GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
1912-10-20
De Heraut
De predikant der Gereformeerde

De predikant der Gereformeerde

De predikant der Gereformeerde Kerk te oster Nijkerk heeft gelegenheid en lust ehad, om in zijn stille pastorie een uitemend proefschrift te schreven, waarop hij 5 October tot Doctor ia de Theologie w t v a g aan de Vrije Universiteit promoveeren mocht en dat getuigenis £fl? gt niet alleen van no ...

De Heraut
445 woorden
„Door alle boegselen der toebrenging”.

„Door alle boegselen der toebrenging”.

Uit welken het geheele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijne mate, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. Epheze 4 : i6. De ...

De Heraut
DR
A. K.
1926 woorden
Aangezien de Dies

Aangezien de Dies

Amsterdam, iS October 1912.Aangezien de Dies natalis der Vrge Universiteit ditmaal op een Zondag valt, zal de plechtige overdracht van het Rectoraat niet op 20, maar op 21 October plaats vinden. Ia het Gebouw voor den Werkenden Stand, dat bg gemis aan een eigen Aula Academica voor deze ple ...

De Heraut
543 woorden
De classis Schiedam,

De classis Schiedam,

Op de Classis Schiedam is het volgende voorstel ter tafel gebracht: De classis Schiedam, toestemmende dat onze bijna drie eeuwen oude Statenoverzetting des Bijbels niet meer in overeenstemming geacht kau worden met den tegenwoordigen stand der taalwetenschap; ten volle overtuigd, da ...

De Heraut
1596 woorden
Voor Kootwijks Scolen.

Voor Kootwijks Scolen.

In hartelijken dank ontvangen door ondergeteekende van den heer Dan. Top, gecollecteerd in de Geref. Kerk te Amsterdam, van N. N. / 2 50J van den heer A. S. Leijs te Aardenburg, gevon den in de Unie-collecte, ƒ I.Vriendelijk verzoeken wij onzen scholen, die zoo groote behoefte aan steun he ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
53 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR. A. NOOHDTZIJ, DE O.-T.ISCHE GODS­ OPENBARING EN HET OUD-OOSTERSCHE LEVEN. Rede bij de aanvaarding van bet hoogleeraarsambt aan de Rijks-Univcrsiteit te Utrecht den 23sten September 1912. Utrecht. G. J. A. Ruys. — 1912.Van deze rede, die wij den dag waarop zij werd uitgesproken ontvinge ...

De Heraut
G.
2223 woorden
Officieele Bercihten.

Officieele Bercihten.

Classis Breukelea. Vergadering der classis Breukelen D.V. op de gewone plaats te Breukelen op Donderdag 26 Nov. a.s. des voorm. te 9 ure.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór 6 Nov. a.s. bij den eerstondergeteekende. De kerkeraad van Wilnis met de sa ...

De Heraut
W
A. WILLEMSE
A. HoGERWERF
A. KOLLAARD
P. VAN HARTINGSVELDT
H. MEULINK
P. WILSCHUT
A. DE GEUS
203 woorden
Het is wel een zeldzaam

Het is wel een zeldzaam

Het is wel een zeldzaam voorrecht, wanneer hét een Dienaar des Woords vergund wordt vijftig jaar in actieven dienst te zijn geweest, en dat voorrecht wordt nog te grooter, wanneer van dezen vijftigjarigen dienst er acht-en-dertig zijn doorgebracht in eea gemeente als Amsterdam, die z joveel meer ...

De Heraut
308 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

HET GOEDE DEEL. XXV. OP EN OM HET KASTEEL. Een oogenblik belette de ontsteltenis Otto te antwoorden. Stonden de zaken zoo, en daar was geen twijfel aan, dan bleef voor Frederik V weinig hoop over. Wel ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1095 woorden
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

L. 6. WEISZ & C»., GoBuaisslonairs Is Efiscteii, WESTEEMARKT No, 21 ...

De Heraut
8 woorden
van 4