GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1910-09-25
De pas gepubliceerde

De pas gepubliceerde

De pas gepubliceerde statistiek van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika geeft in het eerste deel een overzicht van den toestand der verschillende kerken, volgens de opgave van het jaar 1906. Uitvoerig wordt hierin vermeld, hoe groot het aantal leden en avondmaalgangers is, welke bezittingen el ...

De Heraut
201 woorden
„Zal een zaag pochen tegen dien die ze trekt.”

„Zal een zaag pochen tegen dien die ze trekt.”

Zal eene bijl zich beroemen tegen dien, die daarmede houwt ? Zal eene zaag pochen tegen dien, die ze ' trekt ? Alsof een staf bewoog degenen, die hem opheffen ! Als men eenen stok opheft, is het geen hout.' Jesaja lo : 15. De vergelijking van een heirschare van kri ...

De Heraut
1683 woorden
Ook in de Roomsche

Ook in de Roomsche

Ook in de Roomsche Kerk trekt het vraagstuk, hoe de Kerk in de groote steden de volksmassa's voor verwildering zal bewaren, de aandacht.In De Tijd van \6 Sept. wordt er dit van gezegd: Onlaogs werd in Be Studiin een overzicht gegeven van eenige volkrijke Pawochiën der groote steden ...

De Heraut
515 woorden
De spreker begon met

De spreker begon met

Amsterdam, 23 September 1910.Woensdag 21 September z^n de colleges aan de Vr^e Universiteit weder geopen(J met een keurige toespraak door den prorector Prof. Geesink, die tot thema had Ons Academisch leven, dat eerst naar zijn eigenaardigheid werd geteekend, terwijl daarna tegen verbasteri ...

De Heraut
928 woorden
Pro hege.

Pro hege.

DERDE REEKS. (Zesde gedeelte). Het Koaingscbap van Christus en de Wetenschap. IX, DE VERBORGENHEDEN, (3) Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren vero ...

De Heraut
3456 woorden
Reeds te lang

Reeds te lang

Reeds te lang zijn we in gebreke gebleven ie aandacht te vestigen op het Christelijk Comité voor Indië, dat verieders jaar te Amsterdam werd opgericht en ten doel aeeft de cultiveering van Indië in christelijken ^eest. Het wil dit inzonderheid doen ioor voorlichting te geven aan christelijke jong ...

De Heraut
438 woorden
Het roepen om

Het roepen om

Het roepen om vrouwenkiesrecht ook in de kerk geeft soms den indruk, alsof de vrouwen metterdaad tuk zouden zijn op iiet voorrecht om aan de kerkelijke verkiezingen deel te nemen.Men spreekt dan van de arme vertrapte vrouw, die eeuwenlang van haar wettige rechten beroofd is geweest en dors ...

De Heraut
298 woorden
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

G. WEISZ & C»Commissionairs in Effecten, WESIEKMARKT JVo, 21AMSTERDAM. ...

De Heraut
9 woorden
Do Administratie van „De Herant", Amsterdam,

Do Administratie van „De Herant", Amsterdam,

GeabonneerdeH op DE HERAUT wordt beleefd verzoekt, de abonnementsgelden over het kwartaal, eindigende 30 Sept., ten bedrage van f 1.20, per postzvissel over te maken, welken men gelieve te adresseeren aanDe aJbonnementsprijs f 1.SO per kwartaal. van De Heraut isInteekenaren op het p ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
81 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Voor de vele bewijzen van deelneming, ont vangen bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader, den Heer CORNELIS PIETERS, betuigen wij onzen hartelijken dank. Wed. C. PIETERS-SCHAAP. J. PIETERS. C. Tj. PIETERS.Amsterdam, 33 September 1910. ...

De Heraut
36 woorden
van 4