GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1910-09-25
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

G. WEISZ & C»Commissionairs in Effecten, WESIEKMARKT JVo, 21AMSTERDAM. ...

De Heraut
9 woorden
Do Administratie van „De Herant", Amsterdam,

Do Administratie van „De Herant", Amsterdam,

GeabonneerdeH op DE HERAUT wordt beleefd verzoekt, de abonnementsgelden over het kwartaal, eindigende 30 Sept., ten bedrage van f 1.20, per postzvissel over te maken, welken men gelieve te adresseeren aanDe aJbonnementsprijs f 1.SO per kwartaal. van De Heraut isInteekenaren op het p ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
81 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Voor de vele bewijzen van deelneming, ont vangen bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader, den Heer CORNELIS PIETERS, betuigen wij onzen hartelijken dank. Wed. C. PIETERS-SCHAAP. J. PIETERS. C. Tj. PIETERS.Amsterdam, 33 September 1910. ...

De Heraut
36 woorden
TWENTSCHEBANKVEREENIGING

TWENTSCHEBANKVEREENIGING

Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon aan Tubercuioselijderi.Sanatorium „SONSETANCK" te Harderwijk.Voor afbetaling dtr stichiingskosten van het Hoofdgebouw en voor den bouw eener woning voor den Geneesheer-Directeur is nog bOUWkapitaal noodig.4 % obligatiën groot /500 en /lO ...

De Heraut
64 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden trof onze Gemeente een zware slag, doordat het den Heere behaagde zeer onverwachts uit haar midden weg te nemen onzen geliefden BroederWILLEM FREDERIK GAASBEEK, in den ouderdotu van bijna 70 jaren, Ouderling der Geref. Élerk alhier.Slechts eenige maanden mocht hij als zoodanig ...

De Heraut
121 woorden
„Door het Geloof”

„Door het Geloof”

Bij J. H. KOK ie KAMPENverscheenheden: „Door het Geloof'Een t-waalftal ppedlRatïën o-ver Hebreen XI.doorC. VAN PMOOSDl.Royaalformaat.Prija f l.-éO. -; - Geb. f l.QO.In eiken Boekh. ter inzage. ...

De Heraut
35 woorden
Familieberichten

Familieberichten

GETROUWD : S. J. SEEFATENH. A. C. E. BROUWER, ie, mede namens wederzijdscbe familie, dank etuigen voor de dezer dagen ontvangen blijken van belangstelling.Berg en Dal, 22 Sept. 1910, (bij Nijmegen).De Heer en MevrouwVAN SCHELVEN—VAN LÖBEN SELSeven ...

De Heraut
46 woorden
Nederlandsche Bank Voor Zuid-afrika

Nederlandsche Bank Voor Zuid-afrika

NederlandsGhe Bank voor Zuid-Afrika, gevestigd te Amsterdam, Keizersgracht 389, Btlkantoor te liondon, 2. Great Winchesterstreet E. C.Hoofdagentschap te PRETOEIi.Agentschappen te KAAPSTAD, BLOEnFOHTEIN. I0HAHHESBÜR6, POTCHEPSTBOOB, WITBANK en PBEIIEB OlINE. ...

De Heraut
101 woorden
Ds.N.Y.VAN GOOR

Ds.N.Y.VAN GOOR

, VERSCHENEIf: DE BELIIDENIS DES GELOOFS, TOEGELICHT DOORD§. M. Y. VÜH GOOR, — v. D. M. TE GRONINGEN —350 bladzijden, royaal formaat, compres gedrukt met duidelijke letter. : -: Pri s ingen. ƒ2.40. - Oeb. /2.90.Deze verklaring oneer belijden ...

De Heraut
65 woorden
J.J.KOK te Kampen

J.J.KOK te Kampen

Dr. A. KTIYPEB'8Goedkoope Volksuitgaven.FraotijkderGodLzallffbeïd 46 Bij'belstudiën.Datde genadeparttoullerIs.Hetbell in ons.40 Bijbelstudiën.48 Bijbelstudiin, Honig uit den Rotssteen, De leer der ...

De Heraut
55 woorden
van 4