46 resultaten
Filteren
van 5
Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 1

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 1

.3.42OVER DE ONTWIKKELINGSGANG DER CHEMISCHE ANALYSEOPENBARE LES GEHOUDENBU D EAANVAARDING VANHETA M B T V A N L E C T O R IN D E A N A L Y T I S C H E C H E M I E AANDEVRIJE OPUNIVERSITEIT 23 S E P T E M B E RTEAMSTERDA ...

23 september 1938
Inaugurele redes
E. van Dalen
57 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 1

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 1

ISRAËLIET1SCHE O U D H E I D K U N D E EN ARCHAEOLOGIA SACRA.REDE gehouden bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de Semietische Talen en Letteren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op Donderdag 4 Mei 1 9 0 5 ,DOORDr. C. V A NGELDERENNEDERBRAGT ...

4 mei 1905
Inaugurele redes
C. van Gelderen
55 woorden
Nieuw-Testamentische exegese - pagina 1

Nieuw-Testamentische exegese - pagina 1

NIEUW-TESTAMENTISCHE EXEGESE REDE G E H O U D E N BIJ D E A A N V A A R D I N G HETH O O G L E E R A A R S A M B THEILIGE VRIJE OPGODGELEERDHEIDUNIVERSITEITVRIJDAGTEVANINDEAANDEAMSTERDAM13 D E C E M B E R ...

13 december 1912
Inaugurele redes
F.W. Grosheide
51 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 1

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 1

DEVERHOUDING TUSSCHENREDE BIJDE A A N V A A R D I N G VANHET AMBT V A N BUITENGEWO<AAN>NHOOGLEERAARDEVRIJE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM denop den 3NovemberUITGESPROKEN1890DOORJHR. M R . W ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
50 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 1

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 1

De Positie van het Privaatrecht in onzen Tijd.REDE gehouden bij de aanvaarding van het Ambt van Hoogleeraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam,op Vrijdag den 28 October 1904, DOORMr. A N N E A N E M A .NEDERBRAGT & Co. voo ...

28 oktober 1904
Inaugurele redes
A. Anema
50 woorden
Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 1

Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw - pagina 1

H B03969 i' I¿Lá* ^&M*>J%ecfi.1O M V A N G EN I N V L O E D D E R Z U I D NEDERLANDSCHE IMMIGRATIE VAN HET LAATSTE KWART DER 16 EEUW EDOORRD . A. A. VAN SCHELVEN's-GRAVENHAGEMARTINUS N I J H O F F 1919 ...

19 december 1918
Inaugurele redes
A.A. van Schelven
45 woorden
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 1

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 1

GODDELIJK KARAKTER VAN HET RECHT.R E D E , UITGESPROKEN DOORMr. D. P. D. F A B I U S , OP 21 OCTOBER 4880,TER INWIJDINGVAN DEN LEERSTOEL IN HETSTAATSRECHT, DE RECHTS WIJSBEGEERTE EN HET CANONIEKE RECHT \\\DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM.AMSTERDA ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
43 woorden
Het afbeelden in de wiskunde - pagina 1

Het afbeelden in de wiskunde - pagina 1

HET AFBEELDEN IN DE WISKUNDE O P E N B A R E LES GEHOUDEN HETBIJDELECTORAATAANVAARDINGIN DEWISKUNDEVAN ENDE ELEMENTAIRE STERREKUNDE AAN DE VRIJEUNIVERSITEIT OP VRIJDAGTEAMSTERDAM14 O C T .1938DOOR ...

14 oktober 1938
Inaugurele redes
G.H.A. Grosheide
43 woorden
Het object der ambtelijke vakken - pagina 1

Het object der ambtelijke vakken - pagina 1

Het Object der Ambtelijke Vakken, REDE gehouden bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam,op Donderdag J8 December1902,DOORP. B I E S T E R V E L D ,NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP DRUKKERIJ „ V A D A " , WAGENINGE ...

18 december 1902
Inaugurele redes
P. Biesterveld
42 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 1

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 1

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie.REDE, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam,op Vrijdag 23 September 1904, DOORDR. R. H . W O L T J E R .LEID ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
40 woorden
van 5