GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
1896-08-16
De Heraut
„Ontwaak!” tot den zwijgenden steen.

„Ontwaak!” tot den zwijgenden steen.

Wee dien, die tot het hout zegt: ord wakker; en: ntwaak, tot den zwijgenden steen. Zoude het leeren? Zie, het is met goud en zilver overtrokken, en er is gansch geen geest in zijn midden. Habakuk 2 : 19.In ccazelfde kapittel handelt Habakuk eerst van den roependen, en daarna van den zwijge ...

De Heraut
1883 woorden
Buitenland

Buitenland

Franhpijk. De Synode van Sedan. De officieuse Synode der Evangelische Gereformeerde kerken is eenigen tijd geleden te Sedan vergaderd geweest.In zijn welkomstgroet werd door den predikant van Sedan er op gewezen, hoe weleer de kerk van Sedan een krachtige kerk was, in wier midden eene Acad ...

De Heraut
1589 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

(Metverkortinguit het Kerkbladvan 14 Augustus).Provinciale Synode der Gereformeerde kerken in Zeeland, gehouden 23/24 Juni 1896.Ds. Oosten opent de vergadering in naam der saamroepende kerk van Middelburg. Het moderamen wordt samengesteld alsvolgt: Praeses : Ds. Littooij; scriba : D ...

De Heraut
J. D. v. D. VELDEN.
M. NOORDTZIJ
C. MULDER
1205 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

XIV. VERBANNEN. Niet weinig was de vreemdeling verbaasd, toen hij zoo dadelijk na de Raadszitting het bevel ontving op stel en sprong af te trekken. Wel was hij bij zijn gevaarlijke onderneming steeds op het ergste verdacht, en op de ...

De Heraut
HOOGKNBIRK.
1165 woorden
Uit de Pers

Uit de Pers

Een bedenkelijk verschijnsel, zoo lezen we in de Noord-IIoUandsche Kerkbode^ openbaart zich hoe langer zoo duidelijker in het leven van de Geref. Kerken.Dat bedenkelijk verschijnsel is, dat de gemeente, wanneer er Catechismusprediking is, zeer traag opkomt, dat velen dan steeds gemist word ...

De Heraut
816 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gerefarntoerde Kerken. BEROEPEN: Stedum (cl. Appingadam), H. D. Drcnth te Niewolda. — Beetgum, J. Visser, cand. — HoUandscheveld (cl. Meppel), A. Varekamp te Tiel. — Rinsumageest c. a., H. J. Reuyl te Dordrecht C. — 's-Gravendeel en Spijkenissc, J. Douma, cand. te ...

De Heraut
245 woorden
Gemengd nieuws

Gemengd nieuws

Te Parijs heeft zich een bond tot wederinvoering van het heidendom gevormd. De aanbidding van Zeus met de andere Olympische goden en de vercering van het schoone en van de kunst is de band welke de leden verbindt. De redactie van een zedeloos geïllustreerd tijdschrift, hetwelk wegens zijn schande ...

De Heraut
WlNCKEL.
237 woorden
Gereformeerd Gymnasium

Gereformeerd Gymnasium

Mmmi fipasiii, TE ZETTEiHet eerstvolgend Examen van Toelating is bepaald op Dinsdag i September, des voormiddags te 9 ure. Ouders en voogden, die wenschen, dat hunne zonen of pupillen daaraan deelnemen, gelieven zich vóór 25 Augustus te wenden tot den eerstondergeteekende.Tev ...

De Heraut
172 woorden
Unie-Collecte

Unie-Collecte

TJnie" Gollecte.Indien er onder de Gereformeerden nog zijn, die zooveel welvaart van God ontvangen hebben, dat, nadat zij in de nooden van het Christelijk onderwijs in eigen omgeving, naar vermogen, hebben voorzien, nog iets voor de behoeften van andere scholen kunnen bijdragen, dan ...

De Heraut
168 woorden
Vrije Universiteit

Vrije Universiteit

Vriie UoiversiteilIn dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan ContribiitiSa: Door den heer J, Oerlemans te Drongelenƒ I3-S0j Aan Collecten: (Voor de Theologische faculteit). s van de Geref. kerk te Zutphen (halve coll.)ƒ 14.55; '^^'^ idem te Blokzijl (halve coll.)/5.45; van i ...

De Heraut
123 woorden
van 2