GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1938-05-27
De Reformatie
Prediking en Openbaringsgeschiedenis.

Prediking en Openbaringsgeschiedenis.

Dat het verschil tusschen den Dienst des Woords en de Oefening zoo veelssins teloor ging, lag voor geen gering deel daaraan, dat de predikanten zich in den regel bepaalden tot het altoos en altoos "weer behandelen van enkele, zeer voor de haitd liggende, zeer in het oog springende stukken der waa ...

De Reformatie
Dr A. KUYPER
278 woorden
De levende, de levende looft U zooals ik heden.

De levende, de levende looft U zooals ik heden.

(Jes. 38:19.)Nog in de zonden ingesponnen Als in een donkere cocon. Gaf zich de ziel ten lest gewonnen Aan 't zacht geweld der sterke zon.De windsels braken. Vrij, ont-bonden. Heft zich de vlinder in het licht. En strekt de vleugels, ongeschonden, En zoekt Uw Heilig Aangezicht. ...

De Reformatie
Th. L. F.—S.
118 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Rondom de Kuyper-lltteratuur. XII. Nog één vraag blijft nu nog ter beantwoording over. En wel deze: hoe dacht Groen zich den afloop van zijn kerkdijken strijd? Rusteloos wekte hij op tot „agitatie en phgtbetrachting" — welnu, wat k o n, wat moest daarvan het ...

De Reformatie
C. V.
1310 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Zlet, ~ Ik.Het is ongetwijfeld Jezus' bedoeling geweest, met dit woord op Zichzèlven, en op Zichzelven alléén, te wijzen. Blijkens het oorspronkelijke toch spreekt Hij met hoogen nadruk het woord „Ik" uit; „ziet, — Ik"; en allicht zal Hij met een gebaar do aandacht der discipelen op Zijn p ...

De Reformatie
v. A.
855 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Zomer's intocht. Het woord zomer brengt ons bijna een weemoedig glimlachje om de lippen. Althans op het oogenblik waarop ik aan de toetsen van mijn schrijfpiano dit stuksken ontlok, is het meer een temperatuur voor gepofte kastanjes dan voor grape-fruit. Toen ik mi ...

De Reformatie
N. B.
776 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het wezen der meerdere kerkelijke vergaderingen volgens Voetius. V. De kerkeli}ke verbindingen in classes, en synodes zijn dus geen kerken in eigenlijicen zin, zooals de plaatselijke of particuliere kerken dat zijn. Ook zijn de meerd ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
2837 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Drie sonnetten op den dood van Calvijn. •) I. Toen de hemel den theoloog terugnam. Die op geleerde wijze de onkunde van het paus- [dom heeft overwonnen, Zei de aarde, die haar voortreflijksten schat had [verloren, Tot den hemel: „Gij zijt afgunstig op mijn go ...

De Reformatie
W. DE ZWART.
1014 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Rationalisatie en Mechanisatie. IV. In ons vorige stuk hebben we betoogd, dat mede door de ontwikkeling der techniek de handelsbetrekkingen tusschen de volken ingrijpend gewijzigd zijn. Zij maakt op vele gebieden zelfvoorziening tech ...

De Reformatie
B. t. B.
1635 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Bonifatius Heidenzendeling en Kerkorganisator. II. Geweldig is dus de vlucht die Bionifatius' werk genomen heeft. Om deze goed te kunnen begrijpen, moet nog op enkele dingen gelet worden. Daar is naast ...

De Reformatie
J. v. d. L.
1315 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Behoorlijk redres? In „De Heraut" van 1 Mei j.l. ontzag Prof. Dr H. H. Kuyper zich niet, te mijnen aanzien de pertinente onwaarheid te debiteeren, dat ik mü op de Synode van 1926 tegen de afzetting van Dr J. G. Geelkerken zou ver-zet hebben. Hij schreef: „Nu is het bekend, dat Prof. ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
Ds J. GROEN Jr.
Ir D. W. VAN GELDER
K. S.
W. H. VAN DER VEGT.
4510 woorden
van 2