GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
1919-02-09
De Heraut
Distributie- wee.

Distributie- wee.

Niet ernstig genoeg kan er bij de Regeering op worden aangedrongen, dat zoo spoedig dit maar eenigszins doenlijk is, de distributiemaatregelen worden opgeheven én het vrije oekonomisch verkeer worde hersteld.Aan de goede bedoeling van de Regeering met deze distributiemaatregelen twijfelen ...

De Heraut
819 woorden
Dat evenals onze

Dat evenals onze

Amsterdam, 7 Februari 1919.Dat evenals onze Belijdenisschriften ook onze Liturgie een herziening behoeft, zal wel door niemand betwijfeld worden, al mag er verschil van gevoelen wezen, hoever deze herzien ing zich zal hebben uit te strekken.Ook hierbij mag niet uit het oog worden ve ...

De Heraut
1272 woorden
Kootwijks Scholen

Kootwijks Scholen

Ia hartelijken dank ontvangen van MejufF. H. D. te Doorn f 1 ; van Mejuffr. A. V. te Middtlstum ƒ15 5 door den heer Beukeukamp ontvangen uit Arjum gevonden in de coll. Gertf. Keik ƒ0.50. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
30 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

L. S. Namens den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk alhier, verzoekt ondergeteekende 'vriendelijk, maar toch met eenigen aandrang aan de ouders, voor hunne kinderen, die naar elders gaan, doopattesten aaa te vragen. Belijdende leden behooren dit zelf te doen.T ...

De Heraut
J. A. G. DE WAAL
Ds. D. POL
H. BOUWMAN
H. HUMMELEN
J. VONK
1371 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Dtdtschland. Geen Rijkskerk.In deze dagen komt de gedachte in Duitschland op, dat het goed zal zijn één groote Duitsche republiek te stichten. Maar de geschiedet.is leert dat dit land wel in staat is een statenbond te vormen, maar een eenheidsstaat onmogelijk is, omdat Noord en Zuid te ver ...

De Heraut
WINCKEL.
329 woorden
Leestafel.

Leestafel.

„Ds. G. WISSE, Driebergen. DE ONDERGANG DER EERSTE WERELD. Leiden. Buurman en de Kier. 1918.CDe productiviteit van DRIEBERGEN'S pastor loei op bet stuk der schrijverij is niet aileen verbazend, maar om het gehalte en de gestalte van het meerendeel der producten welke deze veelschrijver de ...

De Heraut
G.
1496 woorden
Het werk Gods in den geloovige bij Paulus.

Het werk Gods in den geloovige bij Paulus.

De heer C. Koppenaal promoveerde j.l. Vrijdag aan de Vrije Universiteit tot Doctor in de Godgeleerdheid met de verdediging van een proefschrift, dat handelde over het Werk Gods in den geloovige bij Paulus. In deze zeer beknopte dissertatie — ze telt slechts 78 bladzijden, wat voor een theologisch ...

De Heraut
Dr. H. H. K.
317 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden behaagde het den Heere plotseling uit ons midden weg te nemen onzen geliefden Broeder, .N. ANES, die gedurende een reeks van jaren de Gemeente met groote toewijding in het ambt van Ouderling gediend heeft. De gedachtenis van dezen rechtvaardige zal in het midden van, I den Kerkeraad ...

De Heraut
89 woorden
„Hw volk en de schapne uwer weide”.

„Hw volk en de schapne uwer weide”.

Zoo zullen wij, uw volk en de schapen uwer weide, ü loven in eeuwigheid, van geslachte tot geslachte; wij zullen uwen roem vertellen. Psalm LXXIX : 13. Het trekt de aandacht, dat in het begin der historie der menschheid de herder der schapen de verfoeilijke booswic ...

De Heraut
Dr. A. K.
1512 woorden
Naar draagkracht.

Naar draagkracht.

De vraag, hoeveel ieder gemeentelid heeft bij te dragen voor den kerkedienst, is zeker niet gemakkelijk te beantwoorden. Laat men dit aan de gemeenteleden zelf over, dan betaalt de een allicht naar verhouding te veel en de ander te weinig. Het is daarom alleszins aan te bpvelen, dat de Kerkeraad ...

De Heraut
478 woorden
van 4