GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

130 resultaten
Filteren
van 13
1900-10-20
Rectorale redes
Schuld en straf - pagina 89

Schuld en straf - pagina 89

83 Aan den nieuwen Hoogleeraar is opgedragen het onderwijs in de ambtelijke vakken en de geschiedenis der bijzondere Openbaring; zoomede tijdelijk dat in de Encyclopaedic der Godgeleerdheid en in 'de Vaderlandsche kerkgeschiedenis. In verband daarmede is de Hoogleeraar A. KUYPER tijdelijk ontheve ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
311 woorden
Schuld en straf - pagina 91

Schuld en straf - pagina 91

85 onder U, Mijne Heeren Studenten, die zich hunner roeping ernstig bewust zijn; zich met ijver en gebed toerusten om eenmaal de oorlogen des Heeren te krijgen, en daartoe reeds nu aan worstelingen niet vreemd zijn. Als geheel zie ik U voor mij als een corps van jonge mannen, dat zich oefent om e ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
280 woorden
Schuld en straf - pagina 90

Schuld en straf - pagina 90

84den loop des jaars van ons gingen, ongeveer gesteld worden op het cijfer der gerecenseerden. Van de studenten werd ook dit jaar één hunner weggenomen door den dood. Den 27sten Februari dezes jaars overleed te 's Gravenhage de student HENRICUS ANTONIUS BOR, candidaat in de Faculteit van r ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
320 woorden
Schuld en straf - pagina 92

Schuld en straf - pagina 92

86 Op een bestaan van twintig jaar mag de Universiteit heden terugzien. En let ik op de vele ervaringen in dat tijdvak verkregen, dan treft mij niet het minst hoe het verleden de beteekenis van den grondslag onzer Stichting in helder Hcht heeft gesteld, en God is te danken, dat Hij de overlegging ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
324 woorden
Schuld en straf - pagina 93

Schuld en straf - pagina 93

87punt en Statuten. En zoo zal vaak over een geval als hier zich voordeed, eerst het verloop van tijd het volkomen wegnemen van allen nevel kunnen geven. In zoover nu is van belang te achten, — men gunne mij geen ander woord te bezigen dan dit, — dat de oud-hoogleeraar Lohman ten vorigen j ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
336 woorden
Schuld en straf - pagina 95

Schuld en straf - pagina 95

AANTEEKENINGEN. 1) Mr. Seerp Gratama, Het onderwijs in het oud-vaderlandsch recht en zijne geschiedenis, enz., IQii^ jaarg. (IQOO), bl. 97 en volgg. Volgens de bij dit opstel gevoegde tabel kwam het gemiddeld aantal hoorders te Utrecht niet hooger dan tot het ^s der voor de faculteit van rechtsge ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
321 woorden
Schuld en straf - pagina 94

Schuld en straf - pagina 94

88De Vrije Universiteit moet zegenen het gansche volk van Nederland; dat volk door haar terugroepen tot God, en zoo tot zich zelf. Daarvoor is noodig niet allereerst steun van de Overheid, veelmin het worden van openbare Stichting, maar het vasthouden aan de scherp-begrensde, en even daari ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
216 woorden
Schuld en straf - pagina 96

Schuld en straf - pagina 96

90 der zitting in de discussie over het Adres". (T. a. p., dl. I, bl. 33.) Over de adres-discussie in 1871, t. a. p., dl. III, bl, 249, en over die van 1892, dl. IV, bl. 345 en volgg.. De discussie werd meer en meer het >mec plus ultra van thorbeckiaanschen geest. »Eene Kamer zonder eenig verb ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
400 woorden
Schuld en straf - pagina 97

Schuld en straf - pagina 97

91 making. Voorts geldt voor ieder jaar, wat Groen over de Troonrede als programma der zitting zeide. 6) Ik schreef daarover destijds Czie N. Rott. C. v. 22 April 1894): ïVolgens art. 80 G. W. worden de leden der Tweede Kamer gekozen »door de mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders, die de do ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
422 woorden
Schuld en straf - pagina 99

Schuld en straf - pagina 99

93 laten." (bl. 349) Dat wie zoo schrijft, de diepere geschilpunten liefst ter zijde laat, is zeker niet vreemd. 11) Wat toch noodig is. Gelijk een voorstander van het Utilitarisme, Von Ihering, schrijft: »Das Gesammtresultat sammtlicher Wirkungen sowohl in der Gegenwart wie in der Zukunft entsch ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
336 woorden
van 13