GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15.870 resultaten
Filteren
van 1587
De Reformatie
De klapper van het „Handelsblad”.

De klapper van het „Handelsblad”.

Het „Handelsblad" schijnt heusch nog te gelooven, dat het onderstaand product plaatsen kan, zonder zich belachelijk te maken bij het ontwikkelde deel der natie. Een Man van het blad is in Assen geweest. Vermoedelijk heeft hü van den officieelen synodalen akker geen aren kunnen lezen, en in zulke ...

De Reformatie
Dr .1. C.' de Moor.
1647 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Groningen (vac.-N. IJ. van Goor): H. v. d. Elskamp te Koog-Zaandijk en J. G. Fee'nstra te Solieveningeii.Beroepen te: Augustinusga-Surhuiszum: H. Buwalda te Onde-PUdtzijl. Hillegersberg-Straatweg: D. J. Couvée, te Brussel. Schoonoord: cand. B. Bouma, te Koudum ; Tholen: cand. S ...

De Reformatie
456 woorden
De Synode van Assen.

De Synode van Assen.

Zesde zitting. Dinsdagmorgen g uur kwam de Synode der Geref. Kerlcen te Assen weer bijeen.De praeses opent de zitting en gaat, nadat Ps. I2i: i gezongen is, voor in gebed.De praeses leest de presentielijst, waaruit blijkt dat nog enkele leden niet teg ...

De Reformatie
1334 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

III. .Praealabele kwesties.Voor wie aan ons kerkelijk spraakgebruik wat gewend is, behoeft de uitdrukking „praealabele kwestie" geen nadere verklaring. Men verstaat daaronder een kwestie, waaromtrent eerst een beslissing moet worden genomen, zal men met de b ...

De Reformatie
HEPP.
1899 woorden
„Mijn pedagogiek is een docbter der liefde”.

„Mijn pedagogiek is een docbter der liefde”.

Dat is een woord van Don Bosco, den merkwaardigen Roomschen pedagoog, over wien Er. S. Rombouts in „Ons Eigen Blad" interessante artikelen schrijft. Een paar dingen wil ik even naar voren brengen uit liet laatste artikel, omdat ik meen, dat Gereformeerde opvoeders er nog wel wat van kunnen leeren ...

De Reformatie
G. MEIMA.
714 woorden
Een en ander.

Een en ander.

II. De Macedoniër. Ons Gereformeerd zendingstijdsdirift ving zijn dertigsten jaargang aan.Het eerste nummer is in hoofdzaak aan de beide huidpiensten: schooldienst en medische dienst gewijd. ' [ !Inspector Nitsch heeft ...

De Reformatie
J. D. W.
559 woorden
Het water des levens.

Het water des levens.

Dit is de laatste noodiging van den verheerlijkten Christus, die we in onzen Bijbel lezen.Hij roept de velen tot Zijn heil.Bij Hem is de fontein des levensi.Laten dan alle dijrstigen komen lot de wateren. Die dorst heeft kom e.Het eerst noodige, het eenig noodige is do ...

De Reformatie
F. C. M.
618 woorden
DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

DE PSYCHOLOGIE DER BEKEERING.

III. Voor we er tO'e kumien overgaan, in een tweetal artikelen het wezen van de bekeering zielkundig te benaderen, moeten we ditmaal enkele grondprincipia, die onze beschouwing beheerschen, ©n die tegelijkertijd bedoelen een bestrijding te leveren Tan hetgeen van a ...

De Reformatie
J. W.
2073 woorden
De Synode van Assen.

De Synode van Assen.

Verbetering. Bij den aanvang der zitting van Donderdagmorgen is niet gezongen Psalm 15:2 en 4, maar Psalm 100:2 en 4. Negende zitting. Vrijdagmorgen te 9 uur opende de voorzitter, Ds K. Fernhout, de negende zitting, nadat gezongen was Psalm 132:5 en 9, met ge ...

De Reformatie
1518 woorden
Over den Satan.

Over den Satan.

(Inleiding) II. Tegen deze frivole vereenzelviging nu van God en Satan, van den Heer der heerlijkheid en den knechtelijken tuimelaar in den overmoedigen roes der zonde, handhaaft in de christelijke kerk nog steeds een zeer groot getal van belijders het vaste geloof ...

De Reformatie
K. S.
2282 woorden
van 1587