GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1910-09-25
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

rWed. P. ViN EUK k ZONEBLoof dllcaiitoor: Bijkantoreii: AMSTERDAM, Damrak 60.AMSTERDAM, Dam lB-15-17.HILVERSUM, Langestraat 65.HAARLEM, Kruisweg 69.ROTTERDAM, Zuidblaak 62, bij het Postkantoor.DORDRECHT, Wijnstraat, hoek Wijnbrugsteeg ...

De Heraut
58 woorden
TWENTSCHEBANKVEREENIGING

TWENTSCHEBANKVEREENIGING

Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon aan Tubercuioselijderi.Sanatorium „SONSETANCK" te Harderwijk.Voor afbetaling dtr stichiingskosten van het Hoofdgebouw en voor den bouw eener woning voor den Geneesheer-Directeur is nog bOUWkapitaal noodig.4 % obligatiën groot /500 en /lO ...

De Heraut
64 woorden
Ds.N.Y.VAN GOOR

Ds.N.Y.VAN GOOR

, VERSCHENEIf: DE BELIIDENIS DES GELOOFS, TOEGELICHT DOORD§. M. Y. VÜH GOOR, — v. D. M. TE GRONINGEN —350 bladzijden, royaal formaat, compres gedrukt met duidelijke letter. : -: Pri s ingen. ƒ2.40. - Oeb. /2.90.Deze verklaring oneer belijden ...

De Heraut
65 woorden
Do Administratie van „De Herant", Amsterdam,

Do Administratie van „De Herant", Amsterdam,

GeabonneerdeH op DE HERAUT wordt beleefd verzoekt, de abonnementsgelden over het kwartaal, eindigende 30 Sept., ten bedrage van f 1.20, per postzvissel over te maken, welken men gelieve te adresseeren aanDe aJbonnementsprijs f 1.SO per kwartaal. van De Heraut isInteekenaren op het p ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
81 woorden
VADER en MOEDER

VADER en MOEDER

Wegens verleend eervol ontslag aan de tegenwoordige titularissen, tengevolge vati gevorderden leeftijd, roept het Bestuur van Het Prov.Ger. Weeshuis te MIDDELHABNIStegen i April 1911 bij deie gegadigden op voot de betrekking vanVADER en MOEDERaan gemelde stichting, waa ...

De Heraut
96 woorden
Groningsche Hypotheekbank voor Nederland,

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland,

ttroQmgscHe Bypotheekbaok voor iederlaolTelephoonIntercOBacnanaal Mo. OÏA.Maatschappelflk Kapitaal ƒ1, 000, 000.Uitstaand bedrag aan Hypotheken op 31 December 1909, f 2.559147So» aan Pandbrievea / 3.503.750.—.Commissarissen: PROF. MR. D. P. D. FABIUS, A. W. SCHI ...

De Heraut
99 woorden
Nederlandsche Bank Voor Zuid-afrika

Nederlandsche Bank Voor Zuid-afrika

NederlandsGhe Bank voor Zuid-Afrika, gevestigd te Amsterdam, Keizersgracht 389, Btlkantoor te liondon, 2. Great Winchesterstreet E. C.Hoofdagentschap te PRETOEIi.Agentschappen te KAAPSTAD, BLOEnFOHTEIN. I0HAHHESBÜR6, POTCHEPSTBOOB, WITBANK en PBEIIEB OlINE. ...

De Heraut
101 woorden
NIEUWE BOEKEN

NIEUWE BOEKEN

BOEEVilKOllPIiG.Da Boekhsndekar H. A- VATST BOTTENBURG, Bloema; racht 45, Amsterdam, zal van Maandag 3 October tot Donderdag 6 Oct.a. S, telkens des a'ronds 6I/2 uur, publiek verkoopen: DE ltIBL.IOTllEK.EMvan wijlen de WclEerw. Z.Gel. Heeren: L. V. d. VAL ...

De Heraut
118 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden trof onze Gemeente een zware slag, doordat het den Heere behaagde zeer onverwachts uit haar midden weg te nemen onzen geliefden BroederWILLEM FREDERIK GAASBEEK, in den ouderdotu van bijna 70 jaren, Ouderling der Geref. Élerk alhier.Slechts eenige maanden mocht hij als zoodanig ...

De Heraut
121 woorden
VAN GOLGOTHA NAAR JERUZALEM

VAN GOLGOTHA NAAR JERUZALEM

Land Vaderen"Bij J. H. KOK te Kampenverscheen thans compleet: VAN GOLGOTHA NAAR lERUZALEnPASCHEN - HEMELVAART PINKSTERENDOORP. BIESTERVELD, in leven Hoogleeraar a. d. V. UniversiteitENDr. B. WIELENGA, v.d m te Arnhem480 ...

De Heraut
125 woorden
van 4