme vertrapte vrouw, die eeuwenlang van haar wettige rechten beroofd is geweest en dors ...

De Heraut
298 woorden
MATTH. HENRY

MATTH. HENRY

3^^ Thans isOompleet versclienenhet EERSTE DEEL(Matiheus—Markus—Lukas)VAN DEletterlijke en Practioale Verklaring van het Nieuwe TestamentDOOROPNIEUW UIT HET ENGELSCH VERTAALD.VERMEERDERD MET EEN VOORREDE VANDr. H. BAVINCKDit ee ...

De Heraut
290 woorden
HET LAND MIJNER VADEREN

HET LAND MIJNER VADEREN

R Mr. W. SWïTTERS, F. J. BOLT.M Land mijner Vaderenof een Reis door Egypte en Palestinadojr F. Lion Cachet, is een der mooiste boeken viQ dien begaafden schrijver, Ea dit drukt de tittl zelf wel uit, want wat is mooier dan een reisbe.schTijvipg? en bovendien welke kan mooier ...

De Heraut
269 woorden
De pas gepubliceerde

De pas gepubliceerde

De pas gepubliceerde statistiek van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika geeft in het eerste deel een overzicht van den toestand der verschillende kerken, volgens de opgave van het jaar 1906. Uitvoerig wordt hierin vermeld, hoe groot het aantal leden en avondmaalgangers is, welke bezittingen el ...

De Heraut
201 woorden
VAN GOLGOTHA NAAR JERUZALEM

VAN GOLGOTHA NAAR JERUZALEM

Land Vaderen"Bij J. H. KOK te Kampenverscheen thans compleet: VAN GOLGOTHA NAAR lERUZALEnPASCHEN - HEMELVAART PINKSTERENDOORP. BIESTERVELD, in leven Hoogleeraar a. d. V. UniversiteitENDr. B. WIELENGA, v.d m te Arnhem480 ...

De Heraut
125 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden trof onze Gemeente een zware slag, doordat het den Heere behaagde zeer onverwachts uit haar midden weg te nemen onzen geliefden BroederWILLEM FREDERIK GAASBEEK, in den ouderdotu van bijna 70 jaren, Ouderling der Geref. Élerk alhier.Slechts eenige maanden mocht hij als zoodanig ...

De Heraut
121 woorden
NIEUWE BOEKEN

NIEUWE BOEKEN

BOEEVilKOllPIiG.Da Boekhsndekar H. A- VATST BOTTENBURG, Bloema; racht 45, Amsterdam, zal van Maandag 3 October tot Donderdag 6 Oct.a. S, telkens des a'ronds 6I/2 uur, publiek verkoopen: DE ltIBL.IOTllEK.EMvan wijlen de WclEerw. Z.Gel. Heeren: L. V. d. VAL ...

De Heraut
118 woorden
Nederlandsche Bank Voor Zuid-afrika

Nederlandsche Bank Voor Zuid-afrika

NederlandsGhe Bank voor Zuid-Afrika, gevestigd te Amsterdam, Keizersgracht 389, Btlkantoor te liondon, 2. Great Winchesterstreet E. C.Hoofdagentschap te PRETOEIi.Agentschappen te KAAPSTAD, BLOEnFOHTEIN. I0HAHHESBÜR6, POTCHEPSTBOOB, WITBANK en PBEIIEB OlINE. ...

De Heraut
101 woorden
van 4