GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

46 resultaten
Filteren
van 5
Inaugurele redes
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 1

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 1

De Positie van het Privaatrecht in onzen Tijd.REDE gehouden bij de aanvaarding van het Ambt van Hoogleeraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam,op Vrijdag den 28 October 1904, DOORMr. A N N E A N E M A .NEDERBRAGT & Co. voo ...

Inaugurele redes
A. Anema
51 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 1

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 1

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie.REDE, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam,op Vrijdag 23 September 1904, DOORDR. R. H . W O L T J E R .LEID ...

Inaugurele redes
R.H. Woltjer
47 woorden
Het Principium Theologiae in zijne Beteekenis voor de Archaeologia Sacra - pagina 1

Het Principium Theologiae in zijne Beteekenis voor de Archaeologia Sacra - pagina 1

HET PRINCIPIUM THEOLOGIAE IN ZIJNE BETEEKENIS VOOR DE ARGHAEOLOGIA SACRA.Openbare Les gehouden den 22enSeptember 1904 aan de Vrije Universiteit te AmsterdamDOORDR. C. VANGELDEREN,Lector in het Hebreeuwsch en de Bijbelsche Archaeologie.Kal ...

Inaugurele redes
C. van Gelderen
40 woorden
Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 1

Israëlitische Oudheidkunde en Archaeologia Sacra - pagina 1

ISRAËLIET1SCHE O U D H E I D K U N D E EN ARCHAEOLOGIA SACRA.REDE gehouden bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de Semietische Talen en Letteren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op Donderdag 4 Mei 1 9 0 5 ,DOORDr. C. V A NGELDERENNEDERBRAGT ...

Inaugurele redes
C. van Gelderen
59 woorden
De wetenschappelijke beoefening der psychiatrie - pagina 1

De wetenschappelijke beoefening der psychiatrie - pagina 1

,Be Wetenschappelijke beoefening de~ Psychiatrie "t'., .REDE BIJ OE AANVAARDING VAN@@,IHET HOOGLEERAARSJlMBT AAN OE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM, OEN 27EN SEPTEMBER 1907 UITGESPROKEN/9) .~@DOOR.D'r. L. B ...

Inaugurele redes
L. Bouman
37 woorden
De beteekenis van het Gereformeerde beginsel voor de ambtelijke vakken - pagina 1

De beteekenis van het Gereformeerde beginsel voor de ambtelijke vakken - pagina 1

D E B E T E E K E N I S VAN H E T G E R E F O R M E E R D E BEGINSEL VOOR DE AMBTELIJKE VAKKENREDE GEHOUDEN BIJ DE AANVAARDING VANHET HOOGLEERAARSAMBTIN DE THEOLOGIE A A N DE VRIJE UNIVERSITEIT T E AMSTERDAM OP VRIJDAG 6 DECEMBER 1912 DOOR RD . P. A. E. SILLEVIS SMITT ...

Inaugurele redes
P. A. E. Sillevis Smitt
67 woorden
Nieuw-Testamentische exegese - pagina 1

Nieuw-Testamentische exegese - pagina 1

NIEUW-TESTAMENTISCHE EXEGESE REDE G E H O U D E N BIJ D E A A N V A A R D I N G HETH O O G L E E R A A R S A M B THEILIGE VRIJE OPGODGELEERDHEIDUNIVERSITEITVRIJDAGTEVANINDEAANDEAMSTERDAM13 D E C E M B E R ...

Inaugurele redes
F.W. Grosheide
58 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 1

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 1

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen Openbare les gehouden den 12en December 1914 aan deVrije Universiteit te Amsterdam doorF. J. ]. Buytendijk, Lector in de Algemeene Biologie.J. H, Kok ~ 1915 - KampenArts ...

Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
29 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 1

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 1

...

Inaugurele redes
A. Goslinga
0 woorden
Marnix' Byencorf - pagina 1

Marnix' Byencorf - pagina 1

ARNIX' BYENC·ORFOPENBARE LEZS GEHOUDEN VRIJEDENOCTOBER 1918 AANlaDENDEUNIVERSITEIT TE Afv1STERDAMDOOR0. WILLE LECTOR INDE NEO&:RL.ANOSCHE TAAL.,.·EN LETTERKUNDE........MET HERDRUK VAN<0;.HERVE ...

Inaugurele redes
J. Wille
22 woorden
van 5