GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
1907-04-14
De Heraut
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

Onder vriendelijke dankbetuiging aan zoovele geabonneerden die o de verschuldigde abonnementsgelden over afgeloopen kwartaal reeds toezonden, nem wij de vrijheid, hen, die dit nog niet deden, beleefd te. verzoeken zulks alsnog alter-IQk. den SOs*en dexer te doen en hun postwissel te adresseeren a ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE
68 woorden
De Haagsche Synode, in

De Haagsche Synode, in

Amsterdam, 12 April 1907.De Haagsche Synode, in buitengewone d zitting bijeengekomen voor de benoeming van een kerkelijk hoogleeraar, koos niet Dr. Kromsigt, maar den Zendingsrector Dr. Van Nes.Voor de Confessioneele groep zal deze benoeming wel een teleurstelling wezen. Nu de Synod ...

De Heraut
342 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Een wonderschoon stukske schreef Ds. van Andel in de Bazuin over hetgeen de gemeente „bij den Doop onzer kinderen" te bedenken heeft.Er geschiedt meer dan er schijnt te geschieden als een kind de vergadering der geloovigen ingedragen wordt, om den heiligen doop te ontvangen. Een deel van d ...

De Heraut
903 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Alle brieven en stukken de kerk alhier betreffende, wordt men verzocht te zenden aan het adres van ondergeteekende.Namens den kerkeraad der Geref. kerk, G. LUSTIG Hz., scriba.Particuliere Synode der Geref. kerken van Zuid Holland (Noordelijk gedeelte) te houden op Woensdag 12 Juni a ...

De Heraut
C. B. SCHOEMAKERS
J. EIGEMAN WZN
J. OSINGA
462 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Ik lees in Jesaia 50 : 10 en 11:10, Wie is er onder ulieden, die den Heere vreest, die naar de stem zijns knechts hoort? als hij in duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op den naam des Heeren, en steune op zijnen God. ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
899 woorden
„Opdat gij uwen God niet liegt.

„Opdat gij uwen God niet liegt.

Ja, hij zal tot eene getuigenisse tegen ulieden zijn, opdat gij uwen God niet liegt, Jozua 24: rjh. Het luistert bij den Heere onzen God zoo nauw, en op het stuk van innerlijk waarnijn, blijft de beste onzer zoo droef diep beneden zijn ideaal.Wel loopen er r ...

De Heraut
1531 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROKPEN : Scharendijke, J. W. v. d. Bosch, cand. te 's-Gravenhage. — Soest, M. M. Horjus, te Brouwershaven. — Mildam, R. Middelveld, te Hijum. — Zalk ca., A. A. Koppe, te Stellendam.AANGENOMEN: Dwingelo, G. H. de Jonge, te Zonnemaire. ...

De Heraut
182 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De predikant Campbell tot het socialisme overgegaan.De Congregationalistische predikant Campbell, die in den laatsten tijd zooveel van zich deed spreken, omdat hij den moed gehad heeft om uit te spreken dat hij een aanhanger is der z.g. „Nieuwe Theologie", heeft dezer dagen zich openlij ...

De Heraut
1369 woorden
Pro Hege.

Pro Hege.

XIV. En God zeide tot hen: ver vult de aarde, en onderwerpt ze, en hebt heerschappij. Gen. 1: 28, Om helder inzicht in de heerschappij van Jezus onzen Koning te erlangen, moeten we alzoo teruggaan op het Koningschap door God aan den mensck verleend, en wel t ...

De Heraut
3410 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed na een kort doch geduldig lijden in zijren Heer en Heiland, onze innig geliefde Vader, Behuwd-, Grooten Pleegvader en Broeder, de Heer HENRIOUS MARTINUS WATELER, in den ouderdom van bijna 69 jaar. JOH. A. WATELER. Westbroek. R. WATELER—VAN DIJK, .Meppel. Veenendaal.Ze ...

De Heraut
82 woorden
van 4