Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

48 resultaten
Filteren
van 5
De bronnen van het privaatrecht - pagina 8

De bronnen van het privaatrecht - pagina 8

6 maar als zoodanig genomen, gewrochten zijn eener richtige rechtspolitiek? T o t op den jongsten tijd gaat men door, om nieuwe wetboeken tot stand te brengen, maar het probleem is daarmede niet opgelost. Men laat wel den wetgever thans betrekkelijk met rust, men spreekt meer over de vraag hoe da ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
311 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 31

De bronnen van het privaatrecht - pagina 31

29 den billijkheids-uitweg acht. De wet van '55 op het vereenigingsrecht is Overheidsrecht en bij het proces over de vereeniging, die den termijn der rechtspersoonlijkheid liet verstrijken, was het juist, dat de rechter strict recht toepaste, maar had er een orgaan der billijkheid behooren te bes ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
319 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 9

De bronnen van het privaatrecht - pagina 9

7 inhalt"? Met een wetboek van eeuwen oud redt men zich in het hooge Noorden even goed — of even slecht? — als in Frankrijk met een van 100 en in Duitschland met een van 10 jaar oud. En de rechtsspraak? Of ze is doctrinair en houdt zich werkelijk aan de wet, maar dan lijdt het rechtsleven de scha ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
303 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 23

De bronnen van het privaatrecht - pagina 23

21 volksrecht en Overheidsrecht, allicht wel de neteligste van de drie, die ik stelde. Ik merk daarbij vooraf op, dat buiten mijn betoog valt de taak, die de rechter heeft te vervullen krachtens de wet zelf, wanneer allerlei opzettelijk soepel gestelde termen de beslissing aan zijn oordeel opdrag ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
327 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 10

De bronnen van het privaatrecht - pagina 10

8 hangselen door de Overheid opgeteekend. Daarbuiten geldt geen recht dan wanneer de wet zelf uitdrukkelijk daarnaar verwijst, zoodat, wat dan als recht geldt, eigenlijk zijn kracht van positief recht alleen ontleent aan dezelfde wet, en dus is wettelijk recht van den tweeden graad. Naar dit wett ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
303 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 32

De bronnen van het privaatrecht - pagina 32

30 om de rechtsontwikkeling in bepaalde richting bewust vooruit te stuwen. Maar als het toe te passen recht óf moreel indifferent is óf berust op principes, die algemeen volksbezit zijn, hetzij van het geheele volk of van den kring, dien het aangaat, dan is hij de man, om door geleidelijke voort- ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
296 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 11

De bronnen van het privaatrecht - pagina 11

9 wat ze wilden behoudens wat wij thans noemen de openbare orde en de goede zeden. Voor ons modern verbintenissenrecht geldt deze autonomie nog als het hoofdbeginsel, waarop het rust, artikel 1374 B. W . erkent het nog met zoovele woorden. Naast en door deze bewuste rechtsvorming liep de onbewust ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
290 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 24

De bronnen van het privaatrecht - pagina 24

22 wordt zijn handelwijze door het rechtsbewustzijn ten volle gehonoreerd. Hoe komt dit nu, dat de ééne maal de rechter •— zij het dan ook in verschillenden vorm ter wille der wettelijke theorie — wèl de billijkheid der wet beoordeelt en die wet voor zooveel noodig ter zijde schuift, en de andere ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
297 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 5

De bronnen van het privaatrecht - pagina 5

DE BRONNEN VAN HET PRIVAATRECHT REDE GEHOUDEN BIJ DE OVERDRACHT VAN HET RECTORAAT DER VRIJE UNIVERSITEIT, DEN 20STEN OCTOBER 1913DOORMr. ANNE ANEMA HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEIDUTRECHT - G. J. A. RUYS - 1913 ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
30 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 29

De bronnen van het privaatrecht - pagina 29

27 dogmatische dwaasheid, maar in wezen vervulde dat Hof zijn taak als rechter uitnemend, door ook buiten schuld aansprakelijkheid voor schade te erkennen. Het sinds eeuwen geldend verbintenissenrecht erkende aansprakelijkheid uit overeenkomst, uit schuldig toebrengen van nadeel en in enkele met ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
305 woorden
van 5