GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
Is de N.S.B. Christelijk? (XIIL)

Is de N.S.B. Christelijk? (XIIL)

discretie-ge­ De „loepassing" op de dachte. Wijn en zakken.Gingen we den vorigen keer kort na, welke „toepassing" de N. S. B. op de continuïteitsgedachle maakte, thans moet hetzelfde geschieden met betrekking tot de „discretie", die men naast de continuïteit als den anderen verschijningsvo ...

De Reformatie
K. S.
2404 woorden
De werkwijze onzer Synodes.

De werkwijze onzer Synodes.

IV. Reeds wezen we door oaze beschouwingen over de Acta aan, in welke richting verbetering van de werkwijze onzer Synodes allereerst is te zoeken.In de wijze yan rapporteeren zit veel omslachtigs. 'Daarbij hebben we niet op het oog de groote rapporten ...

De Reformatie
HEPP.
2328 woorden
De werkwijze onzer Synodes.

De werkwijze onzer Synodes.

V. Het zou alzoo geen geringe verbetering inhouden, indien de rapporten over de rapporten, welke bij de Synode zijn ingediend, van de onderstelling uitgingen, dat de inhoud van deze laatste bij de Synodeleden voldoende bekend is, zich van herbaling onthielden, voor ...

De Reformatie
HEPP
2257 woorden
De wertoSIze onzer Synoöes.

De wertoSIze onzer Synoöes.

III. Op grond van onderzoek staat het alzoo vrijwel vast, dat onze Synodes onder het euvel der toe­ nemende breedsprakigheid niet of weinig hebben te lijden.Dit-geeft ons een aanwijzing, in welke richting de verandering van de werkwijze onzer Synodes niet in ...

De Reformatie
HEPP.
2221 woorden
Over het nieuwe concept van Dr. J. G. Ubbink. (IV).

Over het nieuwe concept van Dr. J. G. Ubbink. (IV).

Thans volgt, nadat we de Inleiding en het eerste deel besproken hebben, het tweede deel van dr U.'s ijoek. Schrijver koos voor dit 2e deel den titel: d© taak. In dit artikel beperken we ons tot het eerste gedeelte van dit 2e deel (bl. 93—161). Over dit gedeelte geven wij twee artikelen; volgende ...

De Reformatie
K. S.
2150 woorden
Een woord van twee friesche predikanten, II.

Een woord van twee friesche predikanten, II.

Die predikanten dr J. Schelhaas Hzn en L. v. Urk (synodocratisch) vervolgen hun ingezonden stuk: Onwaar is, - wat Ds Hettinga opmerkt, als hij zegt: „Herhaalde malen drong de kerkeraad en ook Dr Schelhaas er bfl br. Hoekstra op aan, zich vrij te maken".We kunnen hierover twisten, ma ...

De Reformatie
K. S.
1962 woorden
De schaduw der Arnhemsche Syaode.

De schaduw der Arnhemsche Syaode.

Reeds werpt de Synode, welke, zoo de Heere wil, in 1930 te Arnhem zal worden gehouden, haar schaduw vooruit.Nog is ze niet voor ieder zichtbaar. Maar zij, die door de vorige Synode) met eenige opdracht zijn belast, zien haar des te duidelijker.Op het oogenblik wordt door verschillen ...

De Reformatie
HEPP
1890 woorden
Hedendaagsche afkeer van het „veiligheids-gevoel”.

Hedendaagsche afkeer van het „veiligheids-gevoel”.

(Slot.)Wanneer men evenwel de dingen zóó zegt, beloopt men de kans, het verwijt te hooren, dat hier de mensch „op den 'troon gezet wordt". Is, zoo hoort men vragen, die christenmensch dan zulk een groot mirakel, en toch eigenlijk ook weer zóó gewoon, dat hij zich de emblemen omhangen mag v ...

De Reformatie
K. S.
1888 woorden
Candidaten-overvloed.

Candidaten-overvloed.

Enkele maanden geleden sprak ik voor de microfoon der Ned. Chr. Radio-Vereeniging op verzoek in den cyclus „beroepskeuze" over „de toekomst van den gereformeerden theoloog". Natuurlijk kwam daarbij ook ter sprake de overvloed van theologische candidaten onder ons, en de mogelijkheid, om voor hen ...

De Reformatie
K. S.
1856 woorden
Is de N.S.B. Christelijk? (XIL)

Is de N.S.B. Christelijk? (XIL)

De „toepassing" op de c o n t i n u ï t e i t s-gedachte.Nu wordt op deze onderscheiding van „continuïteit" en „discretie" een „toepassing" gemaakt door de leiders der N. S. B.Wat de eerste, de continuïteit, betreft: daarop luidt de toepassing: wij willen die continuïteit erkennen, ...

De Reformatie
K. S.
1819 woorden
van 7