Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

46 resultaten
Filteren
van 5
Het goddelijk karakter van het recht - pagina 1

Het goddelijk karakter van het recht - pagina 1

GODDELIJK KARAKTER VAN HET RECHT.R E D E , UITGESPROKEN DOORMr. D. P. D. F A B I U S , OP 21 OCTOBER 4880,TER INWIJDINGVAN DEN LEERSTOEL IN HETSTAATSRECHT, DE RECHTS WIJSBEGEERTE EN HET CANONIEKE RECHT \\\DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM.AMSTERDA ...

21 oktober 1880
Inaugurele redes
D.P.D. Fabius
43 woorden
Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit op gereformeerden grondslag - pagina 1

Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit op gereformeerden grondslag - pagina 1

WIJDINGSREDE BIJDE OPENING DER VRIJE UN1VERSITEIT OP GEILEFORMF.ERDEN GRO DSLAG,DOORDr. Ph. J..H 0 EDE MAK ER , lIoogleerallr aa" ge1loernde Unit,,:rlÏleit.UITGESPROKEN DEN 19~en O CTOBER1880IN DE NIEUWE KI!:RKTE Äl\fS'J'EltDAM.AM TBRDAM, ...

19 oktober 1880
Inaugurele redes
Ph.J. Hoedemaker
32 woorden
Over het hoogste gezag - pagina 1

Over het hoogste gezag - pagina 1

OVER HET HOOGSTE GEZAG. REDEVOERInGBIJDEAANVAARDING VAN HET PROFESSORAATaan de Vrjje Universiteit te Amsterdam uitgesprokenden0enJuni1884DOORJhr. Mr A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.UTRECHT,K E M I N K & ZOON. 188 ...

6 juni 1884
Inaugurele redes
A.F. de Savornin Lohman
25 woorden
Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 1

Het doel en de inrichting van hospitiën - pagina 1

Het Doel en de Inrichting VANHOSPITIëN REDE, GEHOUDEN B I J DE INWIJDING VAN HET HOSPITIUM DER VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM,op den 2 9 Januari 1885DOORDr. A. H. DE HARTOG, Regent van hetHospitium.ROTTERDAM ,J.H.DUNK, 1885. ...

29 januari 1885
Inaugurele redes
A.H. de Hartog
29 woorden
De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 1

De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid - pagina 1

DEVERHOUDING TUSSCHENREDE BIJDE A A N V A A R D I N G VANHET AMBT V A N BUITENGEWO<AAN>NHOOGLEERAARDEVRIJE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM denop den 3NovemberUITGESPROKEN1890DOORJHR. M R . W ...

3 november 1890
Inaugurele redes
W.H. de Savornin Lohman Azn.
50 woorden
De beteekenis van het leerstuk der oorspronkelijke gerechtigheid voor de godgeleerde zedekunde - pagina 1

De beteekenis van het leerstuk der oorspronkelijke gerechtigheid voor de godgeleerde zedekunde - pagina 1

D EB E T E E K E N I S1. 3.6 VANHET LEERSTUK DEROORSPRONKELIJKE GERECHTIGHEID VOORDEGODGELEERDE ZEDEKUNDE.R E D E , BIJ D E A A N V A A R D I N G V A N H E T A M B T V A N B U I T E N G E W O O N H O O G L E E R A A RAANDEVRIJE ...

19 september 1890
Inaugurele redes
W. Geesink
77 woorden
Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 1

Het gereformeerde beginsel en de kerkgeschiedenis - pagina 1

...

26 januari 1900
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
1 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 1

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 1

gehouden bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op Woensdag 17 December 1902doorDR. H . B A V I N C K .mm • mm mmMÊlMmmi Naamlöoze Vennootschap "Wagenmgen41fffIIIïffll ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
29 woorden
Het object der ambtelijke vakken - pagina 1

Het object der ambtelijke vakken - pagina 1

Het Object der Ambtelijke Vakken, REDE gehouden bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam,op Donderdag J8 December1902,DOORP. B I E S T E R V E L D ,NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP DRUKKERIJ „ V A D A " , WAGENINGE ...

18 december 1902
Inaugurele redes
P. Biesterveld
42 woorden
van 5