GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
1887-01-30
Van des menschen verlossing.

Van des menschen verlossing.

ZESDE ZONDkGSiFDEELINC. II. Maar uit Hem zijt gij in Christus lezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, ' en verlossing, 1 Cor. I : 30. Na de wetten, waaraan te ...

De Heraut
KUYPER.
2717 woorden
Met opzet zwegen we

Met opzet zwegen we

Met opzet zwegen we de laatste weken van eene gebeurtenis, die onder 's Heeren volk zoo bitter droeven indruk heeft gemaakt.Vooral voor ons persoonlijk waren er te pijnlijke herinneringen aan verbonden, om niet liefst het zwijgen te doen tot wat zoo onverkwikkelijken indruk gafvan gemis aa ...

De Heraut
1671 woorden
Te helder en doorzichtig,

Te helder en doorzichtig,

Te helder en doorzichtig, te zeer raak en ter snede, om het niet bijna in zijn geheel over te nemen, is het slot van wat de Prot. Noordbr. aan Ds. Merens van Utrecht heeft geantwoord: Zeer bescheiden merkt de schrijver op: Het komt niet in ons op aan Ds. M. onderricht te willen geve ...

De Heraut
1500 woorden
De Schorsingsbul van de Kiundert.

De Schorsingsbul van de Kiundert.

Het aantal Hiërarchische bullen en decreten wordt allengs zoo groot in aantal, dat het niet aangaat ze alle over te drukken.Toch maken we ditmaal voor de Bul in zake de Klundert een uitzondering.Men moet dit stuk eens lezen, en zich er rekenschap van geven, waar we met dit op de spi ...

De Heraut
A. A. VAN MEURS
C. M. A. J. VORSTMAN
J. K. KOCH
J. A. VAN WALSEM
KUYPER.
1456 woorden
„Een luipaard zijn vlekken.”

„Een luipaard zijn vlekken.”

Zal ook een moorman zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken ? Zoo zult gij ook kunnen goed doen, gij die geleerd zijt, kwaad te doen. Jeremia 13 : 23. De vlekken van een luipaard staan prachtig. In die vlekken zit het schoon van zijn huid. Én al het gevle ...

De Heraut
KUYPER.
1350 woorden
In een dezer dagen uitgegeven

In een dezer dagen uitgegeven

In een dezer dagen uitgegeven leerrede wierd door een der ontzette predikanten o. a. dit gezegd : Voor vijftig jaren zijn ook de getrouwe leden der Kerk wegens hun weerstandbieding aan de door den Staat op de Kerk gelegde macht uitgeworpen; doch toen geschiedde zulks niet door de Kerk zelv ...

De Heraut
KUYPER.
828 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Prijs ƒ 135.niverMet dankbaarheid mag ik vermelden, dat ik in het afgeloopen- jaar ten behoeve van het Studiefonds omstreeks ƒ 6, 000 ontvangen beb. In allen opzichte voorwaar een aanmerkelijk bedrag! En dat voor ons oog en ons hart nog hooger klimt en heerlijker beteekenis heeft, o ...

De Heraut
750 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Van lieverlee breekt het licht door de wolken ook bij de mannen, die onze felste en meest principieele tegenstanders zijn.Zoo oefent thans weer in de Hervorming de heer B. Haga van Witmarsum een treffend juiste critiek op de immoreele strekking van het eenheidsgeroep onder de vogelen van d ...

De Heraut
KUYPER.
714 woorden
Jets over het Antinlmianisme in de 17e eeuw.

Jets over het Antinlmianisme in de 17e eeuw.

XV. DE AFGEVAARDIGDEN DER CLASSIS. Joh. Philenfus en Nlcolaas Scharer vatten de commissie, hun opgedragen, om de beschuldigingen, tegen Ds. Stroobant ingebracht, te onderzoeken, ernstig op. Zij waren geen partij in deze zaak. Het was ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
709 woorden
Dr. Bavinck spreekt in de Vrije

Dr. Bavinck spreekt in de Vrije

Dr. Bavinck spreekt in de Vrije Kerk een goed en warm woord tegen het ethische Pedantisme, dat thans vooral door de school van Ritschl gedreven, heil voor het geloof zoekt in een valsch dualisme, waarbij het niet meer aankomt op de vraag of iets werkelijk, reëel en waar zij, maar alleen of het en ...

De Heraut
577 woorden
van 3